پروژه روش تحقیق بررسي عملكرد مديران تحصيلكرده و غير تحصيلكرده- مديريت

توضیحات محصول

عنوان                                           صفحه

فصل اول........................................ 1            ...............................................

مقدمه.......................................... 2

تعريف موضوع.................................... 4

اهميت موضوع.................................... 7

اهداف تحقيق................................... 10

فرضيات تحقيق.................................. 11

قلمرو تحقيق................................... 12

تعاريف اصطلات.................................. 13

فصل دوم....................................... 15

پيشينه و ادبيات تحقيق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق 16

فصل سوم....................................... 24

سير تحول مديريت............................... 25

نظريه كلاسيك مديريت............................ 25

نظريه مديريت علمي............................. 26

نظريه مديريت اداري............................ 27

نظريه بوروکراسي............................... 27

مزايا و محدوديتهاي عمده تئوري کلاسيک مديريت ... 28

مکتب روابط انساني............................. 28

تئوري علم مديريت ............................. 29

نگرش سيستمي .................................. 29

مديريت اقتضائي................................ 30

تاثير تئوريهاي مديريت بر مديريت آموزشي........ 31

تعاريف مديريت................................. 35

ويژگيهاي منحصر به فرد مديريت.................. 37

مهارت مورد نياز مديران........................ 39

عوامل موثر در موفقيت مديران................... 44

ارزشيابي اثر بخشي و كارآمدي مديران............ 45

عوامل موثر در اثر بخشي سازمان ................ 49

وظايف مديران.................................. 51

برنامه ريزي .................................. 53

انواع برنامه ريزي............................. 54

مراحل عمده برنامه ريزي........................ 55

برنامه ريزي موثر.............................. 56

سازماندهي-تامين بكارگيري نيروي انساني........ 59-57

نظارت و كنترل................................. 60

هدايت و رهبري................................. 61

سلسله مراتب نيازها............................ 63

انگيزش و رفتار................................ 64

بهداشت رواني.................................. 65

تئوري x و y ................................... 66

نظريه گروهاي انساني........................... 67

مطالعات در مورد نظريه رهبري................... 68

سيستم مديريت ليكرت............................ 71

رهبري اقتضايي................................. 72

رهبري موفق.................................... 73

همگاني و رهبري................................ 74

رهبري مبتني بر عشق و محبت..................... 76

مديريت مشاركتي ............................... 79

شرايط لازم براي اثر بخش بودن مشاركت............ 81

مزاياي مشاركت................................. 82

برنامه ريزي و اجراي تغيير..................... 84

فرآيند ايجاد تغيير............................ 86

خلاقيت و نوآوري................................ 87

فرآيند خلاقيت.................................. 88

ويژگي افراد خلاق............................... 89

موانع خلاقيت................................... 90

استراتژي نوآوري............................... 91

روابط انساني.................................. 92

روابط انساني در مدرسه......................... 93

شاخص روابط انساني مطلوب....................... 95

عوامل موثر در ايجاد رضايت خاطر معلمان......... 96

فصل چهارم

روش تحقيق..................................... 101

جامعه آماري................................... 102

ابزار جمع آوري اطلاعات......................... 103

نحوه جمع آوري اطلاعات.......................... 104

روشهاي آماري تحقيق............................ 105

فصل پنجم ..................................... 106

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه يك.......... 107

نمودار فرضيه 1................................ 108

جدول شماره 2 فرضيه 1.......................... 109

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه دو.......... 111

نمودار فرضيه 2................................ 112

جدول شماره 2 فرضيه 2.......................... 113

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه سه.......... 115

نمودار فرضيه 3................................ 116

جدول شماره 2 فرضيه 3.......................... 117

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه چهار........ 119

نمودار فرضيه 4................................ 120

جدول شماره 2 فرضيه 4.......................... 121

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه پنج......... 123

نمودار فرضيه 5................................ 124

جدول شماره 2 فرضيه 5.......................... 125

خلاصه تحقيق و نتيجه ........................... 128

پيشنهادات .................................... 131

محدوديتها و تنگناهاي تحقيق.................... 133

پيوستها

منابع و ماخذ

پرسشنامه

حدود انتظارات مديران

شيوه نامه انتصاب مديران

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول