بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

توضیحات محصول

 بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

 

فهرست مطالب

چکیده   ث‌

تشکر و قدردانی   ج‌

فهرست مطالب   ح‌

1. بیان مسأله.. 1

2. اهداف تحقیق.. 3

3. سولات تحقیق.. 4

الف. سوال اصلی.. 4

ب. سوالات فرعی.. 4

4. فرضیه های تحقیق.. 4

الف. فرضیه اصلی.. 4

ب. فرضیه های فرعی.. 4

5. پیشینه تحقیق.. 5

6. روش تحقیق.. 5

7. مشکلات تحقیق.. 5

8. سازمان دهی تحقیق.. 6

بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی  و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض 7

فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی   8

مبحث اول: تبیین مفاهیم.. 8

گفتار اول: سیاست جنایی   8

1. معنای مضیق.. 10

2. معنای موسع.. 10

3. مفهوم گونه های سیاست جنایی.. 11

الف. سیاست جنایی تقنینی.. 11

ب. سیاست جنایی قضایی.. 11

ج. سیاست جنایی اجرایی.. 12

د. سیاست جنایی مشارکتی.. 12

گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری   14

گفتار سوم:  مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق   16

1. مبنای حقوق.. 16

2. منبع حقوق.. 17

مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی.. 18

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام   18

گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی   21

1. حد در لغت.. 21

2. حد در اصطلاح.. 21

3. تعداد جرایم مستوجب حد.. 22

4. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد.. 23

فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض   24

مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض».. 25

گفتار اول: معانی «افساد فی الارض»   25

1. معنای لغوی افساد.. 25

2. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض».. 26

گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض»   27

1.کتاب.. 27

الف. آیه۳۲ سوره مائده‌.. 27

ب. آیه۳۳ سوره مائده.. 28

ج. آیه۱۹۱ بقره.. 31

2. روایات.. 32

الف. روایت فضل بن شاذان.. 32

ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز.. 33

پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه.. 33

ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان.. 34

ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش).. 34

ج. روایت ناظر به مجازات ساحر.. 36

چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش.. 37

ح. احکام جرائم تعزیری.. 38

خ. خطبه قاصعه.. 38

مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض».. 39

گفتار اول: کتاب   39

1.آیه 32 سوره مائده.. 39

2. آیه 33 سوره مائده.. 42

گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات   48

1. روایت فضل بن شاذان.. 48

2. روایت ناظر به مجازات آتش  زننده خانه های مردم.. 49

3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان.. 50

4. روایت ناظر به قتل نباش.. 51

5. روایت ناظر به قتل ساحر.. 51

6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد   52

گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد   54

1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات).. 54

2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات).. 54

3. اصل احترام جان هر مسلمان.. 55

الف. سوره مائده.. 55

ب. سوره اسراء.. 55

ج. سوره نساء.. 56

بخش دوم: 58

بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض 58

فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض»   59

مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض».. 60

گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری   61

گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر   64

گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری   66

گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی   67

گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس   69

گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح   70

گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها   71

گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان   72

گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری   74

گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب   75

مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض».. 77

گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض»   77

گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض»   79

1. رفتار فیزیکی.. 80

الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد.. 82

ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور.. 82

پ. نشر اکاذیب.. 82

ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور.. 84

ث. احراق و تخریب.. 85

ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک.. 85

چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا.. 86

ح. معاونت در موارد مذکور در بالا.. 87

2. شرایط اوضاع و احوال.. 88

3. نتیجه حاصله.. 90

گفتار سوم: عنصر روانی   91

گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض»   93

گفتار پنجم: قواعد خاص   94

1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی.. 95

2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی.. 95

3. مواد 71  و 109 قانون مجازات اسلامی.. 96

4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی.. 96

5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی.. 97

6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی.. 98

7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی.. 98

8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض».. 99

فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض»   100

مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری.. 101

گفتار اول: مبانی جرم انگاری   103

1. اصل ضرر.. 103

2. اصل پدر سالاری حقوقی.. 103

3. اصل اخلاق گرایی حقوقی.. 105

4. اصل کمال گرایی حقوقی.. 106

گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان   108

1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک.. 108

الف. صافی اصول.. 108

ب. صافی پیش فرضها.. 108

ج. صافی کارکردها.. 109

2. معیار توازن دلایل.. 109

3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی.. 110

4. معیار منع ایراد خسارت.. 110

گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری   112

1. قانونی بودن جرم انگاری.. 112

2. محدودیت قلمرو جرم انگاری.. 114

3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل.. 115

4. تناسب بین جرم و مجازات.. 116

5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری.. 118

6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری.. 121

7. جامعیت جرم انگاری.. 121

الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛.. 121

ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛   121

ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛.. 122

د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛.. 122

8. لزوم توجه به افکار عمومی.. 122

9. بایدهای شکلی جرم انگاری.. 124

الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی.. 124

ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری.. 125

ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی.. 127

د. توجه به زبان روز جامعه.. 128

مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب.. 129

گفتار اول: تورّم کیفری   129

1. علل تورم جزایی.. 130

2. آثار و پیامدهای تورم جزایی.. 130

گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری   131

1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار.. 132

2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری.. 132

3. تورم جمعیت کیفری زندانها.. 132

4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون.. 132

گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری   133

گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری   133

گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری   134

گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران   136

1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری.. 136

الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری.. 137

الف-1: اصل اباحه.. 137

الف-2: اصل عدم ولایت.. 138

ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری.. 138

ب-1: التزام به اصل برائت.. 138

ب-2: اصل مصونیت فردی.. 139

ب-3: اصل منع تفتیش عقاید.. 140

ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات.. 140

ب-5: اصل منع تجسس.. 140

ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها.. 141

ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها.. 141

ب-8: اصل آزادی شغل.. 141

ب-9: اصل منع دستگیری.. 141

ب-10: اصل منع تبعید.. 141

2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام.. 142

الف. حفظ مصالح پنجگانه.. 142

ب. حفظ مصلحت عمومی.. 143

نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی 144

راهکارهای پیشنهادی   152

فهرست منابع و مأخذ 154

الف. فهرست کتابها   154

ب. فهرست مقالات   156

ج. فهرست پایان نامه ها   159

 

چکیده

جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و... از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.

قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و... است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد.

با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و... است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و... را درپی خواهد داشت.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول