بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

توضیحات محصول

بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

 

 فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

1

مقدمه

2

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1: بیان مساله

4

1-2: پیشینه تحقیق

4

1-3: هدف تحقیق

4

1-4: سوالات و فرضیات تحقیق

5

1-5: روش تحقیق

6

فصل دوم: مباحث مقدماتی

2-1: تعریف ضمان

8

2-1-1: تعریف لغوی ضمان

10

2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان

10

2-2: تعریف ضمان درک

10

2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام

12

2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک

13

2-5: انواع ضمان

15

2-5-1: ضمان عقدی

16

2-5-2: ضمان قهری

17

2-5-3: ضمان معاوضی

18

2-6: موجبات ضمان

19

2-7: اسباب ضمان

20

2-8: مقایسه ضمان درک وعهده

21

فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک

3-1: ضمان درک ناشی از بیع

27

3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک

29

3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک

30

3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض

33

3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض

34

3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع

36

3-7: ضمان درک ویژه عین معین است

38

3-8: ضمان درک وثمن

40

3-9: ضمان درک وحق انتفاع

41

فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک 

4-1: رابطه خریدار وفروشنده

45

4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی

46

4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات

50

4-4: قاعده غرور

53

4-5: اقسام خسارات قابل وصول

56

4-5-1:هزینه های انعقاد بیع

57

4-5-2: عوض منافع مبیع

57

4-5-3: سایر خسارات

59

4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک

62

4-7: استرداد مبیع

62

4-8: فزونی غیر عین مبیع

63

4-9: فزونی عین مبیع

66

4-10: پرداخت خسارات به مالک

68

4-10-1: منافع مبیع

69

4-10-2: سایر خسارات

70

4-11: شرط تشدید ضمان درک

71

فصل پنجم: نتیجه گیری 

نتیجه گیری

76

منابع و ماخذ

78

چکیده انگلیسی

80


چکیده 

ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی  چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود  وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن  نیز به آن گفته می شود.

دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه  ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی  این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق  به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین  وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان  اگر معلوم شود  که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان  وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است  طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول