بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاء حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضي

توضیحات محصول

بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاء

حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضي 

 

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چكيده                                                                                1

مقدمه                                                                               2 

بيان مسئله                                                                        4

پرسش هاي تحقيق                                                                 6

فرضيات تحقيق                                                                   7

روش تحقيق                                                                        8

پيشينه تحقيق                                                                                                                                                 

ضرورت، اهداف و اهميّت موضوع                                                    11 

ساماندهي تحقيق                                                                   12

فصل اول: كليات                                                             13

مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن                                           13

گفتار اول: مفهوم استمهال                                                   13

بند اول: معناي لغوي استمهال                                                      14

بند دوم: معناي اصطلاحي استمهال                                           14

گفتار دوم: اقسام استمهال                                                          16

بند اول: استمهال قضايي                                                             16

بند دوم:‌استمهال قانوني                                                             16

بند سوم: استمهال قراردادي                                                 17

مبحث دوم: مفهوم تقسيط و اقسام آن                                             17

گفتار اول: مفهوم تقسيط                                                             17

بند اول: معناي لغوي تقسيط                                                 17

بند دوم: معناي اصطلاحي تقسيط                                                      18

گفتار دوم: اقسام تقسيط                                                             18

بند اول: تقسيط قضايي                                                          18

بند دوم:‌تقسيط قانوني                                                          19

بند سوم: تقسيط قراردادي                                                                      19

گفتار سوم: مقايسه بين ماده 277و 652 قانون مدني                                       19

مبحث سوم: مفهوم حق حبس                                                         21

گفتار اول: تعريف حق حبس                                                              21

بند اول: معناي لغوي حق حبس                                                  22

بند دوم: معناي اصطلاحي حق حبس                                               23

1- در فقه شيعه                                                                     23

2- در حقوق ايران                                                           25

گفتار دوم: مفهوم نكاح                                                          34

بند اول: معناي لغوي نكاح                                                      34

بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح                                                  35

گفتار سوم: مفهوم عقد معوض                                                     36

بند اول: معناي لغوي عقد معوض                                                    36

بند دوم: معناي اصطلاحي عقد معوض                                          37

مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري حق حبس در نكاح                    39

گفتار اول: اوصاف حق حبس                                                     39

گفتار دوم: تفاوت جوهري حق حبس در نكاح                                      43

مبحث پنجم: مقايسه ي حق حبس با نهادهاي مشابه                            46

گفتار اول: حق حبس و حق تقدم                                                      46

گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض                                       47

گفتار سوم: حق حبس و مقاصه                                                  48

گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع                                               49

گفتار پنجم: حق حبس و حق تعليق                                            50

گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت                                          51

فصل دوم: مباني وشرايط و قلمرو و آثار حق حبس            52

مبحث اول: مباني حق حبس                                         52

گفتار اول: مباني فقهي                                                        52

بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسليم                                       52

بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد                                               53

بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس                                              53

بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض                                    54

گفتار دوم: مباني حقوقي                                                             55

بند اول: نظريه ي همبستگي ميان عوضين                                                55

بند دوم: نظريه اصل انصاف                                                   56

بند سوم: نظريه قصد معاوضه                                                  56

مبحث دوم: شرايط تحقق حق حبس                                              58

گفتار اول: معاوضي بودن عقد                                                58

گفتار دوم: تقابل دو دين                                                            59

گفتار سوم: همزماني وواجب التسليم بودن                                             60

گفتار چهارم: حال بودن عقد                                                  61

گفتار پنجم: حكومت اراده                                                    62

مبحث سوم: قلمرو اجراي حق حبس                                             62

گفتار اول: قلمرو حق حبس                                                    63

گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس                                                 63

گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض                                          65

گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح                                               66

گفتار پنجم: حق حبس در شروط                                                67

گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات                                 68

مبحث چهارم: آثار حق حبس                                                     69

گفتاراول:فقدان مسئوليت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله              69

گفتار دوم: بقاي عقد با تلف بيع پيش از تسليم                                   70      

گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد                                                   71

گفتار چهارم: اماني بودن يد در زمان اعمال حق حبس                                71

گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ايفاي تعهد                                           72

گفتار ششم: هزينه هاي نگهدار مال محبوس                          73

گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس                                      73

فصل سوم: مسقطات حق حبس                       75

مبحث اول: مسقطات حق حبس                                                       75

گفتار اول:اثر استمهال و تقسيط درسقوط يا بفاء حق حبس                                 75

بند اول: استهال و تقسيط قضايي                                                     76

بند دوم:استمهال و تقسيط قراردادي                                                 93

1- توافق ضمن عقد                                                             95

2-توافق بعد از عقد                                                             100

گفتاردوم:اراده صاحب حق                                                       102

گفتارسوم: تعيين اجل                                                           102

بند اول: در ضمن عقد                                                           103

بند دوم: پس از عقد                                                             103

گفتارچهارم: تسليم                                                              104

بند اول : تسليم كل مورد تعهد                                                   104

بند دوم : تسليم جزء مورد تعهد                                                  104

گفتار پنجم: تصرف                                                         106

گفتار ششم: قوانين خاص                                                 107

گفتار هفتم: عرف                                                           109

مبحث دوم: حق حبس دركنوانسيون بيع بين المللي                                   110

گفتار اول: حق حبس در كنوانسيون                                                110

بند اول: مفهوم حق حبس                                                        110

بند دوم: مبناي حق حبس                                                        113

بند سوم: شرايط حق حبس                                                 115

1-وجود عقد بيع صحيح                                                           115

2-اطلاق عقد                                          115

3-علم به عدم ايفاي تعهدات اساسي از سوي طرف مقابل پس از قرارداد            116

بند چهارم: قلمرو حق حبس                                                     117

1-حق حبس در تعهدات قراردادي                              118

الف : در تعهدات اصلي                                     118

ب : در تعهدات فرعي                                       119

2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد                                                 121

بند پنجم: آثار حق حبس                                                        122

1-توقف تعهدات قراردادي                                   122

2-عدم انحلال قرارداد                                      123

3-موقتي بودن حق حبس                                      123

4-هزينه هاي متعارف نگهداري مال محبوس                         123

5-تلف مال محبوس در ايام حبس                              124

6-قابليت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث                       126

7-حق بازفروشي                                       127

بند ششم: زوال حق حبس                                                   128

1-ايفاي تعهد                                        128

2-پرداخت هزينه هاي متعارف نگهداري                            128

3-توافق بر خلاف هم زماني در ايفاي تعهدات                          128

4- انحلال قرارداد                                    129

گفتار دوم:اثر مهلت و تقسيط در كنوانسيون                                         130

گفتار سوم: مقايسه ي تطبيقي حق حبس در كنوانسيون بيع بين المللي و حقوق ايران             135

نتيجه گيري و پيشنهادات                                                             142

منابع و مآخذ                                                               147

 

 

 

 

 

 

 

 


چكيده

امروزه در قراردادهايي كه بين دو طرف منعقد و ايجاد مي شود ، در مرحله ي اجرا و به منظور رسيدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنين بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاري اهرم هاي خاصي را به عنوان ضمانت  اجرا در جهت رسيدن به مقصود طرفين از قرارداد وضع نموده، كه از جمله اين اهرم هاي فشار پيش بيني حق حبس در هنگام تسليم عوضين معامله براي طرفين مي باشد. موضوع پايان نامه حاضر،‌در خصوص بررسي اثر استمهال و تقسيط بر سقوط يا بقاء حق حبس در عقود معاوضي و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهي و حقوقي به معناي خودداري يك طرف عقد از اجراي تعهد خود تا اقدام طرف ديگر به اجراي تعهد خويش آمده است و يكي از موضوعات و فروعات و آثار تسليم در قرارداهاي معوض منظور شده است.

لزوم استحكام و ثبات معاملات ايجاب مي كند كه قرارداد بعد از تشكيل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفي جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسليم عوضين نمايان مي شود ، چنانچه بر اثر تمهيل و يا تقسيط در پرداخت مورد تعهد ،آيا حق حبس باقي است يا خير ؟استمهال يا تقسيط ناشي از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمي گردد چون حق حبس ناشي از اراده طرفين مي باشد ،اما اعطاي مهلت و يا تقسيط به تراضي بر مبناي شرط ضمني و شروط الحاقي باعث سقوط حق حبس مي شود، كه اثر آن دراين صورت كه حابس از تسليم ممانعت نمايد باعث ايجاد مسئوليت براي او مي گردد.

 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول