بررسي تشابهات و تمايزات حضانت، ولايت و قيمومت

توضیحات محصول

بررسي تشابهات و تمايزات حضانت، ولايت و قيمومت 

فهرست مطالب

فصل اول   مفاهيم و كليات     2

١-١ مقدمه  2

١-٢ بيان مساله  3

١-٣ضرورت تحقيق    4

١-٤سوالات تحقيق    4

١-٥ سوابق تحقيق(پيشينه)  5

١-٦ فرضيه ها  5

١-٧نوع روش تحقيق: 6

١- ٧ -١روش گرد آوري اطلاعات : 6

١-٧ -٢ابزارگردآوري اطلاعات     6

١-٨مفاهيم   6

١-٨-١تعريف لغوي حضانت     6

١-٨-٢تعريف اصطلاحي حضانت     9

١-٨-٣تعريف لغوي ولايت     3

١-٨-٤تعريف اصطلاحي ولايت     5

١-٨-٥تعريف لغوي و اصطلاحي قيمومت     9

فصل دوم   آثار و احكام خاص حضانت     12

2-1    صاحبان حضانت     12

٢-٢ شرايط صاحبان حضانت     15

٢-٣حضانت ديوانگان   21

٢-٤حضانت سفيهان   21

٢-٥حضانت افراد بالغ رشيد   22

٢-٦حکم فقهی حضانت     23

٢-٧  وظايف حضانت كننده: 24

٢-٧-١معني نگاهداري    24

٢-٧-٢آيا شير دادن از لوازم نگاهداري است     24

٢-٧-٣تربيت طفل    27

2-7-٤تنبيه طفل    27

٢-٨:ضمانت اجراي حق و تكليف نگاهداري    28

٢-٩حق ملاقات     30

٢-١٠حق يا تكليف (حكم) بودن حضانت     31

٢-١١:مدت حضانت     36

٢-١٢سقو ط حضانت: 41

٢-١٢-١جنون: 41

٢-١٢-٢ازدواج مادر : 41

٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل    42

٢-١٢-٤كفر   43

٢-١٣پايان حضانت     44

فصل سوم   آثار و احكام خاص ولايت     46

٣-١ولايت بر كودك      46

٣-٢صاحبان ولايت     48

٣-٢-١ولايت پدر  50

٣-٢-٢ولايت جدپدري    51

٣-٢-٣وصي    53

٣-٢-٤حاكم شرعي    56

٣-٢-٥ مومنان عادل   59

٣-٣شرايط صاحبان ولايت     62

٣-٤ولايت بر كودك از ديدگاه مذاهب فقهي: 63

٣-٥ ولايت پدر و جد پدري    64

٣-٦ اختيارات ولي: 67

٣-٧   اختيار ولي قهري در نكاح و طلاق مولي عليه  68

٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه  68

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه  70

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون   70

٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر   72

٣-٧-٤حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر   72

٣-٩ موارد سقوط ولايت     89

٣-١٠ موارد ضم امين    93

٣-١١ پايان ولايت     95

٣-١٢ ولايت مادر  96

فصل چهارم   آثار و احكام خاص قيمومت     101

٤-١صاحبان قيمومت     102

٤-٢شرايط صاحبان قيمومت     105

٤-٣تكاليف و اختيارات قيم   108

٤-٣-١مواظبت و تربيت مولي عليه (صغير)  111

٤-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولي عليه  112

٤-٤ اجرت قیم   119

٤-٥ عزل قيم   119

فصل پنجم   موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولايت و قيمومت     127

٥-١ موارد اختلاف (حضانت، ولايت، قيمومت)  128

٥-١-١حضانت     128

٥-١-٢ ولايت     129

٥-١-٣ قيمومت     131

٥-٢موارد شباهت (حضانت ،ولايت ،قيمومت)  132

٥-٢- ١حضانت     132

٥-٢-٢ ولايت     134

٥-٢- ٣قيمومت     135

فصل ششم   نتیجه گیری و پیشنهادات     138

6-1 نتيجه گيري    138

6-2 پيشنهادات     140

منابع   141

 

چكيده

حمايت از كودكان از  نظر مالي و غير مالي در سه محور حضانت ،ولايت و قيمومت است كه مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است .بیان نواقص و خلاهای مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر مقررات مذکور و همچنین جواب به انتقادهای موجود به اصل ولایت قهری است  .براساس یافته های تحقیق، درفقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت رابر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر و جد پدری نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی، یکی بردیگری مقدم باشدو یایکی ازاعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد

انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان  و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول