نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

توضیحات محصول

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه  پولشویی

فهرست مطالب

 

 

مقدمه. 1 

1- بیان مسئله. 2

2- هدفهاي تحقیق : 2

3 - اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن : 2

4 - سوالات و فرضيه هاي تحقيق: 3

5 -  متغيرها و واژه هاي كليدي.. 4

6 - روش تحقيق.. 4

7 - محدوديتها و مشكلات تحقيق.. 4

8 - ساختار تحقيق : 5

بخش اول :كليات و مفاهيم. 6

فصل اول : مفاهيم كلي رازداري.. 7

مبحث اول : مفهوم و تعريف رازداري.. 7

گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح.. 9

گفتار دوم : تعريف سرّ حرفه اي.. 10

گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای.. 11

الف:پزشكان. 11

ب: وكلاء. 13

ج: سردفتران. 14

د: بانكها و موسسات مالي.. 16

ه: اسناد طبقه بندي شده و محرمانه. 17

مبحث دوم: تعريف رازداري بانكي.. 18

گفتار اول : مختصات رازداري بانكي.. 19

گفتار دوم : مباني رازداري بانكي.. 20

فصل دوم : مفاهيم كلي جرم پولشويي.. 21

مبحث اول : پولشويي در ادبيات حقوقي.. 22

گفتار اول : تعريف پولشويي.. 22

گفتار دوم : تاريخچه پولشويي.. 24

گفتار سوم : اهداف پولشويي.. 25

گفتار چهارم : ویژگیهای پولشویی.. 26

الف: مسبوق به جرم مبنا یا مقدم. 26

ب: سازمان یافتگی.. 27

ج: فراملی بودن. 29

د: مجرمین یقه سفید. 30

ه: فقدان بزه ديده مستقيم براي جرم پولشويي.. 32

مبحث دوم : مراحل پولشويي.. 33

گفتار اول : مرحله اول استقرار يا جايگذاری.. 33

گفتار دوم  : مرحله دوم يا مرحله استتار. 35

گفتار سوم : مرحله سوم يا مرحله بازگرداني.. 37

مبحث سوم : اركان جرم پولشويي.. 39

گفتار اول : ركن قانوني جرم. 40

گفتار دوم : ركن مادي جرم. 40

الف: رفتار فيزيكي.. 41

ب: نتيجه مجرمانه. 42

ج: موضوع جرم. 45

گفتار سوم : ركن معنوي جرم. 46

الف: پولشويي عمدي.. 47

ب: پولشویی غیر عمدی.. 48

بخش دوم: الزامات حقوقی در جرم پولشويي  و اصل رازداري بانكي.. 50

فصل اول : شيوه هاي قانونگذاري و منابع حقوقي رازداري بانكي.. 51

مبحث اول : رازداري بانكي يك الزام حقوقي.. 55

گفتار اول: تعهد بانك... 55

الف: طرح موضوع. 56

ب: منبع و نيروي الزام آور تعهد. 56

بند اول: قانون. 56

بند دوم : قرارداد. 57

بند سوم :  عرف و رويه بين المللي.. 57

گفتاردوم : ماهيت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانكي.. 58

الف:  ماهيت حقوقي تعهد. 58

ب: قلمرو تعهد. 61

گفتارسوم : محتوا و گستره وظيفه رازداري بانكي.. 66

مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداري بانكي.. 68

گفتاراول : افشاي اطلاعات بانكي با رضايت مشتري.. 70

گفتاردوم: افشاي اطلاعات بانكي براي مبارزه با جرائم. 71

گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده هاي حقوقي.. 72

گفتار چهارم : اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است... 73

گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتي دولتي و شركتي.. 74

فصل دوم  : جرم پولشويي در اسناد بين المللي و داخلي.. 76

مبحث اول : پولشويي در اسناد بين المللي.. 76

گفتار اول: پولشويي در كنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال 1988-(کنوانسیون وین) 77

گفتار دوم : اعلامیه بال. 78

گفتار سوم : پولشويي دركنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 (پالرمو) 79

گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال2003(کنوانسیون مریدا) 81

گفتار پنجم : توصيه هاي چهل گانه «گروه عمليات مالي شستشوي پول»FATF))1990. 83

گفتار ششم: قانون ضد تروريسم ايالات متحده آمريكا و پولشويي.. 85

مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران. 86

گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی.. 89

گفتاردوم : قوانین و مقرات ايران در مبارزه با پولشويي.. 91

الف : اصل 49 قانون اساسي.. 94

ب : قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي.. 94

ج: قانون مجازات اسلامي.. 96

د: قانون مبارزه با پولشويي.. 97

گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی) 98

الف: سامانه جامع مدیریت پروژه 98

ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی. 99

گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران. 100

الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی.. 100

ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی.. 101

ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی.. 101

د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی.. 102

ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی.. 102

بخش سوم : نقش نظام مالي و بانكي  در روند جرم پولشويي.. 105

فصل اول: روشهای پولشویی.. 106

مبحث اول : روشهاي پولشويي مرتبط با بانكها و موسسات مالي.. 106

گفتار اول: بانكداري نوين.. 112

گفتار دوم:  بانكداري اختصاصي.. 113

گفتارسوم: بانكداري كارگزاري (مكاتبه اي) 114

مبحث دوم : روشهاي غير مرتبط با بانك ها و موسسات مالي.. 115

گفتاراول :  تراست ها و ديگر واسطه هاي غير نهادي.. 115

گفتار دوم : سيستم هاي ارسال وجه. 115

گفتارسوم: سيستمهاي ديگر. 117

مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشويي.. 118

گفتار اول: خدمات بيمه اي.. 118

گفتار دوم: صرافي ها 119

گفتارسوم: بازار اوراق بهادار. 119

گفتار چهارم: خدمات مالي اينترنتي.. 120

گفتارپنجم: عرضه كنندگان كالاهاي گران قيمت... 120

گفتار ششم: تجارت بين المللي.. 121

گفتار هفتم : شركتهاي پوششي (پوسته ای) 121

فصل دوم : سيستم بانكي ابزاري متداول براي ارتكاب پولشويي.. 122

مبحث اول: گونه شناسی جرم پولشویی.. 123

گفتار اول: اسمورفینگ (تکثر سپرده ای) 123

گفتار دوم: حساب های مورد استفاده پولشویان. 124

الف: حساب های وابستگان. 124

ب: حساب های دسته جمعی.. 125

ج: حساب های انتقالی واسط.. 125

د: حساب های غیر فعال 126

گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره 126

گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام. 127

مبحث دوم: استفاده از ابزارهاي بانكي در جرم پولشويي.. 127

گفتاراول: گشايش اعتبارات اسنادي.. 127

گفتاردوم: ضمانت نامه هاي بانكي.. 128

گفتارسوم: ضمانت نامه پيش پرداخت... 129

گفتار چهارم : ساير موارد. 129

فصل سوم : رازداري بانكي يا نهانكاري بانكي.. 129

مبحث اول : نهانكاري مالي و بانكي.. 130

گفتاراول : شفافيت اقتصادي.. 131

گفتاردوم : شاخص نهانكاري مالي.. 135

گفتار سوم : مرز رازداري بانكي 143

گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی.. 145

مبحث دوم : رازداري بانكي در بهشتهاي پولشويي.. 146

گفتار اول: مشخصه هاي بهشت مالياتي.. 148

گفتار دوم : نقش بهشتهای مالیاتی در اقتصاد جهانی.. 149

گفتار سوم : طبقه بندي كشورها از حيث رعايت مقررات رازداري بانكي.. 151

فصل  چهارم : شيوه هاي پيشگيري از جرم پولشويي.. 152

مبحث اول : پیشگیری.. 153

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم. 153

گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت... 154

مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی.. 155

گفتار اول : تعديل قاعده رازداري بانكي.. 156

گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر. 157

گفتار سوم : گزارش معاملات مشكوك.. 157

گفتار چهارم : جلوگيري از وقوع جرايم منشاء و مقدم. 158

گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانكي و نظارت بانك مركزي بر موسسات مالي.. 159

نتيجه گيري و پيشنهادها 161

نتيجه گيري.. 161

پیشنهادها 167

منابع و مآخذ. 171

چکیده

در این پایان نامه پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده در خصوص این دو مقوله پرداخته شده است و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق این بزه مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس ضمن مقایسه الزامات قانونی مربوط به رازداری بانکی و از طرف دیگر پولشویی، به ریشه یابی مشکلات موجود در خصوص این امر پرداخته شده است. حال که چگونه می توان بر اساس اصل رازداری بانکی هم حریم خصوصی افراد را حفظ نمود و هم به نحو شایسته به اجرایی شدن قوانین پولشویی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دست یافت سوال مهم و قابل تاملی است. چرا که بانک ها به دلیل حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی می یابند واز دیر باز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده، و نیز آنان متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود می باشند. لیکن با شرایط کنونی و گسترش جرائم سازمان یافته این ویژگی خاص بانک ها با چالشی مهم روبرو می باشد. در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته، مانند ایران منبع و نیروی الزام آور این تعهد عمدتاً ناشی از قانون است. البته وظیفه محرمانه نگهداشتن اطلاعات مشتریان مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از اینرو به استناد قانون، دستورمراجع قضایی، دعوای بین بانک و مشتری، اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی، تبادل اطلاعات بین بانک ها، و مانندآن، به منظور هرچه بهتر اجرا شدن موارد فوق، این تعهد از بانک برداشته می شود. ولیکن نتایج حاکی از آن است که این قوانین و دستورات به دلیل وجود خط قرمزهای افشاء اسرار بانکی توسط بانک ها و نبود سیستم های الکترونیکی جامع فعال، مرتبط بین بانک ها با سازمانهای نظارتی در مبارزه با پولشویی است. عدم پیش بینی مواردی نظیر ضمانت اجرای قوانین وضع شده در صورت تخلف بانک ها و موسسات مالی و یا در صورت عدم گزارش دهی معاملات مشکوک به مراجع ذیربط از دیگر علل تشویق بانک ها به حفظ اسرار مشتریان خود در مقابل مراجع نظارتی است.  همچنین رابطه مستقیم بین افشاء اسرار، حسابهای مشتریان بانک با کاهش سودهای مبنی بر عدم سپرده گذاری مشتریان آنها به علل عدم اعتماد و ترس از افشاء حسابهای خود در بانک ها، موجبات هرچه بیشتر عدم همکاری بانک با مراجع نظارتی و افزایش ریسک پولشویی را فراهم می نماید. در آخر وجود موسسات مالی که بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی که از درجه بالای رازداری نیز برخوردار می باشند،  شرایط سهلی را برای پولشویی فراهم می آورند که باعث می شود اجرای اصل رازداری بانکی وسیله ای تاثیر گذار در تحقق بزه پولشویی برای پولشویان باشد.

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول