بررسی توقیف حقوق و دریافتی¬های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

توضیحات محصول

بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

 

فهرست مطالب

چکیده :. 1

مقدمه:. 2

مساله تحقیق:. 4

فرضیه های تحقیق:. 6

سوابق تحقيق. 7

روش تحقيق. 8

فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران. 9

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن. 10

گفتار اول:اصطلاح توقیف. 10

گفتار دوم: مفاهيم مشابه توقيف اموال. 12

گفتار سوم: قواعد عمومي اجرا و كليات توقيف اموال. 19

1- مقدمات اجرا. 20

ب- ابلاغ حكم. 22

پ- قابليت اجراي حكم (معين بودن موضوع حكم). 23

ت- درخواست كتبي اجراي حكم از جانب محكومٌ‌له يا نماينده يا قائم مقام او  25

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال. 26

1- توقیف تأمینی. 26

2- توقیف اجرایی. 27

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال. 28

الف) توقیف اموال منقول. 29

ب) توقیف اموال غیر‌منقول. 33

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا. 37

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین. 37

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین  45

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین  52

فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد 62

مبحث اول: توقیف در قوانین. 64

گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین. 64

1- ماده 96 اجرای احکام مدنی. 65

1-1 – حقوق و مزایا :.. 65

1-1-2- حقوق مستخدم.. 65

1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند.. 66

2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است :   67

3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد :   70

4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید :   72

2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی :. 73

3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی :. 75

4 مقررات اجرای اسناد رسمی :. 77

5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا :  78

6- ماده 44 قانون کار :. 79

تبصره: نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني وتابع مقررات قانون مدني مي باشد... 79

7- ماده  84  آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي:. 79

8 -  قانون اجازه كسر اقساط معوقه واستيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي هاي بدهكاران:. 80

9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی:. 86

10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری :  87

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا. 89

گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم. 89

انواع گوناگون استخدام. 89

مستخدم کیست؟. 90

مستمري بگير : 92

انواع مستمری:. 92

گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل  93

الف. مستخدمین معیل. 93

1-2......... وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن. 96

1-3......... فرزندان و شرایط آنها. 97

2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه. 101

2-1. بستگان واجبالنفقه. 102

2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه. 106

2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب. 106

3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل. 109

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم. 111

ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل. 113

ج- پسران فاقد همسر. 114

گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران  116

الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن. 117

ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن. 122

ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی  122

د. توقیف کسور بازنشستگی. 127

گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته. 130

الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه. 130

ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته. 135

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه  137

الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله. 138

ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه. 139

مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا. 141

گفتار اول: نحوه ابلاغ. 141

گفتار دوم: ضمانت اجرا. 145

فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149

مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت. 150

گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگيران دولت. 150

گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان  151

گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف. 155

گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته  155

گفتار پنجم : توقيف حقوق كارمند زن. 157

گفتار ششم : روش و چگونگي اخذ، وجه الكفاله و وجه التزام از كارمندان  160

نتیجه گیری:. 166

منابع تحقیق:. 168

 

 


چکیده : 

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقيق انجام شده كاربردي و به روش تحقيق توصيفي تحليلي است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و به روش فيش‌برداري انجام گرفته است.

یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول