بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

توضیحات محصول

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

عنوان ............................................    صفحه

چکیده     ....................................................................................................................................... 1

مقدمه ............................................   .. 2

1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک ................ .. 3

1ـ1ـ  کلیات ...................................... .. 4

1ـ1ـبیان مسأله ................................... .. 4

1ـ2ـ پیشینه تحقیق................................. .. 5

1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع ................. .. 7

1ـ4ـ پرسش های تحقیق .............................. .. 8

1ـ5ـ فرضیه های تحقیق.............................. .. 9

1ـ6ـ روش تحقیق ................................... . 10

2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک......................................... . 11

2ـ1-تعاریف و اصطلاحات........................................................................................................12

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی..........................................................................................12

2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری  اطلاعات فرد،گروه ...................................................................................................................................................13

2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی:  ..... . 16

2ـ2ـ بخش دوم :  تاریخچه تجارت الکترونیک........... . 25

2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شكل گیری تجارت الكترونیك: . 25

2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الكترونیكی  ............ . 26

2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران................................................................................28

2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی.....................................................30

2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران....................................................................31

2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی..........................................................................33

2-3-1- قرآن کریم   .................................................................................................................33

2-3-2-قانون..............................................................................................................................34

2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی....................................................................................35

3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک........................................................................................................................................37

3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی........................................................................................38

3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی..........................................................................38

3-1-2-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک.......................................................40

بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک...............................................................................43

3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی................................43

3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران...............................................................................44

3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک....................................................................................45

3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه..............................................................47

3-3-1- معاملات الكترونیكی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی.............................................47

3-3-2-معاملات الكترونیكی بعنوان وسیله كسب درآمد................................................................50

3-3-3- معاملات الكترونیكی و مستحدثات مربوط به آنها.............................................................59

3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات.....................................................................................62

4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک.....................................................64

4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شكل گیری تجارت الكترونیك..............................................65

4-1-1-روندهای پیدایش و شكل گیری تجارت الكترونیك..........................................................65

4-1-2-مدل های تجارت الكترونیك............................................................................................66

4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک.........................................................................68

4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه....................................................68

4-2-2-اصل اعتبار امضای  الکترونیکی................ ...69

4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی........................................ ..72

4-2-4-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات.................................................. ...75

4-2-5- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور........................................... ..76

4-3-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک. ..81

4-3-1-شرایط انجام مباد‌لات الكترونيكي............... .81

4-3-2- حمايت از داده ها........................... .83

4-3-3- شناسايي قانوني قراردادهاي الكترونيكي........................................................................85

4-3-4-خيار مجلس در قراردادهاي ا‌لكترونيكي..........................................................................86

4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لكترونيكي اثبات دعوي...................................88

4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه.......................................................................88

4-4-2- اد‌له (اسناد) ا‌لكترونيكي..................................................................................................88

4-4-3- نظريه معادل هاي کارکردي............................................................................................91

4-4-4-شرایط کارکردهاي نوشته................................................................................................92

4-5-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن............................................................................94

4-5-1-مفهوم امضاي ا‌لكترونيكي.................................................................................................94

4-5-2-انواع امضاهاي الكترونيكي...............................................................................................95

4-5-3- تقسيم‌بندي بر مبناي سطح ايمني فراهم شده...................................................................96

4-5-4- امضاي ديجيتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن»    ...97

4-5-5- عمليات خردسازي.........................................................................................................98

4-5-6- مراجع گواهي................................ ..99

4-5-7-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی................. 101

4-6-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت................ 102

4-6-1-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن.... 102

4-6-2-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران.. 103

فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی.............................................................................104

نتیجه گیری ....................................... 107

منابع ............................................ 108

چکیده انگلیسی ...................................................................................................................... 110 

 

105

 

چکیده :

اينترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف يافته است. امروزه اينترنت بعنوان رسانه‌اي قدرتمند در اختيار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدليل ويژگي‌ها و مزيتهاي فراواني كه اينترنت در مقايسه با تجارت سنتي دارد نتیجه  آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.  

فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک  است.

 فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد.  

 فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین  بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و ...و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک .

فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی اختصاص دارد.

فصل پنجم در چهار بخش، بخش اول شرایط انجام تجارت الکترونیکی ،حمایت از داده ها ،خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی و بخش دوم به مرجع حل اختلافات و ادله الکترونیکی اثبات دعوی نظریه معادل کارکردی و اوصاف آن و بخش سوم به امضای الکترونیکی و انواع آن ،مراجع صدور امضای الکترونیکی و در آخر چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن و موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در کشورمان اختصاص دارد.

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول