بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

توضیحات محصول

بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده    

1

مقدمه       

2

ضرورت و هدف پژوهش   

5

سوالات پژوهش   

6

فرضیه های پژوهش

6

روش تحقیق

6

ساختار پژوهش 

7

بخش اول: کلیات

8

فصل اول: تاریخچه پناهندگی

9

مبحث اول: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام

9

گفتار اول: سنت پناهندگی در جزیره العرب

10

گفتار دوم: سنت پناهندگی در دوران پیامبر(ص)

11

گفتار سوم: سیره مسلمین بعد از رحلت پیامبر(ص)

12

مبحث دوم: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در حقوق بین الملل

13

گفتار اول: پناهندگی و حمایت از پناهنده در دوران قبل از جامعه ملل 

13

گفتار دوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران جامعه ملل

17

گفتار سوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران سازمان ملل متحد  

21

فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم پناهنده 

25

مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام 

25

گفتار اول: تعریف و تبیین 

26

گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام 

29

مبحث دوم: مفهوم پناهندگی درحقوق بین الملل 

31

گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون 1951 ژنو 

33

گفتار دوم: مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی

37

گفتار سوم: محدودیت های مصادیق پناهندگی 

39

گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو 

41

بخش دوم: جایگاه پناهندگان در اسلام 

43

فصل اول: بررسی ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی

45

مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی

45

مبحث دوم: شرایط قرارداد پناهندگی 

47

مبحث سوم: ادله مشروعیت پناهندگی 

48

گفتار اول: قرآن

48

گفتار دوم: روایات

49

گفتار سوم: سیره پیامبر اکرم (ص)

51

گفتار چهارم: اجماع و نظر فقهاء مسلمانان

52

فصل دوم: بررسی عناصر تشکیل دهنده و انواع قرارداد پناهندگی

54

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده پناهندگی

54

گفتار اول: عناصر اصلی

54

گفتار دوم: عناصرفرعی

59

مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگی و امان

61

گفتار اول: به لحاظ موضوعی 

61

گفتار دوم: به لحاظ زمانی

61

گفتار سوم: به لحاظ منشا

62

گفتار چهارم: به لحاظ حکم تکلیفی

62

گفتار پنجم: به لحاظ عرف و عادت

62

فصل سوم: وضعیت حقوقی پناهندگان

65

مبحث اول: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان 

65

گفتار اول: حقوق عمومی

65

گفتار دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی 

74

گفتار سوم: امنیت قضایی

78

مبحث دوم: معافیت ها و تکالیف پناهندگان

80

گفتار اول: معافیت ها 

80

گفتار دوم: تکالیف 

81

فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگی

85

مبحث اول: اثبات پناهندگی 

85

مبحث دوم: خاتمه پناهندگی

86

گفتار اول: خاتمه پناهندگی همراه با تکلیف پناهنده به خروج 

87

گفتار دوم: خاتمه پناهندگی بدون تکلیف پناهنده به خروج 

88

گفتار سوم: آثار خاتمه پناهندگی 

89

فصل پنجم: دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام

90

مبحث اول: بررسی چگونگی تعدد کشورهای اسلامی 

90

مبحث دوم: اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی 

92

بخش سوم: جایگاه پناهندگان در حقوق بین الملل

101

فصل اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین الملل   

102

مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی    

103

گفتار اول: کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967   

103

گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان  

104

گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی 1967 

105

گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

105

گفتار پنجم: مصوبات کمیته اجرایی کمیسریای عالی مل متحد برای پناهندگان 

106

گفتار ششم: سایر اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان 

106

مبحث دوم: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد منطقه ای  

107

گفتار اول: آفریقا 

108

گفتار دوم: اتحادیه اروپا 

109

گفتار سوم: آمریکای لاتین 

114

فصل دوم: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان 

115

مبحث اول: مقررات بین المللی خاص پناهندگان 

115

گفتار اول: قواعد حمایتی پناهندگان در کنوانسیون 1951   

115

گفتار دوم: حمایتهای امدادی (UNHCR) 

125

گفتار سوم: نارسایی های کنوانسیون 1951در حمایت از پناهندگان و راهکارهای اجرای موثر آن

132

مبحث دوم: سایر اسناد حقوق بشری 

135

گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر

135

گفتار دوم: میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی). (میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 

136

گفتار سوم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

136

نتیجه گیری

138

منابع و مآخذ

142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علائم ونشانه های اختصاری

بی تاریخ نشر،بدون تاریخ نشر            بی تا

بی محل نشر،بدون جای نشر            بی جا

جلد                       ج

صفحه                      ص

صفحات                     صص

شماره                          ش

هجری شمسی                      ه.ش

هجری قمری                      ه.ق

هجری                           هـ

همان نویسنده ،همان اثر                 همان       

میلادی                           م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


چکیده 

بررسی تطبیقی مسائل حقوقی  دریافتن راه های جدید وبهره گیری از دیدگاه وتجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی  ارزش انکار ناپذیردارد.باوجود این به علت ورود اندیشه های حقوقی غیر اسلامی درحوزه ی حقوقی کشورهای اسلامی   ضرورت بررسی تطبیقی مسایل فقهی باسایرنظام های مطرح به ویژه در قلمرومسایل اجتماعی به خوبی احساس می شود.

از جمله مسائلی که فقه کهن اسلامی وشیعی  نسبت به آن سخن گفته وحقوق بین الملل نیزازکنارآن نگذشته است  حقوق بیگانگان درکشور پذیرنده است واز جمله بیگانگانی که ممکن است مورد ظلم وستم قرارگرفته واز حقوق انسانی محروم بمانند  پناهندگان هستندچراکه این خیل عظیم انسانی ازحمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره ودردولت پذیرنده نیزبیگانه اند.

دراین نوشتار با اتخاذاز روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز  استفاده از کتب و مقالات و اطلاعات پایگاه های

اینترنتی به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود

درباره حقوق پناهندگان کتب و مقالات بسیاری متنوعی به زبان لاتین به نگارش در آمده است. ادبیات موجود فارسی در این رشته نیز معتنابه می باشد. این کتب و مقالات عمدتا به جنبه بین المللی موضوع پرداخته اند و کمتر نگاه اسلامی به موضوع حقوق پناهندگان مدنظر بوده است.

لذاتلاش شده که به بررسی موضوع حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شودتا به صاحبنظران کمک کند تا در جریان توسعه و تدوین و تکمیل حقوق بین الملل پناهندگان  با  نظرداشت به مفاهیم عمیق و انسانی حقوق پناهندگان در شریعت اسلامی نقش مثبت تری به نفع جمعیت مسلمان پناهنده و البته سایر پناهندگان بازی کنند.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول