تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درم

توضیحات محصول

تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان 

 

    فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                     صفحه

                                                                                                   

          چکیده                                                                                                  س                                                                                                                                        

فصل اول :طرح تحقیق                               ۱ 

         مقدمه                               ۲

        بیان مساله                           ۳

       سوال آغازین                            ۵

       اهداف تحقیق                            6

      اهمیت و ضرورت تحقیق                    7

      چارچوب نظری تحقیق                       8

      فرضیه های تحقیق                         9

      مدل تحلیلی تحقيق                       10

      مدل عملیاتی تحقيق                     11

      متغیرهای تحقیق                        12

      قلمرو تحقیق                           12

      محدودیت های تحقیق                     14

      تاریخچه مختصری از شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان   15

      تعریف مفهومی متغيرها                   16

     تعریف عملیاتی متغيرها                   17

فصل دوم: ادبیات تحقیق                                                                                             20       

 بخش اول: برنامه ریزی استراتژیک                21

         مقدمه                               21

        تعریف برنامه                         22

        محاسن برنامه ریزی                   23

        انواع برنامه ریزی                    23

        سبک های برنامه ریزی                  25

       ویژگی های برنامه ریزی                 26

       تعریف استراتژی                        29

 

 

     فهرست مطالب

       عنوان                                                                                                صفحه

 

اجرا و پیاده سازی استراتژی                   ۲۹

        استراتژی های مدیریت تغییر            30

        مفهوم و تعاریف برنامه ریزی استراتژیک 30

        برنامه ریزی استراتژیک چیست           31

        مزایای برنامه ریزی استراتژیک         31

        رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک      32

        محدودیتهای برنامه ریزی استراتژیک     32

        ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک      34

        مدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک  34

 بخش دوم: نیروی انسانی                         37

         مقدمه                               37

        برنامه ریزی نیروی انسانی             ۳۸

        مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی                                                            ۳۸                  

        فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی      ۳۹

       مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی       50

       علل عدم برنامه ریزی نیروی انسانی      51

       موانع اجرای برنامه ریزی منابع انسانی  51

       سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی                                             52

بخش سوم: برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی    53

         مقدمه                               55

       سیر تکامل نیروی انسانی                56

       مدیریت استراتژیک منابع اسنانی         56

       استراتژی های منابع انسانی: یک مفهوم   57

       مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی 58

       استراتژی منابع انسانی: یک فرایند      59

      عوامل پایه ای موثر بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی 61

      انواع برنامه ریزی استراتژیک                                                                    62                      

 

 فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                   صفحه

 

       الگوی عقلایی برای تدوین استراتژیمدآمتذن       62

            الگوی فراینده و تدریجی           64

           تئوری نقاط مرجع استراتژیک         64

           استراتژی های نیروی انسانی         67

           پیوند میان برنامه ریزی استراتژی و منابع انسانی  72

           برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 74

           الگوهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 78

           عناصر الگوی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی  79

    بخش چهارم: عملکرد کارکنان                  81

         مقدمه                               81

          مفهوم عملکرد                       82

         ارزیابی عملکرد                      84

         تاریخچه ارزیابی عملکرد              87

         ارزیابی عملکرد در ایران             88

         مبانی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد    88

         اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد       89

         ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد      90

         شاخص های ارزیابی عملکرد             91

         طبقه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد   91

         ویژگی های شاخص های ارزیابی عملکرد   92

         مزایای ارزیابی عملکرد               95

        ضرورت ارزیابی عملکرد                 95

         سیستم ارزیابی عملکرد                97

         مقایسه دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد   99

    بخش پنجم: پیشینه تحقیق                    103

         مقدمه                              103

         تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور 103

         تحقیقات انجام گرفته در داخل        104

 

 فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                            صفحه

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                                                                                                                                    105

                  مقدمه                       106 

        روش تحقیق                           107

        جامعه و نمونه آماری                 107

        ابزار جمع آوری اطلاعات               111

        پایایی و روایی ابزار سنجش           114

        روش تجزیه و تحلیل داده هاي آماری    115

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات(یافته های تحقیق)                            116                                              

        مقدمه                               117

        توزیع فراوانی جنسیت                 117

        توزیع فراوانی تحصیلات                118

        توزیع فراوانی سن                    119

        توزیع فراوانی سنوات خدمت            120

        شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان      121

        شاخص های توصیفی الزامات برنامه ریزی استراتژیک 122

        شاخص های توصیفی پیش بینی ساختاری    123

        شاخص های توصیفی پیش بینی فرهنگی     124

        شاخص های توصیفی پیش بینی انسانی     125

        شاخص های توصیفی پیش بینی مدیریتی    126

        بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها 127

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها                                                                     133                                              

       مقدمه                                134

       نتیجه گیری                           134

       پیشنهادات                            135

منابع و مأخذ                                   138

پیوست ها                                       146 

 

 

 

فهرست جدول ها

     شماره                                                    عنوان                                                 صفحه

1-1        قلمرو مکانی تحقیق                        13

1-۲       قلمرو زمانی تحقیق                         14

2-1        طرح جانشینی                                       42

۲-۲        مقایسه روشهای برآورد عرضه و تقاضای نیروی انسانی   46

۲-3        تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین از دید اسپف 101

۳-1        جامعه آماری- اطلاعات شبکه های بهداشت و درمان در جامعه آماری          108

3-1        نمونه آماری به تفکیکی سهم هر شبکه بهداشت و درمان شهرستان               111

3-۳        آزمون پایایی پرسشنامه                  115       

4-1        توزیع فراوانی جنسیت                                                                         117                      117                     

4-2        توزیع فراوانی تحصیلات                                                                       118                    118

4-3        توزیع فراوانی سن                                                                               119                             

4-۴        توزیع فراوانی سنوات خدمت            120

4-۵        شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان     121

4-۶        شاخص های توصیفی الزامات برنامه ریزی استراتژیک 122

4-۷        شاخص های توصیفی پیش نیاز ساختاری    123

4-۸        شاخص های توصیفی پیش نیاز فرهنگی    124

4-۹       شاخص های توصیفی پیش نیاز انسانی      125   

4-۱۰      شاخص های توصیفی پیش نیاز مدیریتی     126

4-1۱      نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات          127

4-1۲      آزمون همبستگی پیرسون برای عملکرد کارکنان  128

4-1۳      آزمون همبستگی پیرسون برای پیش نیاز ساختاری و عملکرد کارکنان              129

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 شماره                                                   عنوان                                                    صفحه

4-1        توزیع فراوانی جنسیت                 117

4-2        توزیع فراوانی تحصیلات                118

4-3        توزیع فراوانی سن                    119

4-۴        توزیع فراوانی سنوات خدمت              120

4-۵        شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان     121

4-۶        شاخص های توصیفی الزامات برنامه ریزی استراتژیک 122

4-۷        شاخص های توصیفی پیش نیاز ساختاری    123

4-۸        شاخص های توصیفی پیش نیاز فرهنگی    124

4-۹       شاخص های توصیفی پیش نیاز انسانی      125   

4-۱۰     شاخص های توصیفی پیش نیاز مدیریتی      126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

 شماره                                                 عنوان                                                     صفحه 

2-1      فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی                40

2-2      مدل خانه ای استراتژیک های منابع انسانی 59

2-3      گام های استراتژیک منابع انسانی         61

2-4      اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد          89

4-1     الزامات برنامه ریزی استراتژیک          128

4-2     پیش نیاز ساختاری                                129

4-3    پیش نیاز فرهنگی                                       130

4-4     پیش نیاز انسانی                                                                                   131                      

4-۵     پیش نیاز مدیریتی                                                          132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده 

         هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد. براي اين منظور یک فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي طراحي شده است. جهت آزمون فرضيه ها پرسشنامه اي شامل 45 سوال با توجه به شاخصهاي تعريف شده براي ابعاد الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی و عملکرد کارکنان تنظيم گرديد و پس از سنجش روايي و پايايي آن، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفی ( قرعه کشی) در اختيار نمونه آماري    قرار گرفت.

           جامعه آماري اين تحقيق 4989 نفر کارکنان موجود در 14 شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان،  مي باشد. حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول كوكران 357  نفر برآورد گرديد. و اين تعداد با استفاده از روش نمونه گيري تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسشنامه تنظيم شده در اختيار آنها قرار گرفت. پرسشنامه ها، جمع آوري و اطلاعات حاصله تلخيص، طبقه بندي و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي( آزمون همبستگي r پيرسون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل بيانگر اين است كه بين مؤلفه هاي الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی(پیش نیاز ساختاری، پیش نیاز فرهنگی، پیش نیاز انسانی و پیش نیاز مدیریتی) رابطه مستقیم و معني داري وجود دارد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول