بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

توضیحات محصول

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه .........................................................................................................................................  2

1-2- بیان مسئله  .................................................................................................................................... 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................................................  5

1-4- اهداف تحقیق  .............................................................................................................................. 6

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق........................................................................................................................   6

1-6- مدل مفهومی تحقیق ....................................................................................................................  7

1-7- تعريف واژه‏ گان کلیدی  ............................................................................................................. 8

1-8- سازماندهی تحقیق  ..................................................................................................................... 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه .......................................................................................................................................  14

2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی  ................................................................................................... 15

2-3- مدیریت دولتی نوین ..................................................................................................................  16

2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین ..........................................................................................  17

2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری  .................................................................... 20

2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین  ............................................................................... 22

2-4- حکمرانی خوب ........................................................................................................................  23

2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب  ................................................................................................ 26

2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب  ............................................................................................. 26

2-4-3- تفاوت حاكمیت دولت با حکمرانی خوب .............................................................................  27

2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب ............................................................................................  29

2-5- پاسخگویی ...............................................................................................................................  35

2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی ...........................................................  37

 2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی  ......................................................................................... 38

2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی  ................................................................................. 39

2-5-4- هدفهای پاسخگوئی  .............................................................................................................. 39

2-5-5- انواع پاسخگویی  ................................................................................................................... 40

2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی  ........................................................................................ 41

2-5-5-2- پاسخگویی اداری  ............................................................................................................. 41

2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی  ........................................................................................................... 42

2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی ...........................................................................................................  43

2-5-6- نظریه های پاسخگویی  .........................................................................................................  44

2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران  ............................................................. 46

2-6- قانون  .......................................................................................................................................  47

2-6-1- ویژگی های قانون .................................................................................................................  48

2-6-1-1- ویژگی های ذاتی  ............................................................................................................. 48

2-6-1-2- ویژگی های عرضی  .........................................................................................................  50

2-6-2-تورم قوانین  ............................................................................................................................ 54

2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین  .........................................................................................................  55

2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین  ................................................................  55

2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین  ............................................................................. 55

2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین  ................................................................................................. 56

2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین  ............................................................................................... 56

2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین  ............................................................................................. 57

2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین  ................................................................................................. 57

2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین  ......................................................... 57

2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین .......................................................... 58

2-7- قانون گریزی  ............................................................................................................................ 58

2-7-1- ابعاد قانون گریزی  ................................................................................................................ 59

2-7-2- قانون گريزي به مثابة رفتار نظام  ............................................................................................. 59

2-7-3- انواع قانون گریزی ................................................................................................................  60

2-7-3-1- قانون گريزي ابزاري .........................................................................................................  60

2-7-3-2- قانون گريزي اعتراضي (ناهمنوايي)  ................................................................................... 61

2-7-3-3- قانون گريزي اخلاقي   ...................................................................................................... 62

2-7-4- دلایل قانون گریزی  .............................................................................................................. 63

2-7-4-1- ریشه های تاریخی  ...........................................................................................................  63

2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون  ...........................................................................................  64

2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف  ................................................................................... 64

2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون  ...................................................................................................  64

2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون  ..............................................................................................  64

2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون   ....................................................................................... 64

2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون  ..........................................................................................  65

2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین  ......................................................................65 

2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی   ........................................................ 65

2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها  .....................................................................  65

2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی  ..........................................................................................  66

2-7-4-12- به روز نبودن قانون  ........................................................................................................  66

2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی   .................................................... 66

2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور   ........................................................................................ 66

2-8- نافرمانی مدنی   .......................................................................................................................... 67

2-9- پیشینه تحقیق .............................................................................................................................  70

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه  ....................................................................................................................................... 79

3- 2- روش تحقيق  ............................................................................................................................ 79

3-3- جامعۀ آماری  ............................................................................................................................ 80

3-4- حجم نمونه   .............................................................................................................................. 80

3-5- روش نمونه گیری  ....................................................................................................................  81

4-6- ابزار گردآوري اطلاعات  .......................................................................................................... 82

3-7- اعتبار ابزار تحقيق ......................................................................................................................  82

3-8- قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري (پايايي)  ....................................................................................  83

3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها  ............................................................................................................... 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه .......................................................................................................................................  88

4-2- آمار توصیفی  ............................................................................................................................ 88

4-2-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخگويان  .............................................................................. 89

4-2-2- توصيف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان  .............................................. 94

4-2-3-توصيف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات ....................................  95

4-2-4- توصيف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری  ..................................... 96

4-2-5- توصيف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری .....................................  97

4-2-6- توصيف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری .........................................  98

4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی)  ....................................................................................... 99

4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) ...............................................................................  100

4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن  .................................................................................................  101

4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن  ................................................................................. 105

4-3-5- تحليل رگرسيون چند متغيره ...............................................................................................  106

4-3-6- آزمون فریدمن  ................................................................................................................... 109

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه  ..................................................................................................................................... 111

5-2- يافته‌هاي توصيفي تحقيق  ......................................................................................................... 112

5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق  ................................................................................................  113

5-4-  نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه  .........................................................................  115

5-5- نتیجه گیری ............................................................................................................................  116

5-6- پیشنهادهای تحقیق ..................................................................................................................  118

5-7- محدودیت­های تحقیق .............................................................................................................  119

5-8- منابع   ...................................................................................................................................... 120

چکیده انگلیسی  ................................................................................................................................ 130

پیوست

پرسشنامه  .......................................................................................................................................... 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پيمايشی مي باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوري و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق  تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول