تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی (مورد م

توضیحات محصول

تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت استان ایلام)

 

 

عنوان                                                                                                                             صفحه    

 

 

فصل اول.................................................................................................................................1

کليات تحقيق..........................................................................................................................1

1-1 مقدمه...............................................................................................................................1

1-2 بیان مسئله..........................................................................................................................2

1-3 اهميت وضرورت تحقيق....................................................................................................5

1-4 اهداف تحقیق....................................................................................................................7

1-4-1 اهدف کلی.................................................................................................................. 7 

1-4-2 اهداف جزئی.................................................................................................................7

1-5 فرضیه های تحقیق..............................................................................................................8 

1-6  قلمرو تحقيق.....................................................................................................................8

1- 7   روش­شناسی تحقیق.........................................................................................................9

1-8 کاربرد نتایج تحقیق............................................................................................................9

1-9 متغیرهای تحقیق...............................................................................................................10

1- 10 تعریف متغیرها..............................................................................................................10

1-10-1 تعریف مفهومی متغیرها..............................................................................................10

1-10-2 تعريف عملياتي متغيرها...............................................................................................11

فصل دوم ...............................................................................................................................12

ادبیات و پیشینه تحقیق.............................................................................................................12

مقدمه....................................................................................................................................12

2-1 بخش اول: بازاریابی داخلی..............................................................................................12

2-1-1 تعریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی........................................................................12

2-1-2 عناصر بازاریابی داخلی.................................................................................................20

2-1-3 آمیخته بازاریابی داخلی................................................................................................21

2-1-4 اصول بازاریابی داخلی  ...............................................................................................23

2-1-5 گام های بازاریابی داخلی.............................................................................................24

2-2 بخش دوم:رهبری توزیعی ...............................................................................................25

2-2-1 رهبری: تعاریف و ماهیت.............................................................................................25

2-2-2 مطالعه علمی رهبری.....................................................................................................28

2-2-3 رهبری توزیع شده: تعاریف و ماهیت.. .........................................................................29

2-2-4 سیر تاریخی شکل گیری رهبری توزیع شده ............................................................... 34

2-2-5 تفاوت رهبری توزیع شده با سایر سبک های مرتبط .....................................................35

2-2-5-1 رهبری تحولی.........................................................................................................35

2-2-5-2 رهبری پخش شده...................................................................................................36

2-2-5-3 رهبری همکارانه......................................................................................................37

2-2-5-4 رهبری دموکراتیک.................................................................................................37

2-2-5-5 رهبری تسهیم شده.................................................................................................. 39

2-2-6 رهبری توزیع شده: مروری بر کار اندیشمندان این حوزه.............................................. 41

2-2-7 ابعاد رهبری توزیع شده..............................................................................................  46

2-2-7-1 ابعاد رهبری توزیع شده از نظر المور و گوردون.......................................................47

2-2-8 عناصراصلی تشکیل دهنده رهبری توزیع شده...............................................................51 2-2-9 رهبری توزیع شده: عوامل سوق دهنده و بازدارنده........................................................53

2-2-10 مبانی نظری رهبری توزیع شده...................................................................................57

2-3 بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی.................................................................................59

2-3-1 تعریف و مفهوم رفتار شهروندی سازمانی......................................................................59

2-3-2 رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی....................................................61

2-3-3 ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی...........................................................................61

2-3-4 انواع رفتار شهروندی سازمانی......................................................................................62

2-3-5 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.......................................................................................62

2-3-6 عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.................................................................64

2-3-7 پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی.........................................................................65

2-4 پیشینه تحقیق...................................................................................................................66

2-4-1 تحقیقات داخلی...........................................................................................................66

2-4-2 تحقیقات خارجی.........................................................................................................68

2-5 نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی.......................................................................................71  

فصل سوم................................................................................................................................73

روش شناسی تحقیق.................................................................................................................73

3-1 مقدمه.............................................................................................................................73

3-2 روش­ تحقیق....................................................................................................................73

3-3 جامعه آماری...................................................................................................................74

3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه..............................................................................74

3-5 منابع و روش های گردآوری اطلاعات............................................................................74

3-6 ابزار گردآوری داده ها....................................................................................................74

3-7 پایایی و روایی پرسشنامه...................................................................................................75

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................76

فصل چهارم............................................................................................................................77                         

تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................................77               

4-1 مقدمه..............................................................................................................................77  

4-2 بخش اول: آمار توصیفی ................................................................................................77

4-2-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسیت..................................................................77

4-2-2 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعیت استخدامی.................................................78

4-2-3 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سطح تحصیلات.....................................................79

4-2-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعیت تأهل........................................................ 81

4-2-5 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن........................................................................82

4-2-6 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سنوات خدمت.......................................................83

4-2-7 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر رهبری توزیع شده..........................................84

4-2-8 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر رفتار شهروندی سازمانی.................................85

4-2-9 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر بازاریابی داخلی.............................................86

4-3 آزمون نرمال بودن داده ها............................................................................................... 87

4-4 بخش دوم: آمار استنباطی.................................................................................................88

4-4-1 آزمون الگوهای مفروض پژوهش و بررسی شاخص های آن........................................88

4-4-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق.....................................................................98

4-4-2-1 آزمون فرضیه اول تحقیق.........................................................................................98

4-4-2-2 آزمون فرضیه دوم تحقیق.........................................................................................99

4-4-2-3 آزمون فرضیه سوم تحقیق........................................................................................99

4-4-2-4 آزمون فرضیه چهارم تحقیق...................................................................................100

4-4-2-5 آزمون فرضیه پنجم تحقیق....................................................................................101

4-4-2-6 آزمون فرضیه ششم تحقیق.....................................................................................102

4-5 مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی.........................................103

4-5-1 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس جنسیت.................................................... 103

4-5-2 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس وضعیت تأهل............................................104

4-5-3 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سن.......................................................... 105

4-5-4 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سطح تحصیلات........................................105

4-5-5 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سنوات خدمت..........................................106

4-6 خلاصه فصل چهارم......................................................................................................106

فصل پنجم............................................................................................................................107

نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................................107

5-1 مقدمه...........................................................................................................................107

5-2 خلاصه تحقیق...............................................................................................................107

5-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق......................................................................108

5-3-1 نتایج حاصل از بررسي فرضیه اول تحقیق...................................................................108

5-3-2 نتایج حاصل از بررسي فرضیه دوم تحقیق...................................................................109

5-3-3  نتایج حاصل از بررسي فرضیه سوم تحقیق..................................................................110

5-3-4 نتایج حاصل از بررسي فرضیه چهارم تحقیق...............................................................110

5-3-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه پنجم تحقیق.................................................................111

5-3-6 نتایج حاصل از بررسی فرضیه ششم تحقیق..................................................................112

5-4 پیشنهادات.....................................................................................................................112

5-4-1 پیشنهاد به مدیران بانک ها..........................................................................................113

5-4-2 پیشنهاد به محققین آینده............................................................................................115

5-4-3 محدودیت های تحقیق...............................................................................................115

فهرست منابع.........................................................................................................................117

 


فهرست جدول­ها

 

عنوان                                                                                                                               صفحه                               

 

جدول 2-1 تعریف بازاریابی داخلی در هر دیدگاه...................................................................16

جدول 2-2 مروری اجمالی به مطالعات انجام شده در زمینه بازاریابی داخلی..............................18

جدول 2-3 اجزای تشکیل دهنده بازاریابی داخلی................................................................... 22

جدول 2-4 مقایسه آمیخته  بازاریابی درونی  و آمیخته بازاریابی بیرونی.....................................23

جدول 2-5 تفاوت بین سبک رهبری توزیع شده و رهبری پخش شده.......................................36   

جدول 2-6 تفاوت رهبری توزیع شده با رهبری دموکراتیک....................................................38

جدول2-7 تفاوت رهبری توزیع شده و رهبری تسهیم شده.......................................................40

جدول 2-8 ابعاد رهبری توزیع شده از نظر محققان حوزه رهبری توزیع شده.............................47

جدول 3-1 مقدار آلفای کرونباخ برای هر دامنه از پایایی.........................................................75

جدول3-2 پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر........................................................................75

 جدول 4-1توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسیت............................................................78

جدول4-2 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعیت استخدامی............................................79

جدول4-3 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تحصیلات................................................80

جدول 4-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعیت تأهل...................................................81

جدول4-5 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن...................................................................82

جدول 4-6 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سنوات خدمت.................................................83

جدول 4-7 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر رهبری توزیعی........................................84

جدول 4-8 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر رفتار شهروندی سازمانی..........................85

جدول 4-9 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر بازاریابی داخلی.......................................86

جدول 4-10 آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای نرمال بودن داده ها....................................87

جدول 4-11 تحلیل عاملی تاییدی رهبری توزیعی در دو حالت تخمین استاندارد و ضرایب معناداری................................................................................................................................88

جدول 4-12 مقدار شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی رهبری توزیعی........88

جدول 4-13 تحلیل عاملی تاییدی رفتار شهروندی سازمانی در دو حالت تخمین استاندارد و ضرایب معناداری.....................................................................................................................89

جدول4-14 مقدار شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی رفتار شهروندی........90

جدول 4-15 تحلیل عاملی تاییدی بازاریابی داخلی در دو حالت تخمین استاندارد و ضرایب معناداری................................................................................................................................91

جدول 4-16 مقدار شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی بازاریابی داخلی....91

جدول 4-17 شاخص های نیکویی برازش تحلیل عاملی تاییدی مدل نهایی پژوهش................93

جدول 4-18 شاخص های نیکویی برازش تحلیل عاملی تاییدی مدل رهبری توزیع بالا............96

جدول 4-19 شاخص های نیکویی برازش تحلیل عاملی تاییدی مدل رهبری توزیع پایین.........98

جدول 4-20 رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی.........................................98

جدول 4-21 رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل رهبری توزیعی....99

جدول 4-22 رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل فرهنگ سازمان...100

جدول 4-23 رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل مسئولیت مشترک101

جدول 4-24 رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان...................................................................................................................102

جدول 4-25 رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تعدیل رفتارهای رهبری..................................................................................................................................103

جدول 4-26 آزمون t برای بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس جنسیت.......................103

جدول 4-27 آزمون t برای بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس وضعیت تأهل..............104

جدول 4-28 آزمون F برای بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سن.............................105

جدول 4-29 آزمون F برای بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سطح تحصیلات.........105

جدول 4-30 آزمون F برای بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سنوات خدمت............106

 


فهرست نمودارها 

عنوان                                                                                                                                                       صفحه

 


نمودار 4-1 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 78

نمودار 4-2 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی.........................................79

نمودار 4-3  درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات 80

نمودار 4-4 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل   81

نمودار 4-5- درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.............................................................82

نمودار 4-6 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سنوات خدمت...............................................83                           

نمودار 4-7 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب رهبری توزیعی...............................................84

نمودار 4-8 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب رفتار شهروندی سازمانی.................................85

نمودار 4-9 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب بازاریابی داخلی.............................................86

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست شکل­ها 

 

عنوان                                                                                                                               صفحه

 

شکل 2-1 مدل مفهومی تحقیق ...............................................................................................72

شکل 4-1 تحلیل عاملی تاییدی مدل نهایی پژوهش در حالت تخمین استاندارد.........................92

شکل 4-2 تحلیل عاملی تاییدی مدل نهایی پژوهش در حالت ضرایب معناداری........................93

شکل 4-3 تحلیل عاملی تاییدی رهبری توزیعی بالا در حالت تخمین استاندارد.........................94

شکل 4-4 تحلیل عاملی تاییدی رهبری توزیعی بالا در حالت ضرایب معناداری........................94

شکل 4-5 تحلیل عاملی تاییدی رهبری توزیعی پایین در حالت تخمین استاندارد.......................96

شکل 4-6  تحلیل عاملی تاییدی رهبری توزیعی پایین در حالت ضرایب معناداری.....................97

 

 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعییین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی در بانک ملت شعب استان ایلام انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع تحلیلی- همبستگی می باشد. که با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به متغیر تعدیل گر رهبری توزیعی و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون پیرسون استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان بانک ملت شعب استان ایلام را که در سال 92-93 کار کرده اند، و تعداد آنها 163 نفر بوده اند، تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه با توجه به اینکه تعداد جامعه محدود و اندک بود، تمامی کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از سه پرسشنامه که شامل پرسشنامه رهبری توزیعی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی که استاندارد بوده و قبلاً توسط محققانی از داخل و خارج کشور مورد استفاده قرار گرفته اند و  روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته  و همچنین پرسشنامه بازاریابی داخلی که محقق ساخته بوده، جمع آوری شدند. پایایی پرسشنامه های این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری توزیعی مقدار 871/0، برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مقدار771/0 و برای پرسشنامه بازاریابی داخلی مقدار 936/0  بدست آمد. این مقادیر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها نشان می دهد که پژوهش از پایایی بالایی برخوردار است. در این پژوهش همچنين براي بررسي ميزان تببين‌پذيري يا سنجش هر متغير توسط سوالات مربوطه نيز از روايي سازه تحليل عاملي تاييدي استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که رهبری توزیع شده، فرهنگ سازمان، مسئولیت مشترک، ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان و رفتارهای رهبری رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می کنند.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول