اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

توضیحات محصول

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

                   فهرست مطالب

چكيده. 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 2

پیشینه تحقیق. 3

ضرورت بحث. 3

اهداف تحقیق. 4

فرضیه ها. 4

روش تحقیق. 5

ساختار تحقیق. 6

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول : مفهوم اجرا. 7

گفتار دوم : تعهدات. 8

گفتار سوم: عين تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات. 11

بند اول: نظرات. 11

بند دوم: نقد و بررسي نظرات. 12

بند سوم:جمع بندي. 13

گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات. 14

مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد. 16

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه. 16

گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات. 18

بند اول : ناممكن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد. 20

مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها). 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه. 22

3-  تعهد در انتقال مالكيت. 22

4- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل. 22

5- اجراي بدل تعهدات. 23

5-1- تعهدات تخييري :. 23

5-2- تعهدات اختياري :. 23

6-  اجرا در اسناد تجارتي. 23

بند دوم: اجراي غير مستقيم. 24

1-  ضمانت اجراي مدني. 25

2-  ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض. 25

4-  وجه التزام. 26

5- محدود كننده ها و معاف كننده ها. 27

6- استثنائات. 28

گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و تغيير آن در تعهدات و قراردادها  30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات. 30

بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها  و فورس ماژور. 31

گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه. 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ايجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات. 47

گفتار اول : تعهدات. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات. 52

مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها. 55

گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان. 56

بند اول : عقيم شدن تعهدات. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات  64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق). 64

بند دوم: صحت ايجاب. 65

بندسوم: ايجاب از طريق پست. 65

بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد. 66

بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه. 68

بند هشتم: اكراه. 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس. 71

بند دهم: عوض. 71

بند یازدهم: وجود عوض. 72

بند دوازدهم: نسبيت قراردادي. 73

بندسیزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي. 76

بند چهاردهم: توافق براي مذاكره. 76

بند پانزدهم: شروط ضمني. 77

بند شانزدهم : تفسير. 78

بند هفدهم: حسن نيت. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترك. 81

بند بیستم : تغيير اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئوليت. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت. 85

بند بیست و سوم: تدليس. 87

بند بیست و چهارم: سكوت. 87

بند بیست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد. 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت. 90

بند بیست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد . 92

بند سی ام: قابليت پيش بيني ضرر. 93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی  95

مبحث اول: اجراي عين تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 و اینکو ترمز. 95

گفتار اول: بيع بين المللي كالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اينكو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات. 98

گفتار اول: مانع هاي اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي. 98

گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral) :. 98

گفتار سوم : موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس. 100

گفتار اول: شباهت ها. 100

گفتار دوم: تفاوت ها. 109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

گفتار اول: شباهت ها. 115

گفتار اول: تفاوت ها. 116

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات. 118

پیشنهادات. 120

فهرست منابع و ماخذ. 121

 

 


چكيده

با بررسي مواد قانوني ، رويه قضايي ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظريات فقهي و اسلامي، مي شود اين گونه بيان نمود : اجراي تعهدات تقريباً چيزي مشابه واقعه حقوقي مي باشد و تنها راه پيش روي متعهد اجراي آن مي باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادي ، ترك فعل و عمل حقوقي مي باشند . به عنوان مثال : تسليم مبيع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات مي باشند . متون قانوني در مورد اجراي عين تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بيانگر اجبار و الزام متعهد مي باشند . استثناهاي موجود در قوانين هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجراي اسناد رسمي ما رويه اي جداي از فقه داريم . اجرا به اجراي مستقيم و غير مستقيم  تقسيم شده است . اين امر به نوبه خود تضميني براي اجراي تعهدات مي باشد . مع ذلك با توجه به تضمين هاي بيشتر براي اجراي اسناد تجاري ، نحوه اجراي آنها در مقايسه با ساير اسناد راحت تر است . در كنوانسيون هاي بين المللي براي اجراي عين تعهد در مواردي كه اجراي عين تعهد امكان پذير نمي باشد ، راه حل هاي متنوع و مختلفي پيش بيني شده است . اين خلأ در قوانين و رويه قضايي ما وجود دارد و غير از حوادث غير مترقبه ( فورس ماژور ) به ساير مواردي كه حتي در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهي ننموده است ، در نظام هاي حقوقي ديگر در این خصوص عناوين فراستريشن ، هاردشيپ و غيره مورد لحاظ واقع شده است . 

بايد از راه حل هايي كه در قوانين ، كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي پيشرفته كه به حقوق طرفين قرارداد اهميت زيادي از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، اين امر در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و سعي در ارائه راه حل هايي در اين خصوص شده است . با توجه به اين كه قانون مدني كشور ما كه منبع حقوق تعهدات و قراردادها مي باشد ، متاثر از نظام حقوقي رومي ژرمني مي باشد . به نظام حقوقي كامن لا كمتر توجه و پرداخته است ، در حالي كه نظام كامن لا داراي نقاط قوت منحصر به فردي مي باشد ، كه ساير نظام هاي حقوقي از آن محرومند ، كاربردي تر هست . از اين رو در اين پژوهش سعي بر آن است كه با توجه به خلأ مذكور، به نظام حقوقي كامن لا در مورد اجراي عين تعهد و مقايسه آن با ايران بپردازيم . اميدواريم كه مطالب آن راهگشاي محققين ، اساتيد و دانشجويان باشد .

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول