بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

توضیحات محصول

بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- حیازت مباحات 9

1-2- مفهوم«مال» 11

1-3- مفهوم «مالکیت» 12

1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات 14

1-4-1- تعریف زمین موات.............................. 15

1-4-1-1- زمین موات در قانون......................... 15

1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت................... 15

1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه.................... 16

1-5- حیازت و قاعده سبق.............................. 17

1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال............. 18

1-6-1- مشترکات عمومی................................ 20

1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی.......................... 24

1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت............... 27

1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی... 28

1-6-5- فی ء......................................... 29

1-6-5-1- «فیء»در فقه اهل سنت........................ 29

1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات..................... 32

فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات 

2-1- ارکان حیازت مباحات............................. 35

2-1-1- قصد حیازت.................................... 35

2-1-2- اهلیت حیازت کننده............................ 36

2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) ...................... 36

2-1-2-2- رشد........................................ 38

2-1-2-3- عقل........................................ 41

2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات....................... 42

2-2-1- مفهوم«ایقاع»................................. 43

2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات.... 44

2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی........ 44

2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات............. 45

2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت......................... 45

2-3-1- آبهای مباح................................... 45

2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها............... 47

2-3-2- معدن......................................... 48

2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) ........................... 50

2-3-4- حیازت های نوین............................... 51

2-3-5- جهول المالک.................................. 52

2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک..................... 52

2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک.............. 53

فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات 

3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات................. 57

3-2-اجازه اشخاص..................................... 58

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص............................. 59

3-2-2-آثار اجاره اشخاص.............................. 60

3-2-2-1-تعهدات اجیر................................. 60

3-2-2-2-تعهدهای مستاجر.............................. 61

3-2-3-حیازت اجیر.................................... 61

3-3-حیازت به وکالت.................................. 62

3-4-شرکت در حیازت................................... 63

3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات................... 63

3-6-نتیجه گیری...................................... 64

3-7-پیشنهادها....................................... 65

منابع 67

چکیده انگلیسی 70

 

 

چکيده

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول