تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی: موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو)

توضیحات محصول

تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

(مطالعه موردی: موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو)

 

موضوع                                               صفحه

چکیده                                                                                                                                    1

فصل اول (کلیات پژوهش)

مقدمه پژوهش                                        3

بیان مساله اساسی پژوهش                                      4

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش                                   6

جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش                                7

اهداف مشخص پژوهش                                  8

سوالات پژوهش                                       8

فرضیه های پژوهش                                        9

سازمان                                            9

ساختار سازمان                                          11

عملکرد سازمانی                                         12

مدیریت هزینه                                           12

سود آوری                                               13

مدیریت تخصیص منابع                                          13

ارزیابی عملکرد                                         14

فصل دوم (ادبیات و پیشینه پژوهش)

پیشگفتار                                               17

تعریف هزینه                                                 19

چه اقلامی باید در هزینه ها منظور شوند                                 20

چگونه باید هزینه های را اندازه گیری کرد؟                             20

شناخت هزینه                                            21

انواع هزینه                                            23

هزینه های ثابت                                         23

هزینه های متغیر                                        23

هزینه های نمیه متغیر                                        24

رفتار هزینه                                            24

چسبندگی هزینه                                          25

بررسی ادبیات موضوع                                          27

پرتفولیو                                               27

بررسی شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی و نوین)                         29

شاخص های غیر مالی                                           30

شاخص های مالی                                          32

معیارهای مالی سنتی                                          33

بازده سرمایه گذاری                                          33

سوده باقیمانده                                         34

بازده فروش                                             35

سود هر سهم                                             35

قیمت به عایدی هر سهم                                   36

معیارهای ارزیابی شرکت                                       37

معیار اول – سود                                        37

معیار دوم – سود هر سهم                                       39

معیار سوم – رشد سود                                          39

معیار چهارم- نرخ بازده سرمایه گذاری                              40

بررسی مدلهای حسابرسی عملکرد و عملیاتی در شرکت های فرا بورس               41

مدل نسبت سود عملیاتی                                         43

پیشینه تحقیق                                            46

پیشینه تحقیقات داخلی                                         46

پیشینه تحقیقات خارجی                                         50

فصل سوم (روش اجرای پژوهش)

مقدمه                                             55

روش پژوهش                                         55

جامعه مطالعاتی پژوهش                                   55

دوره های مالی مورد آزمون                                    56

تبیین مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرها                           57

متغیرهای وابسته                                        58

متغیرهای مستقل                                         58

متغیرهای کنترلی                                        60

روشهای جمع آوری و منابع داده های پژوهش                          60

روش تجزیه و تحلیل داده های                                      61

تحلیل همبستگی                                          61

ضریب همبستگی                                           62

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه                                             65

شاخص های توصیفی متغیرها                                     65

تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق                               67

بررسی فرض نرمال بودن متغیرها                                           68

تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرضیه اول                          69

فرضیه اول                                              69

آزمون فرضیه دوم                                        71

آزمون فرضیه سوم                                        73

آزمون فرضیه چهارم                                           77

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)

مقدمه                                             80

بحث و بررسی پژوهش                                                  82

بررسی و تبیین نتایج فرضیات پژوهش                                83

بررسی فرضیه اول                                        83

آزمون فرضیه دوم                                        84

آزمون فرضیه سوم                                        84

آزمون فرضیه چهارم                                           85

پیشنهادات                                              86

پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                      87

منابع فارسی                                            88

منابع لاتین                                             90

 

 

چکیده:

در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حائز اهمیت می باشد. مدیریت هزینه ها، یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی در بازار رقابتی می باشد، بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت می توان دست یافت، در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدید که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد، در راستای بهبود عملکرد مدنظر می باشند.

این پایان نامه تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت در موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو مورد بررسی قرار می دهد.

روش تحقیق بر مبنای هدف توصیفی می باشد و همچنین بر مبنای روش و ماهیت جزء پژوهشات همبستگی می باشد. فرضیه هایی در این مورد تدوین شدند و سپس با استفاده از تحلیل همبستگی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است برای بررسی همبستگی بین متغیرها از روش رگرسیون استفاده شده است. و با استفاده از آزمون کلمو گروف-اسمیرنوف و آزمون دوربین واتسون فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که تمامی فرضیات پذیرفته می شود، یعنی رابطه معناداری بین حذف اقلام بابت ارزش افزوده، بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمدها و کاهش هزینه های غیر ثابت با عملکرد مالی موسسه  و بین تقویت کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی در واحدهای اقتصادی با عملکرد مالی موسسه وجود دارد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول