بررسی تطبیقی مجازات¬های جایگزین حبس در نظام¬های حقوقی ایران و آمریکا

توضیحات محصول

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس
در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه 

مقدمه 1

1)طرح موضوع و بیان مسئله 5

3) اهداف تحقیق 6

4) سوالات تحقيق 7

5) فرضیّات تحقیق 7

6) روش تحقیق 8

7)پیشینه تحقیق 8

8) مشکلات پیش روی تحقیق 9

9)چهارچوب نظری تحقيق 9

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن 11  

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان 13

مبحث اول : حبس خانگی 13

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران 13

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران 14

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی 14

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی 15

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی 17

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی 18

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی 19

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی 19

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا 21

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا 21

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی 21

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی 22

بند چهارم : اشکال حبس خانگی 23

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال 23

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی 24

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی 24

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی 26

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی 26

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی 26

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی 27

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی 29

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران 29

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران 29

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی 30

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی 31

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز 32

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی 32

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران 33

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران 34

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی 34

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی 35

بند چهارم : انواع مراکز درمانی 36

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن 37

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا 38

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا 38

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی 39

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی 39

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال 40

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا 41

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا 42

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی 42

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی 42

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد 44

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد 44

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی 45

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی 45

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی 47

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان 48

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران 49

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران 49

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم 49

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی 50

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم 51

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق 51

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی 53

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت 54

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم 56

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم 57

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم 59

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی 59

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم 60

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم 60

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم 61

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم 61

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم 62

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم 62

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم 63

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات 64

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران 64

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران 65

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات 65

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی 66

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات 67

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق 67

بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات 68

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها 69

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات 70

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا 71

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا 71

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات 72

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی 73

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات 73

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق 74

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات 74

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات 76

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات 76

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق 77

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق 78

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها 80

فصل اوّل : مجازات های سود رسان 82

مبحث اوّل : مجازات های مالی 82

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران 83

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی 83

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی 84

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی 86

بند پنجم : جزای نقدی روزانه 87

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران 88

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران 88

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال 89

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی 89

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی 91

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا 92

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی 92

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی 93

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی 94

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی 94

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی 95

بند هفتم :جزای نقدی روزانه 96

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز 96

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا 97

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا 97

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال 98

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی 99

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال 99

بند پنجم : اموال قابل مصادره 100

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی 100

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی 101

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی 101

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی 102

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه 103

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران 104

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران 104

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه 105

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی 105

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه 106

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه 107

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم 108

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه 108

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه 109

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه 109

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه 110

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم 110

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا 111

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا 111

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه 111

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی 112

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه 113

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی 114

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه 114

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه 115

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه 117

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی 118

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران 119

بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران 119

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی 120

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی 121

بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث 121

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی 123

بند ششم : اعاده حیثیت 124

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 124

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 125

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی 125

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی 126

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی 126

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق 128

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 129

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 129

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 130

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی 130

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران 131

بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص 132

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی 132

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود 133

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم 134

بند ششم : مجازات نقض حکم 134

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس 135

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران 135

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران 136

بند دوّم : تاریخچه تبعید 136

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی 137

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا 139

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا 139

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص 139

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی 140

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا 141

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط 141

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص 142

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص 143

نتیجه گیری و  پیشنهادها 144

نتیجه گیری 145

پیشنهادها 155

منابع  و مآخذ 157

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول