مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بيمه و بانک

توضیحات محصول

مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بيمه و بانک)

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب                                                                                                                                                                                  ‌ط

فهرست جداول          ‌ص

فهرست نمودارها.................................... ........................................................................................................................................ ‌ر

فهرست اشکال                                                                                                                                                                                  ‌ش

1                         فصل اول: کليات تحقيق... 2

1.1                 مقدمه     2

1.2                 بیان مساله................................. ........................................................................................................................... 4

1.3                 سؤالات اصلي تحقيق... 8

1.4                 ضرورت انجام تحقيق... 9

1.5                 اهداف تحقيق... 11

1.5.1          هدف اصلی تحقیق... 11

1.5.2          اهداف فرعی تحقیق... 11

1.6                 روش تحقیق... 11

1.7                 قلمرو تحقيق... 12

1.8                 جامعه و نمونه آماري... 12

1.9                 روش نمونه­گیری... 13

1.10                 ابزارجمع آوري اطلاعات... 13

1.11              شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها... 14

1.12              مراجع استفاده كننده از نتيجه رساله... 14

1.13              ساختار محتوايي رساله... 14

1.14              تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم عملیاتی تحقیق... 15

2                         فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق... 18

2.1                 مقدمه     18

2.2                 ادبیات نظری پژوهش... 19

2.2.1          شراكت‌های استراتژیک... 19

2.2.1.1          تعريف شراكت‌‌های استراتژيك... 19

2.2.1.2   اهمیت شراكت‌های استراتژیک... 23

2.2.1.3          نيرو‌های محيطي اثرگذار بر شراکت استراتژیک... 26

2.2.1.4          انگيزه­های ورود به مقوله شراکت استراتژیک... 28

2.2.1.5   منشأ شکل­گیری شراكت‌های استراتژیک... 30

2.2.1.6   برخی دیدگاه‌ها پیرامون انگیزه‌های تحقق شراكت‌های استراتژیک    31

2.2.1.6.1                 تئوری هزینه معاملات... 31

2.2.1.6.2                 دیدگاه مبتنی بر منابع... 36

2.2.1.6.3                 نظريه شايستگي محور 42

2.2.1.6.4     ديدگاه نهادي... 43

2.2.1.6.5                 دیدگاه دنوو.......................... ................................................................................................. 45

2.2.1.7   مزایا و معیاب شراكت‌های استراتژیک... 47

2.2.1.7.1                 مزایای شراكت‌های استراتژیک... 47

2.2.1.7.2     معایب شراکت استراتژیک... 50

2.2.1.8   مراحل ایجاد یک شراکت استراتژیک... 51

2.2.1.9          عوامل موثر بر موفقیت یک سازمان در شراکت استراتژیک    52

2.2.1.10       سرمایه اجتماعی و شراكت‌های استراتژیک... 65

2.2.1.11                     شاخص‌های ارزيابي موفقيت شراكت استراتژيك... 69

2.2.1.12                     انواع شراكت‌های استراتژیک... 73

2.2.1.12.1              شراکت‌های یادگیری... 75

2.2.1.12.2  شراکت‌های تجاری... 76

2.2.1.12.3  شراکت‌های ترکیبی... 76

2.2.2          ارزیابی عملکرد شراکت استراتژیک... 80

2.2.2.1   فرایند ارزیابی شراکت استراتژیک... 83

2.2.2.1.1                 دليل ايجاد رابطه... 83

2.2.2.1.2                 نوع رابطه............................ ........................................................................................................ 88

2.2.2.1.3                 اهداف استراتژیک... 89

2.2.2.1.4                 طراحي سيستم كنترل مديريت... 92

2.2.2.1.5                 انتخاب معيارهاي ارزيابي... 93

2.2.2.2   پياده‌سازي برنامه ارزيابي... 100

2.2.2.2.1                 تناوب ارزيابي... 101

2.2.2.2.2                 ارتباطات و بازخورد... 102

2.2.2.2.3                 بازنگري.............................. ................................................................................................................ 102

2.2.2.2.4                 ارتباط و پيوند با سيستم ارزشيابي و پاداش    103

2.2.3          نظریه خلق و تخصیص ارزش... 103

2.2.3.1   فرایند خلق و تخصیص ارزش در سازمان... 104

2.2.3.2          درگاه ارزش................................. ........................................................................................................................... 105

2.2.3.3   منطق خلق ارزش در دیدگاه ریچارد نورمن... 105

2.2.3.4   تصمیم‌گیری ونقش آن در خلق ارزش... 107

2.2.3.5   خلق ارزش در شراكت‌های استراتژیک... 108

2.2.4          تاثیر متغیرهای مداخله­گر... 111

2.2.4.1          شدت رابطه بین شرکاء... 111

2.2.4.2   فرهنگ شرکاء... 111

2.2.4.3   سن و قدمت شرکاء... 113

2.2.4.4   اندازه و ابعاد شرکاء... 114

2.2.4.5   پرتفوی شرکاء... 115

2.2.5               عملکرد سازمانی... 115

2.2.6          عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی... 116

2.2.6.1   معیارهای عملیاتی و استراتژیک سازمانی... 119

2.2.6.2   اهداف و معيارهاي سنجش روش ارزيابي متوازن... 120

2.2.7          مزاياي بكارگيري روش كارت امتيازي متوازن... 121

2.2.8          شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه... 124

2.3                 پیشینه تحقیق... 137

2.3.1          نقد و بررسی ادبیات پژوهش... 137

2.3.2          واکاوی پژوهش­های صورت گرفته در ایران... 142

2.3.3          واکاوی ادبیات پژوهش در جهان... 143

2.4                 جمع بندی مطالب فصل دوم... 147

2.5                    مدل مفهومي تحقيق... 148

3                         فصل سوم: روش شناسی تحقيق... 153

3.1                 مقدمه     153

3.2                 سازمان فصل... 153

3.3                 نوع و روش تحقيق... 154

3.4                 لایه‌های تحقيق... 155

3.5                 فرآيند تحقيق... 157

3.6                 نتایج حاصل از روش دلفی... 158

3.6.1          نحوه و مراحل تشکیل کارگروه دلفی... 158

3.6.2          نتایج دور اول روش دلفی... 160

3.6.3          معیار انتخاب متغیرها در دور اول روش دلفی... 163

3.6.4          نتایج دور دوم روش دلفی... 163

3.6.5          مقایسه نتایج مربوط به مرحله اول و دوم روش دلفی    165

3.7                 فرضيه‌های تحقيق... 166

3.8                 قلمرو تحقيق... 168

3.9                 جامعه و نمونه آماري... 168

3.9.1          نحوه محاسبه تعداد نمونه... 169

3.10                 ابزار جمع آوري اطلاعات... 170

3.11              پرسشنامه پژوهش... 171

3.11.1      بخش‌های مختلف پرسشنامه... 171

3.11.2      روايي پرسشنامه تحقيق... 179

3.11.3      پايايي پرسشنامه تحقيق... 180

3.12                 روش‌های جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات... 183

3.12.1            ضريب همبستگي اسپيرمن... 183

3.12.2      آزمون معني‌داري بتا در رگرسيون خطي... 184

3.12.3      تحليل واريانس يك عامله... 184

3.12.3.1                     مدل معادلات ساختاري... 185

3.12.3.2                     تعريف مدل معادلات ساختاري... 185

3.12.3.3                     تجزيه و تحليل چند متغيره... 186

3.12.3.4                     مراحل مدل معادلات ساختاري... 186

3.12.4      تحليل عاملي تائيدي... 190

3.12.5      تحليل مسير... 191

3.13              جمع بندی مطالب فصل سوم... 192

4                         فصل چهارم: تحليل يافته­ها... 194

4.1                 مقدمه     194

4.2                 سازمان فصل... 195

4.3                 تحليل و توصيف داده‌های جمعيت شناختي... 196

4.3.1          بررسي جنسيت و وضعيت پاسخ دهندگان... 196

4.3.2          بررسي تحصيلي پاسخ دهندگان... 196

4.3.3          بررسي رده سني پاسخ دهندگان... 197

4.4                 تحليل و توصيف متغير‌های مدل پژوهش... 198

4.5                 تحلیل عاملی اکتشافی... 200

4.6                 آزمون تابع توزیع فراوانی داده­ها... 203

4.7                 نتايج تحليل عاملي تاييدي... 205

4.7.1          تحليل عاملي تاييدي سازه شراکت استراتژیک... 205

4.7.1.1   مدل تخمين سازه شراکت استراتژیک... 205

4.7.1.2   مدل تخمين استاندارد سازه شراکت استراتژیک... 207

4.7.1.3   مدل اعداد معنی‌‌داري سازه شراکت استراتژیک... 208

4.7.1.4   ميانگين شاخص‌ها و عامل­ها در سازه شراکت استراتژیک    212

4.7.2          تحليل عاملي تاييدي سازه­های درونزا... 212

4.7.2.1   مدل تخمين سازه­های درونزا... 212

4.7.2.2   مدل تخمين استاندارد سازه­های درونزا... 214

4.7.2.3   مدل اعداد معنی‌‌داري سازه­های درونزا... 215

4.7.2.4   ميانگين شاخص‌ها و عامل­ها در سازه­های درونزا... 216

4.8                 آنالیز تحلیل مسیر مدل تحقيق... 218

4.8.1.1   مدل تخمين تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله­گر    219

4.8.1.2   مدل تخمين استاندارد تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله­گر    220

4.9                 تاثير متغير‌های مداخله­گر... 220

4.10              ارزیابی تاثير متغير‌های مداخله­گر... 225

4.11              تفسير و تعبير مدل نهایی... 227

4.12              نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره... 229

4.13              جمع بندی مطالب فصل چهارم... 233

5                         فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری... 237

5.1                 مقدمه     237

5.2                 سازمان فصل... 237

5.3                 خلاصه پژوهش... 238

5.4                 نتایج مربوط به فرضیات تحقیق... 239

5.4.1          بررسی نتایج حاصل از فرضیات تحقیق... 239

5.4.2               فرضیات مربوط به الگوی شراکت استراتژیک... 242

5.4.3          فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله­گر... 242

5.4.4          فرضیات مربوط به عملکرد سازمانی... 243

5.5                 مقایسه نتایج فرضیات با پیشینه پژوهش... 243

5.5.1          مقایسه نتایج فرضیات مربوط به شراکت استراتژیک با پیشینه پژوهش    243

5.5.2          مقایسه نتایج فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله­گر با پیشینه پژوهش    245

5.5.3          مقایسه نتایج فرضیات مربوط به عملکرد سازمان با پیشینه پژوهش    247

5.6                    پیشنهادات تحقیق... 249

5.6.1          پیشنهادات مرتبط با فرضیات تحقیق... 249

5.6.1.1   پیشنهادات مرتبط با فرضیات مربوط به شراکت استراتژیک    249

5.6.1.2   پیشنهادات مرتبط با فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله­گر    253

5.7                 پیشنهادات کاربردی... 254

5.8                 پيشنهادهايي براي پژوهش‌‌های آينده... 259

5.9                 محدوديت‌‌های پژوهش... 259

6                         منابع و ماخذ... 260

6.1                 منابع فارسی... 260

6.2                 منابع خارجی... 262

7                         پیوست­ها.................................... ...................................................................................................................................... 273

7.1                 پیوست(1): پرسشنامه دلفی... 273

7.2                 پیوست(2): پرسشنامه نهایی... 273

7.3                 پیوست (2): تحلیل آماری... 273

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1: مفهوم سازي شراكت و فرايند‌ها.. 23

جدول ‏2‑2: شراكت‌ها و تملیک‌های انجام شده طی سال‌های 2000-1990   24

جدول ‏2‑3: انگيزه‌های سازمان‌ها براي ورود به شراكت‌های استراتژيك   29

جدول ‏2‑4: ديدگاه‌های كليدي انگيزه‌های شكل­گيري شراكت.. 46

جدول ‏2‑5: اهداف شرکت‌ها از ورود به شراکت.. 49

جدول ‏2‑6: مدل و تئوری مرتبط با شراكت‌های استراتژیک واجزای آن   76

جدول ‏2‑7: نكات ارزيابي هدف استراتژیک در شكل‌گيري رابطه   86

جدول ‏2‑8: نكاتي پیرامون نوع رابطه در شراکت­های استراتژیک   90

جدول ‏2‑9: انتخاب معيارهاي ارزيابي براساس فعاليت‌هاي كنترلي مديريت   96

جدول ‏2‑10: الگوهای رایج در خصوص شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه   128

جدول ‏2‑11: عوامل کلیدی موفقیت در شراکت استراتژیک در حوزه بانک- بیمه   131

جدول ‏2‑12: اهم مزایای ایجاد شده در قالب شراکت استراتژیک بانک و بیمه   136

جدول ‏2‑13: تحقيقات تجربي كليدي در مورد اثر شراكت‌‌های استراتژیک بر عملكرد.. 144

جدول ‏3‑1: طیف نمونه مورد مطالعه در روش دلفی.. 160

جدول ‏3‑2: یافته‌های آماری مربوط به معیارهای مورد مطالعه در روش دلفی (دور اول).. 160

جدول ‏3‑3: مولفه­های پیشنهادی مدل در روش دلفی (دور اول)   162

جدول ‏3‑4: یافته‌های آماری مربوط به معیارهای مورد مطالعه در روش دلفی (دور دوم).. 164

جدول‏3‑5: نتایج حاصل از آزمون تی برای مقایسه میانگین‌های دو نمونه مستقل.. 166

جدول ‏3‑6: ارتباط میان سوالات، مولفه‌ها و متغیرهای تحقیق   174

جدول ‏3‑7: آماره‌های آزمون کرونباخ.. 181

جدول ‏3‑8: نتايج مربوط به روش تصنيف (دو نيمه كردن).. 182

جدول ‏4‑1: وضعيت جنسيت و تأهل نمونه پژوهش.. 196

جدول ‏4‑2: تاثیر جنسیت بر سطح شراکت استراتژیک و عملکرد سازمانی   199

جدول ‏4‑3: تاثیر سطح تحصیلات بر سطح شراکت استراتژیک و عملکرد سازمانی   199

جدول ‏4‑4: ماتريس چرخش يافته عاملي متغيرها.. 201

جدول ‏4‑5: نتایج مربوط به آزمون کولموگروف - اسمیرنوف.. 204

جدول ‏4‑6: شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی – متغیرهای برونزا   210

جدول ‏4‑7-تحليل کوواريانس بين ابعاد شراکت استراتژیک.. 211

جدول ‏4‑8- برآورد میانگین و بار عاملي شاخص‌ها و سنجه­ها.. 212

جدول ‏4‑9: شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی – متغیرهای درونزا   216

جدول ‏4‑10- برآورد میانگین و بار عاملي شاخص‌ها و سنجه­ها   217

جدول ‏4‑11: همبستگي ميان متغير‌های مستقل و وابسته.. 222

جدول ‏4‑12: ضرایب همبستگی مربوط به متغير‌های مداخله­گر.. 223

جدول‏4‑13: نتایج حاصل از آزمون تی برای ارزیابی اثر متغیرهای مداخله­گر   226

جدول ‏4‑13: شاخص‌های برازش مدل نهایی تحقیق.. 228

جدول ‏4‑14: نتایج مربوط به تست‌های چند متغیره.. 229

جدول ‏4‑15: نتایج مربوط به تست‌های اثرات میان متغیرها.. 230

جدول ‏4‑16: خلاصه نتایج مربوط به فرضیات تحقیق.. 234

جدول ‏5‑1: خلاصه نتایج مربوط به فرضیات تحقیق.. 239

فهرست نمودارها

نمودار ‏2‑1: انگیزه‌های ورود به شراكت‌های استراتژیک.. 26

نمودار ‏2‑2: چارچوب مفهومی تئوری هزینه معاملات ویلیامسون   33

نمودار ‏2‑3: اشتراک دیدگاه مبتنی بر منابع و هزینه معاملات   38

نمودار ‏2‑4: مدل چرخه تشكيل شراکت استرات‍ژيك وعوامل موثر بر آن   71

نمودار ‏2‑5: عوامل موثر بر موفقیت یک سازمان در شراکت استراتژیک   73

نمودار ‏2‑6: طبقه­بندی شراکت­های استراتژیک.. 74

نمودار ‏2‑7: فرآیندهای اصلی شراکت استراتژیک.. 80

نمودار ‏2‑8: توسعه برنامه ارزيابي شراکت.. 83

نمودار ‏2‑9: نماي كلي از سیر تكاملی اندازه­گيري عملكرد.. 118

نمودار ‏2‑10: پیشرانه­های مطرح در خصوص شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه.. 132

نمودار ‏2‑11: فراوانی شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه به تفکیک مناطق جغرافیایی.. 134

نمودار ‏2‑12: چرخه عمر الگوی شراکت استراتژیک.. 135

نمودار ‏2‑13: مدل مفهومي تحقيق.. 151

نمودار ‏3‑1: لایه‌های تحقيق.. 156

نمودار ‏3‑2: مراحل انجام تحقيق.. 157

نمودار ‏4‑1: مراحل تجزيه و تحليل داده‌ها.. 195

نمودار‏4‑2-توزيع تحصيلي پاسخ­دهندگان.. 197

نمودار ‏4‑3-توزيع سني پاسخ­دهندگان.. 198

نمودار ‏5‑1: الگوی نهایی تحقیق.. 241

فهرست اشکال

شکل ‏4‑1: مدل تخمين سازه شراکت استراتژیک.. 206

شکل ‏4‑2: مدل تخمين استاندارد سازه شراکت استراتژیک.. 208

شکل ‏4‑3: مدل اعداد معنی‌داري سازه شراکت استراتژیک.. 209

شکل ‏4‑4: مدل تخمين سازه­های درونزا.. 213

شکل ‏4‑5: مدل تخمين استاندارد سازه­های درونزا.. 214

شکل ‏4‑6: مدل اعداد معنی‌داري سازه­های درونزا.. 215

شکل ‏4‑7: مدل تخمين تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله­گر   219

شکل ‏4‑8: مدل تخمين استاندارد تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله­گر.. 220

شکل ‏4‑9: مدل تخمين مولفه­های تحقیق با ورود متغیرهای مداخله‌گر– مدل نهایی.. 224

شکل ‏4‑10: مدل تخمين استاندارد مولفه­های تحقیق با ورود متغیرهای مداخله‌گر.. 224

شکل ‏4‑11: مدل ضرایب معنی­داری مولفه­های تحقیق با ورود متغیرهای مداخله‌گر– مدل نهایی.. 225

 

 

 

 

چکیده

بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و بانکداری آنهم با استفاده از روش‌ها، فناوری‌ها و ابتکارات جدید را لازم و مفید نموده است.

روش تحقیق با در نظر گرفتن موارد فوق­الذکر اين تحقيق با بهره­گیری از رویکرد توسعه­اي-کاربردي، استراتژي­هاي همبستگي و پيمايشي را دنبال نموده و با جهت­گیری آزمون فرضیه،  هم از جنبه توصیفی و هم از دیدگاه استنباطی به تحلیل یافته­های حاصل از پرسشنامه می­پردازد. در اين مقاله ضمن مرور بسترهای نظری و متدولوژي­هاي نوين در عرصه مطالعه شراکت استراتژیک در حوزه بانک و بیمه، زواياي دستیابی به عملکرد سازمانی برتر نيز مورد بررسي و تجزيه و تحليل دقیق قرار گرفته و در نهايت الگوي ژنريک شراکت استراتژیک مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش ارائه گرديد.

نتایج تحقیق با بهره­گیری از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر و تحلیل فرضیه­های پژوهش، نتایج بدست آمده حاکی از عدم ارتباط میان متغیرهای مداخله گر بر روی رابطه میان شراکت استراتژیک و تخصیص ارزش است. این در حالی است که مولفه­های قالب در بحث شراکت استراتژیک اثرات مثبت و معنی­داری بر عملکرد سازمان­ها داشته­اند.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول