نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

توضیحات محصول

نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

 

 

    عنوان                                                                                                    شماره صفحه

چکيده.............................................................................................. 1

فصل اول: کلیات تحقیق......................................... 2 

مقدمه

1-1 بیان مسأله.......................................................................... 3

1-2 چارچوب نظری تحقیق ........................................................ 7

1-3-مدل پژوهشی تحقیق............................................................. 8

1-4 سوال های تحقیق ............................................................... 9

1-5 فرضیه های تحقیق............................................................... 10

1-6 اهداف تحقیق................................ 10

1-7 اهمیت و ضرورت تحقیق........................ 11

1-8حدود مطالعاتی تحقیق......................... 12

1- 9 تعریف واژگان و اصطلاحات.................... 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق....... 14

2-1- مقدمه..................................... 15

2-1- 1بخش اول : فرهنگ کیفیت محور............... 16

2-1-2- مدیریت کیفیت ........................... 18

2-1-3- تاریخچه کیفیت........................... 19

2-1-4- اهمیت افزایش کیفیت ..................... 21

2-1-5 فرهنگ کیفیت.............................. 21

2-1-6- مؤلفه هاي فرهنگ كيفيت................... 24

2-1-7- چالشها و چگونگي اشاعه فرهنگ كيفيت در دانشگاه 26 

2-1-8-چرا فرهنگ کیفیت مهم است.................. 29

2-1-9-ایجاد فرهنگ کیفیت...................................................... 29

2-1-2- ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر.......................... 30

2-1-3- نوآوری............................................................................ 38

2-1-4- بهبود مستمر کیفیت.................................................... 46

2-2- استقرار مدیریت دانش...................................................... 49

2-3- پیشینه تحقیق.............................. 83

فصل سوم : روش تحقیق.................. 86

3-1مقدمه....................................... 87

2-3  روش تحقیق.................................. 88

3-3 متغیرهای پژوهش ............................ 88

3-4 روش ها و ابزار  گردآوری اطلاعات............. 89

3-5 جامعه و نمونه آماري تحقیق.................. 91

3-6 روایی پرسشنامه............................. 91

3-7 پایایی پرسشنامه ........................... 92

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها..................... 93

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها.... 95

4-1 مقدمه ..................................... 96 

4-2آمار توصیفی ................................ 96

4-2-1   بررسي  وضعیت پاسخ‌دهندگان از نظر مدرک تحصیلی 96

4-2-2 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت.... 97

4-2-3 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سن....... 98

4-2-4 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سمت سازمانی    99

4-2-5 آمار توصیفی گویه های تحقیق .............. 101

4-3 آمار استنباطی ............................. 106

4-3-2 بررسی فرضیات تحقیق ...................... 107

4-4  جمع بندی ................................. 110

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.... 112

5-1 مقدمه ..................................... 112

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 113

5-2-1 بررسی فرضیه اول ......................... 113

5-2-2 بررسی فرضیه دوم ......................... 113

5-2-3 بررسی فرضیه سوم.......................... 113

5-3 مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات پیشین.... 114

5-4 پیشنهادات ................................. 115

5-5 مشکلات تحقیق................................. 120

پیوست.............................................................................................. 120

منابع و مواخذ............................................................................ 125

فهرست جداول

جدول 2-1- فرایند های مدیریت دانش در ادبیات پژوهش... 77

جدول ( 3-1 ):وضعیت پرسشنامه های توزیع شده و جمع شده 89

جدول( 3-2) : مقادیر بدست آمده از روش آلفای کرونباخ  93

جدول 4-1 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی  97

جدول 4-2 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت    98

جدول 4-3 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن  99

جدول 4-4 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سمت سازمانی  100

جدول 4-5 : اماره های توصیفی متغیر مدیریت دانش.. 101

جدول 4-6 : اماره های توصیفی متغیر ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر............................................... 103

جدول 4-7 : اماره های توصیفی متغیر بهبود مستمر کیفیت 104

جدول 4-8 : اماره های توصیفی متغیر نوآوری....... 105

جدول 4-9 : نتیجه آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.... 106

جدول 4-10 : نتایج بررسی فرضیه اول.............. 107

جدول 4-11 : نتایج بررسی فرضیه دوم.............. 108

جدول 4-12 : نتایج بررسی فرضیه سوم.............. 109

فهرست اشکال

شکل (1-1) : مدل مفهومی پژوهش................... 9

شکل2-1: تاریخچه کیفیت در جهان.................. 20

شکل 2-2:  فرهنگ کیفیت محوری از نظر زارعی متین و همکاران (1390)   30

شکل 2-3- مدل پيشنهادي گونه شناسي انواع نوآوري سازماني (رضوانی و گرایلی نژاد، 1390)............................... 39

شكل 2-4: مدل پيشنهادي نايت (1967).............. 40

شكل 2-5 : هرم دانش ليبووتيز.................... 55

شکل 2-6 - ابعاد مدیریت دانش.................... 76

  شکل 4-1 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی 97

شکل 4-2 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت 98

 شکل 4-3 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن  99

شکل 4-4 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سمت سازمانی   100

 

چکیده

هدف این تحقیق" بررسی نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش" می باشد. فرهنگ کیفیت که زیر مجموعه ی فرهنگ سازمانی است، به بهبود مستمر سازمان کمک می کند. فرهنگ کیفیت در سطح دانشگاه، به عنوان مجموعه ای از باورها، نگرش ها، ارزش ها و هنجارها تعریف می شود که اعضای دانشگاه، مدیران و روسای دانشگاه در آن سهیم شده و فعالیت هایی در پیش می گیرند تا کیفیت مطلوب تضمین شود. از سوی دیگر، فرایند مدیریت دانش شامل خلق دانش، ارزشيابي دانش، ارايه ي دانش، توزيع دانش و كاربرد دانش است. مدیریت دانش یک رویکرد همه جانبه برای دستیابی به اهداف سازمان از طریق بهترین استفاده از دانش می باشد. به منظور استقرار یک سیستم سطح بالای آموزشی در دانشگاه که با رویکرد مدیریت دانش منطبق باشد، یک سیستم کیفیت گرا می بایست پیاده سازی شود. این تحقیق رابطه ی بین فرهنگ کیفیت و مدیریت دانش را بررسی می نماید. به این منظور یک فرضیه ی اصلی و سه فرضیه ی فرعی استخراج شده است. برای ارزیابی فرضیات فرعی یک پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت طراحی گردید. تعداد 100 پرسشنامه بین مدیران، معاونین و کارمندان دانشگاههای پیام نور استان مرکزی توزیع شد که از این میان، 96 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد. آزمون فرضیات برای سه فرضیه ی فرعی انجام گرفت و پس از اثبات این سه فرضیه، نتیجه ی نهایی اثبات فرضیه ی اصلی بود.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول