عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

توضیحات محصول

عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

 

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده.............................................. 1

 

 

1-1- بیان مسئله ................................... 3

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق........................... 4 

 

 

1-3- اهداف تحقیق................................... 5

1-3-1- هدف اصلی.................................... 5

 

1-3-2- هدف کاربردی................................. 5 

1-4- سئوالات تحقیق ................................. 5

1-5- مدل نظری تحقیق................................ 5

1-6- فرضیه های تحقیق............................... 7

1-7- روش شناسی تحقیق............................... 7

1-7-1- نوع روش تحقیق............................... 7

1-7-2- منابع جمع‌آوری داده ها ...................... 7

1-7-3- جامعه‌ی آماری................................ 7

1-7-4- قلمرو تحقیق................................. 8

1-7-5- روش نمونه‌گیری............................... 8

 

 

1-7-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ................... 8

1-8- مشکلات و تنگناهای تحقیق ....................... 8

 

 

1-9- واژگان تخصصی ................................. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق

 

 

مقدمه............................................. 10

2-1- مفاهیم برند.................................. 11

 

2-1-1- اهمیت برند................................. 13

2-1-2- ارزش اقتصادی برند.......................... 16

 

 

2-1-3- برندینگ.................................... 16 

2-1-3-1- برندینگ خدمات ........................... 17

2-1-4- مفهوم ارزش ویژه برند....................... 23

2-1-5- اهمیت ارزش ویژه برند ...................... 28

2-1-6- رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند ............. 30

2-1-6-1- رویکرد درون به بیرون .................... 30

2-1-6-2- رویکرد بیرون به درون .................... 33

2-1-6-3- رویکرد ترکییی............................ 45

2-1-7-1- مدل ارزش ویژه برند آکر................... 49

 

2-1-7-2- مدل ارزش ویژه برند کلر................... 67 

2-1-7-3- مدل ارزیابی دارایی برند رابکیم........... 70

2-1-7-4- مدل ایکویتر برند......................... 72

2-1-7-5- مدل اینتر برند........................... 72

2-1-7-6- مدل برندز................................ 73

2-1-7-7- مدل رزونانس برند ........................ 74

2-1-8- مدل مفهومی تحقیق........................... 79

2-1-9- چهارچوب نظری تحقیق......................... 80

2-1-10- آشنایی با صنعت بیمه....................... 83

2-1-10-1- مفاهیم بیمه............................. 85

 

2-1-10-2- تاریخچه بیمه............................ 87

2-1-10-3- خصوصی سازی صنعت بیمه ................... 90

2-1-10-4- طرح تحول صنعت بیمه...................... 91

2-1-11- پیشینه تحقیق.............................. 94

2-1-11-1- مروری بر تحقیقات گذشته خارجی............ 94

2-1-11-2- مروری بر تحقیقات گذشته داخلی............ 95

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه............................................. 98

3-1- روش تحقیق.................................... 99

3-2- جامعه آماری................................. 100

 

3-3- حجم نمونه تحقیق............................. 101 

3-4- روش نمونه‌گیری............................... 101

3-5- منابع جمع‌آوری داده‌ها........................ 102

3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای........................ 102

3-5-2- پرسشنامه.................................. 102

3-6- ابزار سنجش پرسشنامه......................... 103

3-6-1- روایی پرسشنامه............................ 103

3-6-2- پایایی پرسشنامه........................... 103

3-7- مقیاس اندازه‌گیری............................ 105

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.................... 106

 

فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 

مقدمه............................................ 108

4-1- آمار توصیفی متغیر جمعیت شناختی.............. 109

4-1-1- آمار توصیفی میزان اهمیت انتخاب یک نام و نشان تجاری 109

4-1-2- آمار توصیفی متغیر جنسیت................... 110

4-1-3- آمار توصیفی متغیر سن...................... 112

4-1-4- آمار توصیفی متغیر سطح تحصیلات.............. 114

4-1-5- آمار توصیفی متغیر میزان درآمد ماهیانه..... 116

4-1-6- آمار توصیفی متغیر میزان استفاده از بیمه نامه بدنه اتومبیل   119

4-2- آمار استنباطی............................... 120 

 

 

4-2-1- آزمون نرمالیتی............................ 121 

4-2-1-1- آزمون نرمالیتی متغیر وفاداری به برند ... 122

4-2-1-2- آزمون نرمالیتی متغیر کیفیت متصور شده.... 123

4-2-1-3- آزمون نرمالیتی متغیر تداعی برند ........ 125

4-2-1-4- آزمون نرمالیتی متغیر آگاهی از برند ..... 126

4-2-2- آزمون سئوالات تحقیق ....................... 129

4-2-2-1- آزمون فرضیه اول ........................ 130

4-2-2-2- آزمون فرضیه دوم......................... 132

4-2-2-3- آزمون فرضیه سوم ........................ 134

4-2-2-4- آزمون فرضیه چهارم....................... 137

 

4-2-3- رتبه‌بندی شاخص ها و متغیرها................ 139 

4-2-3-1- رتبه بندی شاخص متغیر وفاداری به برند.... 140

4-2-3-2- رتبه بندی شاخص متغیر کیفیت متصور شده.... 141

4-2-3-3- رتبه بندی شاخص متغیر تداعی برند......... 143

4-2-3-3- رتبه بندی شاخص متغیر آگاهی برند......... 144

4-2-4- رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند.... 145

 

 

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه............................................ 148

5-1- نتیجه گیری.................................. 149

5-2- پیشنهادات................................... 150

 

5-2-1- پیشنهادات مبتنی بر یافته‌های تحقیق......... 151

5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی................ 154

نتیجه گیری....................................... 156

منابع............................................ 158

پیوست‌ها

پیوست شماره 1 پرسشنامه تحقیق..................... 162

پیوست شماره 2 تجزیه و تحلیل های آماری............ 163

شکل‌ها

شکل 1-1- مدل مفهومی آکر............................ 6

شکل 2-2- مدل نتمیر و همکاران...................... 41

 

شکل 2-3- مدل تیلور و همکاران...................... 42 

شکل 2-4- دسته بندی رویکرد ارزش ویژه برند والستر... 43

شکل 2-5- مدل ارزیابی ارزش ویژه برند جهانی......... 47

شکل 2-6- چگونه ارزش ویژه برند ارزش زایی میک ند.... 51

شکل 2-7- ابعاد دانش برند کلر...................... 68

شکل 2-8- مدل برند یانگ و رابیم.................... 72

شکل 2-9- هرم رزونانس برند......................... 77

شکل 3-1- رابطه جامعه و نمونه آماری............... 101

جداول

جدول 1-1- تعاریف ارزش ویژه برند................... 28

 

جدول 2-2- تحقیقات انجام شده بر روی ارزش ویژه برندکیم و کیم    48 

جدول 4-1- توزیع فراوانی میزان اهمیت انتخاب یک نام و نشان تجاری خاص 109

جدول 4-2- توزیع فراوانی جنسیت.................... 110

جدول 4-3- جدول توافقی میزان اهمیت نام و نشان تجاری در مقابل جنسیت  111

جدول 4-4- فراوانی نمونه برحسب سن................. 112

جدول 4-5- جدول توافقی میزان اهمیت نام و نشان تجاری در مقابل سن 113

جدول 4-6- توزیع فراوانی آزمودنیها برحسب تحصیلات... 114

جدول 4-7- جدول توافقی میزان اهمیت انتخاب نام و نشان تجاری در مقابل تحصیلات................................................. 115

جدول 4-8- فراوانی نمونه برحسب درآمد ماهیانه...... 116

جدول 4-9- جدول توافقی میزان اهمیت انتخاب نام تجاری در مقابل درآمد ماهیانه................................................. 118 


جدول 4-10- فراوانی آزمودنی ها برحسب زمان استفاده از بیمه نامه بدنه اتومبیل................................................. 119 

جدول 4-11- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر وفاداری به برند     122

جدول 4-12- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر کیفیت متصور شده     124

جدول 4-13- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر تداعی برند 125

جدول 4-14- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر تداعی برند 127

جدول 4-15- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر آگاهی از برند 128

جدول4-16- نتایج آزمون ویلکاکسون دوطرفه متغیر وفاداری به برند 130

جدول 4-17- نتایج آزمون علامت دو طرفه متغیر وفاداری به برند 130

جدول 4-18- نتایج آزمون ویلکاکسون یک طرفه متغیر وفاداری به برند     131

جدول 4-19- نتایج آزمون علامت یک طرفه متغیر وفاداری به برند 131

 

جدول 4-20- نتایج آزمون ویلکاکسون دو طرفه متغیر کیفیت ادراک شده 132 

جدول 4-21- نتایج آزمون علامت دو طرفه متغیر کیفیت ادراک شده 133

جدول 4-22- نتایج ویلکاکسون یک طرفه متغیر کیفیت ادراک شده  133

جدول 4-23- نتایج آزمون علامت یک طرفه متغیر کیفیت ادراک شده 134

جدول 4-24- نتایج آزمون ویلکاکسون دو طرفه متغیر تداعی برند 136

جدول 4-25- نتایج آزمون علامت دو طرفه متغیر تداعی برند      136

جدول 4-26- نتایج آزمون ویلکاکسون یک طرفه متغیر تداعی برند 137

جدول 4-27- نتایج آزمون علامت یک طرفه متغیر تداعی برند 137

جدول 4-28- نتایج آزمون ویلکاکسون دو طرفه متغیر آگاهی برند 138

جدول 4-29- نتایج آزمون علامت دو طرفه متغیر آگاهی برند 139

 

جدول 4-30- خلاصه نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون و علامت 140

جدول 4-31- نتایج آزمون فریدمن متغیر وفاداری به برند 140

جدول 4-32- رتبه بندی شاخص متغیر وفاداری به برند.. 141

جدول 4-33- نتایج آزمون فریدمن متغیر کیفیت ادراک شده 142

جدول 4-34- رتبه بندی شاخص متغیر کیفیت ادراک شده.. 142

جدول 4-35- نتایج آزمون فریدمن متغیر وفاداری برند. 142

جدول 4-36- رتبه بندی شاخص متغیر تداعی برند....... 143

جدول 4-37- نتایج آزمون فریدمن متغیر آگاهی برند... 144

جدول 4-38- رتبه بندی شاخص متغیر آگاهی برند....... 414

جدول 4-39- نتایج آزمون فریدمن عوامل موثر بر ارزش ویژه برند    145

 

جدول 4-40- رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 145 

نمودارها

نمودار 2-1- ارزیابی کیفیت خدمات و محصولات.......... 23

نمودار 4-1- توزیع فراوانی انتخاب یک نام و نشان تجاری خاص  111

نمودار 4-2- فراوانی نمونه مربوط به جنسیت......... 111

نمودار 4-3- فراوانی نمونه مربوط به سن............ 113

نمودار 4-4- فراوانی نمونه برحسب تحصیلات........... 115

نمودار 4-5- فراوانی برحسب درآمد ماهیانه.......... 118

نمودار 4-6- فراوانی آزمودنی‌ها برحسب مدت زمان استفاده از بیمه‌نامه شخص ثالث................................................. 120

نمودار 4-7- نمودار فراوانی و نرمالیتی متغیر وفاداری به برند   124

نمودار 4-8- نمودار فراوانی و نرمالیتی متغیر کیفیت ادراک شده   125

 

نمودار 4-9- فراوانی نرمالیتی متغیر تداعی برند.... 127

نمودار 4-10- فراوانی نرمالیتی متغیر آگاهی از برند 128

 

چکیده

موفقيت يك سازمان تنها در مجموعه اهداف روشني كه سازمان براي خودش قرار مي دهد تعيين مي گردد. براي بسياري از سازمانهاي خدماتی، سود يك هدف مهم هست و مي تواند تركيبي از نتايج مالي كوتاه مدت (افزايش منابع يا جريان نقدي) و افزايش ارزش ويژه ي برندباشد. عواملي چون كيفيت ادراك شده، وفاداری به برند، آگاهی برند وتداعی برند ابعاد تشكيل دهنده ارزش ويژه برند هستند".آکر "یکی از برجسته ترین دانشمندانی است که عوامل موثر بر ارزش ویژه برند را در قالب یک مدل ارایه نموده است .این مطالعه به ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه می پردازد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و نحوه گرد آوری داد ه ها از نوع پیمایشی است.بدین منظور پرسشنامه ای با 26 سوال طراحی گردیده است.

برای پاسخ به سوالات مطروحه 200 نفر از خریداران بیمه نامه بدنه اتومبیل4شرکت خصوصی  بیمه گر آسیا، البرز، ملت و پارسیان که بیشترین سهم از بازار بیمه بدنه اتومبیل را دارا هستند  به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب گردید روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید.

نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت ادراک شده،.وفاداری برند و تداعی گرها بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه ای به طور مستقیم تاثیر گذار است و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند به طور مستقیم موثر نمی باشد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول