نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

توضیحات محصول

نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک


فهرست مطالب

موضوع                                                                                                                        صفحه

چکیده................................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه............................................... 3

1-2 تشریح و بیان مسئله.................................. 4

1-3اهمیت پژوهش.......................................... 6

1-4اهداف تحقیق.......................................... 8

1-4-1اهداف اصلی........................................ 8

1-4-2اهداف فرعی........................................ 8

1-5سوالات و فرضیات پژوهش................................. 9

1-5-1سوالات اصلی پژوهش.................................. 9

1-5-2سوالات فرعی پژوهش.................................. 9

1-6فرضیات پژوهش......................................... 9

1-6-1فرضیه اصلی پژوهش.................................. 9

1-6-2 فرضیه فرعی پژوهش................................. 9

1-7روش تحقیق............................................ 10

1-8قلمرو تحقیق.......................................... 10

1-9جامعه و نمونه های آماری.............................. 11

1-10روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها................. 11

1-11تعریف واژگان........................................ 11

 

 

فصل دوم :مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1مقدمه................................................ 15

2-2پیش بینی در محیط فن آوری اطلاعات...................... 15

2-3 برنامه ریزی فروش در محیط IT.......................... 23

2-4برنامه ریزی تولید در محیط IT.......................... 25

2-5برنامه ریزی مالی در محیط IT........................... 26

2-6برنامه ریزی خرید در محیط IT........................... 27

2-7برنامه ریزی منابع انسانی در محیط IT................... 28

2-7-1 مدیریت برنامه ریزی............................... 28

2-7-2 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی........................ 29

2-7-3 تعریف برنامه ریزی................................ 29

 

2-8پیشینه تحقیق......................................... 30

2-8-1 مروری بر کارهای انجام شده خارج از ایران.......... 30

2-8-2 مروری بر کارهای انجام شده داخل ایران............. 33

فصل سوم: روش تحقیق

3-1مقدمه................................................ 37

3-2روش شناسی پژوهش...................................... 37

3-3 متغیرهای تحقیق...................................... 38

3-4 مدل مفهومی تحقیق.................................... 38

3-5 جامعه آماری......................................... 40

3-6 نمونه آماری......................................... 40

3-7 روش گردآوری......................................... 41

3-8 روایی و پایایی ابزار سنجش........................... 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه................................................ 45

4-2آمار توصیفی ......................................... 46

4-3 آمار استنباطی....................................... 52

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1یافته های پژوهش...................................... 68

5-1-1یافته های توصیفی پژوهش............................. 68

5-2 یافته های استنباطی  پژوهش........................... 69

5-3 پیشنهادات .......................................... 71

5-4 محدودیت ها .......................................................................................................................................................................................71

منابع و مآخذ............................................ 72

منابع فارسی............................................ 72

منابع انگلیسی.......................................... 72

پیوست...................................................................................................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

موضوع                                                                                                                                                صفحه

جدول(4_1)توضیح جنسیت جمعیت موردمطالعه.....................................................................................................46 

جدول (4_2)توضیح سطح تسهیلات جمعیت مورد طالعه........................................................................................47

جدول(4_3)توضیح سن جمعیت مورد مطالعه .........................................................................................................48

جدول (4_4)توضیح سابقه کار جمعیت مورد طالعه.................................................................................................49

جدول(4_5)توضیح سمت کاری جمعیت مورد مطالعه...............................................................................................50

جدول(4_6)آماره های توصیفی متغیر های تحقیق...................................................................................................51

جدول(4_7)همبستگی عملکرد مالی و پیش بینی در محیط آی تی.......................................................................52

جدول(4_8)همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط آی تی.........................................................53

جدول(4_9)همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط آی تی...........................................................54

جدول (4_10)همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی مالی در محیط آی تی..........................................................55

جدول(4_11)همبشستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی خرید در محیط آی تی.......................................................56

جدول (4_12)همبستگی و برنامه ریزی منابع انسانی در محیط آی تی...................................................................57

جدول(4_13)خلاصه مدل ..........................................................................................................................................60

جدول(4_14)خلاصه تحلیل واریانس(ANOVA).......................................................................................................61

جدول(4_15) نحلیل تی 1...........................................................................................................................................62

 جدول(4_16) تحلیل تی 2.........................................................................................................................................63

جدول(4_17) تحلیل تی 3.........................................................................................................................................63

جدول(4_18) تحلیل تی 4..........................................................................................................................................64

جدول(4_19) تحلیل تی 5..........................................................................................................................................65

جدول(4_20) تحلیل تی 6..........................................................................................................................................66

 

 

 

چکیده

امروزه فناوري اطلاعات به عامل مهمي در توسعه آينده صنعت خدمات مالي و خصوصا شرکت ها و کسب و کار های کوچک، تبديل شده است. تحولات تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات به ميزان قابل توجهي به رشد و سود آوری  موسسات مالي در سراسر جهان، كمك كرده است. تحقيق حاضر به بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر عمکلرد مالی در کسب و کار های کوچک مي پردازد. در اين تحقيق با ابزار پرسشنامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کار های کوچک   محاسبه گرديده است. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان ; شرکت های کوچک ، روش نمونه گیری تصادفی ساده ، حجم جامعه 190 و تعداد نمونه 123 می باشد .  به منظور بررسي نقش تعاملی فناوري اطلاعات بر عملکر مالی ، از تحليل همبستگی  ، جهت آزمون فرضيات تحقيق استفاده شده است.نتايج تحقيق بيانگر تأثير مثبت فناوري اطلاعات بر كاهش هزينه هاي عملياتي و عملکرد مالی مي باشد.

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول