مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

توضیحات محصول

مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

 

فهرست مطالب

مقدمه.........................................................................................................................................................................1

1-بیان مساله............................................................................................................................................................2

2-اهمیت و چرایی تحقیق ...................................................................................................................................4

3-پیشینه تحقیق....................................................................................................................................................4

4-پرسش های تحقیق...........................................................................................................................................5

5-فرضیه های تحقیق............................................................................................................................................6

6-اهداف تحقیق......................................................................................................................................................6

7-روش تحقیق........................................................................................................................................................7

8-سازمان دهی تحقیق..........................................................................................................................................7

فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان..9

گفتار اول: مفاهیم ....................................................................................................................11

الف ـ مفهوم کودک و نوجوان ...............................................................................................................11

ب-انواع کودک و نوجوان ......................................................................................................................12

          1-کودکان و نوجوانان در معرض خطر ................................................................................12

           2-کودکان و نوجوانان بزهدیده.............................................................................................13

           3-کودکان و نوجوانان معارض قانون ..................................................................................13

ج ـ برچسب زنی .....................................................................................................................................14

دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ..............................................................................................15

 


گفتار دوم: تاریخچه .......................... 16

گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان ..........................19

الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده 20

ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده    22

فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی .............................................. 25

گفتار اول: اصول مشترک ....................... 28

الف ـ اصل برائت .......................... 28

ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها .... 31

ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات ............. 33

د ـ اصل فردی کردن مجازات ها .............. 37

1-فردی کردن تقنینی ..........................................................................................................38

2-فردی کردن قضایی ...........................................................................................................40

3-فردی کردن اجرایی ...........................................................................................................42

ه ـ اصل تساوی سلاح ها...................... 43

و-اصل قابل اعتراض بودن احکام......... .......................................................................................46

گفتار دوم: اصول اختصاصی ..................... 47

الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک ......... 47

ب ـ اصل عدم مداخله ....................... 48

ج ـ اصل مخدوش بودن اراده ................. 51

د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری  ....... 53

ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی .............. 56

و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی............ 59

ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم...60

فصل سوم:  راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان.................................................. 63

گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه... 65

الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان     65

1ـ اخطار............................. 69

2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم......... 71

3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی .....................................................................72

ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . 73

1ـ تعلیق تعقیب ...................... 76

2ـ میانجیگری ........................ 80

              3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان

               آخرین راهکار................... 82

ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی........ 86

گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن 88

        الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان..   88

ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی 92

1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی  92

2ـ تعویق صدور رأی.................... 93

3ـ تعلیق اجرای مجازات................ 95

4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی........... 96

5ـ آزادی مشروط ..................... 100

        ج ـ مراقبت بعد از خروج ............. 102

نتیجه گیری و پیشنهادها................................................... 106

فهرست منابع .............................................................................................................................................113

 

 

مقدمه

 

چکیده

رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "برچسب زنی "یا "انگ زنی " در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.  

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول