بررسي تاثير توانمندسازي ضابطين در رعايت حقوق متهمين

توضیحات محصول

بررسي تاثير توانمندسازي ضابطين در رعايت حقوق متهمين

 

 

فهرست مطالب

عنوان    

صفحه 

فصل اول کلیات پژوهش.... 1

مقدمه. 2

طرح مساله. 4

اهميت موضوع. 5

اهداف  پژوهش.... 5

اهدف اصلي.. 5

اهداف فرعي.. 5

فرضيه هاي تحقيق.. 6

سؤالات پژوهش.... 6

سؤال اصلي.. 6

سؤال هاي فرعي.. 6

قلمرو تحقيق.. 6

تعاريف نظري و عملياتي واژگان تخصصي.. 7

الف)حقوق.. 7

ب) شهروند. 7

ج) متهم. 7

د)ضابط.. 8

پليس.... 8

هـ) توانمند سازي.. 9

خلاصه فصل اول. 10

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش.... 11

مقدمه. 12

مباني نظري و ادبيات پژوهش.... 12

الف- تاريخچه ضابطين در ايران ( دوره ناصري تا پايان دوره پهلوي ) 12

ب- تاريخچه ضابطين در جمهوري اسلامي ايران. 14

نگاهي به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ايران. 15

حقوق متهم از نگاه منشور كوروش.... 15

حقوق متهم از نگاه اعلاميه جهاني حقوق بشر. 16

حقوق متهم از نگاه اسلام. 18

حقوق متهم در ايران (دوره ناصري تا پايان دوره پهلوي) 27

حقوق متهم در جمهوري اسلامي ايران. 29

متن مستندات قانوني.. 33

الف: قانون اساسي.. 33

ب: قانون مجازات اسلامي.. 34

ج: قانون آئين دادرسي كيفري.. 36

د : قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي.. 36

كشف جرم و حقوق متهم : 38

1-كشف جرم. 38

2- تحقيقات مقدماتي.. 38

3- حفظ آثار و دلايل جرم. 39

الف)آثار و دلايل منقول جرم. 39

ب) آثار و دلايل غير منقول جرم. 39

ج) آثار و دلايل بينابين جرم. 40

4-جلوگيري از فرار متهم و مخفي شدن متهم. 40

5- ابلاغ اوراق  و اجراي احكام قضايي.. 40

6- اجراي تصميمات و دستورات قضايي.. 41

حقوق متهم و مجازات هاي قانوني نقض آن. 41

حقوق متهم در بازرسي و تفتيش ها 41

مجازات هاي قانوني در نقض حقوق متهم در بازرسي و تفتيش ها 42

حقوق متهم در احضار و دستگيري ها 43

مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگيري ها 44

حقوق متهم در حين بازجويي وتحقيق.. 45

مجازات نقض حقوق متهم در حين بازجويي وتحقيق.. 45

حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت... 48

مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت... 48

انواع بدرقه متهم، تهديدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در اين خصوص.... 49

الف - انواع بدرقه. 49

ب- تهديدها هنگام بدرقه متهم. 49

ج - حقوق متهم هنگام بدرقه. 50

توانمند سازي.. 51

توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشي.. 52

اهمیت و ضرورت توانمندسازی.. 54

علل گرایش سازمان ها به توانمند سازی.. 55

مهمترین محرک های دروني توانمند سازي.. 55

مهمترین محرک های بیرونی توانمند سازي.. 57

رویکرد های توانمند سازی.. 58

رویکرد مکانیکی.. 58

جداول رویکرد های توانمند سازی کارکنان. 59

موانع  توانمند سازی کارکنان. 60

موانع ساختاری.. 60

موانع رفتاری.. 60

موانع محیطی.. 61

ابعاد توانمند سازی.. 61

پیامدهای توانمند سازی.. 62

الف: پیامد های نگرشی.. 62

ب:پیامد های رفتاری.. 63

شايستگي رهبران توانمندسازي.. 65

راهبرد هاي توانمندسازي.. 65

در يك كلام توانمندسازی فرایندی است که در آن. 65

سوابق پژوهشي.. 66

عناوين ساير پايان نامه هاي نزديك به موضوع پژوهش.... 68

چارچوب نظري.. 69

الف – مدل مفهومي.. 69

ب- مدل تحليلي ( عملياتي‌ ) 70

خلاصه فصل دوم. 71

فصل سوم روش تحقیق.. 72 

مقدمه. 73

نوع پژوهش.... 73

روش پژوهش.... 73

جامعه آماري.. 73

معرفي جامعه نمونه. 73

قلمرو زماني و مكاني پژوهش.... 73

روایی (اعتبار) ابزار سنجش.... 74

پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش.... 74

روش تحليل داده ها 75

الف- استنادي.. 75

ب- تحليلي.. 75

ج- استنباطي.. 75

خلاصه فصل سوم. 76

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 77

مقدمه. 78

تجزيه و تحليل موضوع های تحقيق.. 78

تعريف لغوي مجرم. 78

تعريف اصطلاحي مجرم. 78

عناصر تشكيل دهنده جرم. 80

1- عنصر مادي جرم. 80

2-عنصر قانوني.. 81

3-عنصر معنوی جرم. 81

ضابطين و وظايف آنان. 81

وظايف ضابطين عام. 81

محدوديت هاي ضابطين.. 82

الف) محدويت هاي دائمي.. 82

ب- محدوديت هاي موقتي.. 84

1 - مردم (جامعه) 85

2 - سلسله مراتب... 85

3- مقام قضايي.. 85

4- متهم. 87

خلاصه فصل چهارم. 88

فصل پنجم نتایج و پیشنهادها 89

مقدمه. 90

پاسخ به سؤالات تحقيق.. 90

سوال اصلی.. 90

1- مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان. 90

2- غنی‌سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان. 90

3- روحیات و تعلق سازمانی.. 91

توجه به آثار و نتايج مثبت كار. 92

آثار خستگي ناپذيري، جديت و پشتكار. 92

4- اعتماد، صمیمیت و صداقت... 93

5-تشخیص و قدردانی.. 94

6-مشارکت و کارگروهی.. 94

7- ارتباطات... 95

8- محیط‌کاری.. 96

9- بهینه‌سازی فرایندها و روشهای کاری.. 96

10- اطلاعات، دانش و مهارت شغلی.. 96

سوالات فرعی.. 98

1- اصولا متهمين در حقوق موضوعه ايران داراي چه حق و امتيازي هستند؟. 98

تكاليف ضابطين در مرحله دستگيري و بازجويي متهم. 98

جرايم مشهود. 98

وظايف و تكاليف مأموران پليس در جرايم مشهود. 99

جرايم غير مشهود. 100

بازجويي.. 101

عمل وفق قانون. 101

حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه 101

عدم مدخله درحريم خصوصي افراد. 102

رعايت قانوني بودن توقيف.... 102

ممنوعیت اقرار اجباری.. 103

2- چرا بايد براي متهمين حقوقي قائل شويم؟. 104

3- نقض حقوق متهمين توسط ضابطين چه مجازات هاي قانوني را در پي خواهد داشت؟. 105

4- نقش و وظايف ضابطين در مقام ضابط دادگستري و وظايف سازماني چگونه قابل تبيين است؟. 105

5- توانمند نمودن ضابطان چه فوايدي براي سازمان و ضابطين دارد؟. 106

فوايد توانمند سازي.. 106

سطوح توانمندسازي.. 106

1 – توانمندسازی سازماني.. 106

1/1 -اصلاح ساختار و سازمان. 107

2/1 –كمبود امكانات و تجهيزات... 108

3/1 -تحت نظرگاههاي كوپ... 108

2- توانمندسازی فردی.. 110

1/2-  مهارتهای حل مسئله. 110

اهم موضوعات آموزشي.. 110

2/2 - مهارت‌های پشتيبانی و تجهيز منابع. 112

محدوديت هاي تحقيق.. 112

پيشنهادها 113

1- تاسيس دانشكده حقوق در دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا 113

2- ايجاد و راه اندازی دادسراي مجازی در سامانه. 114

3- تدوين قانون مسئوليت بزه ديده در وقوع جرايم. 114

4- تقسيم بندي متهمين بر اساس نوع اتهام (براي نگهداري و بدرقه) 115

خلاصه فصل پنجم. 117

فهرست منابع. 118 

منابع فارسي.. 118

منابع لاتين.. 121

 

چكيده

امروزه رعايت حقوق متهمين يكي از مباحث بسيار مهم حقوق شهروندي است. حفظ حقوق متهمين ارتباط تنگاتنگي با اقدامات و تصميمات ضابطين دارد. اين مهم  وقتي تحقق مي­يابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافيت لازم را داشته باشد ثانياً نسبت به اجراي آن برنامه­ريزي و نظارت لازم صورت گيرد. در اين راستا ضابطين نيز بايد نسبت به مسائل قانوني و رعايت حقوق متهمين و مجازات نقض آنها آگاهي کافي داشته و در اجراي آن دقت لازم را نمايند. محقق در اين پژوهش كه از نوع كاربردي و با استفاده از روش” كتابخانه اي- اسنادي” اطلاعات لازم را گردآوري نموده، بر اين عقيده است كه در حال حاضر با توجه به پيچيدگي، تنوع و افزايش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقيقات مقدماتي به نحو مطلوب و قانونمند رعايت نمي گردد. بنابراين با توجه به نگاه دين مبين اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بويژه موقعيت خاص ايران اسلامي در جهان امروز، ضابطين كه در نوك پيكان و برخورد اوليه با متهمان قرار دارند، بايد ضمن درك و تدبير اين موقعيت، تمهيدات لازم را با توجه به موارد قانوني در نظر بگيرند. هدف اين پژوهش بررسي و ارائه راهكار هاي لازم جهت توانمند سازي ضابطين به منظور رعايت حقوق متهمين مي باشد. در اين پژوهش موضوعات جزء به جزء توصيف و تشريح گرديده و ضمن بررسي وضعيت موجود، ميزان توانمندي ضابطين در رعايت حقوق متهمين با گردآوري اطلاعات از مجموعه قوانين موجود در نظام جمهوري اسلامي ايران و نيز آيين­نامه ها و دستورالعمل­هاي قانوني و همچنين مطالعه ميداني صدها پرونده متشکله توسط ضابطين در كلانتري و پاسگاه­هاي سراسر کشور با همكاري و همراهي كارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با كاركنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزيابي قرار گرفته است .

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول