تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران

توضیحات محصول

تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران

 

 

عنوان                                                                                                شماره صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1بیان مسئله تحقیق. 4

1-2 اهمیت موضوع. 5

1-3 اهداف تحقیق. 6

هدف اصلی. 6

1-4 فرضیه های تحقیق. 7

1-5 روش تحقیق. 7

1-6 جامعه و نمونه آماری. 8

1-7 روش گردآوری اطلاعات. 8

1-8 ابزار گردآوری اطلاعات. 8

1-9 مدل مفهومی. 9

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه. 12

2-1 بخش اول شایستگی محوری. 12

2-1-1 اطلاعات. 12

2-1-2 مديريت و نيازهاي اطلاعاتي. 13

2-1-3 تعریف فناوري اطلاعات. 14

2-1-4 كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان. 14

2-1-5 نقش فناوری اطلاعات در فرآیندهای سازمان. 15

2-1-6 مديران و فناوري اطلاعات. 16

2-1-7 پذیرش فناوری اطلاعات. 17

2-1-8 سیستم های اطلاعاتی. 18

2-1-9 معماری  و سیستم های اطلاعات استراتژیک. 18

2-1-9-1 معماری سیتم. 18

2-1-9-2 تعریف سیستم های اطلاعات استراتژیک. 19

2-1-9-3 اهميت معماري براي سيستم هاي اطلاعات استراتژيك. 20

2-1-9-4 فرايند تهيه معماري سيستم هاي اطلاعات استراتژيك. 20

2-1-9-5 برنامه ريزي سيستم هاي اطلاعات استراتژيك. 22

2-1-9-6 پشتيباني از موقعيت رقابتي سازمان. 22

2-1-9-7 سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی. 23

2-1-9-8 سیستم های اطلاعات منابع انسانی. 24

2-1-9-9 طراحي سيستم اطلاعات منابع انساني. 25

2-2 بخش دوم مزيت رقابتي. 29

2-2-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. 34

2-2-2 ﮔﺮﻭهﺑﻨﺪﻱ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ. 36

2-2-3 ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. 36

2-2-4 تعریف شایستگی. 38

2-2-5 تاريخچه شايستگي ها. 39

2-2-6 سطوح شايستگي. 40

2-2-7 ابعاد شایستگی. 40

2-3 شایستگی شغلی و رفتاری. 42

2-3-1 تعریف شایستگی رفتاری. 42

2-3-2 حوزه های شایستگی رفتاری. 42

2-3-3 شایستگی شغلی و رفتاری. 43

2-3-3-1 تعریف شایستگی شغلی. 43

2-3-3-2 الگوهاي شايستگي. 43

2-3-3-3 ويژگي هاي مدل شايستگي. 44

2-3-3-4 اهمیت توجه به شایسته گزینی در اسلام. 44

2-3-3-5 چارچوب هاي نظري شایستگی هاي مدیران. 46

2-4 بخش سوم پیشینه تحقیق. 51

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 

مقدمه. 55

3-1 روش تحقیق. 56

3-1-1 طبقه بندی بر اساس هدف. 56

3-1-2 طبقه بندی بر اساس روش. 56

3-2 روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات. 58

3-2-1 مطالعات کتابخانه ای. 58

3-2-2 پرسشنامه. 59

3-3 روایی و پایایی پرسشنامه. 59

3-3-1 روایی پرسشنامه. 59

3-3-2 پایایی پرسشنامه. 60

3-4 جامعه و نمونه آماری. 61

3-4-1 جامعه آماری. 62

3-4-2 نمونه آماری. 62

3-5  روش ها و تکنیک های تحلیل آماری. 63

3-5-1 مدل یابی معادلات ساختاری. 64

3-5-1-1 پايه هاي مدل يابي معادلات ساختاري. 64

3-5-1-2 موارد استفاده مدل يابي معادلات ساختاري. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 

مقدمه. 69

4-1آمار توصیفی. 70

4-1-1 بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری. 70

4-1-2 بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری. 71

4-1-3 بررسی وضعیت سن در نمونه آماری. 72

4-1-4 بررسی وضعیت سابقه کاری. 74

4-1-5 بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری. 75

4-1-6 توصیف متغیرهای تحقیق. 77

4-2 آمار استنباطی. 78

4-2-1 بررسی فرضیات تحقیق. 78

4-2-1-1 فرضیه شماره 1: سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد.. 78

4-2-1-2 فرضیه شماره 2: مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد.. 79

4-2-1-3 فرضیه شماره 3: مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد.. 80

4-2-1-4 فرضیه شماره 4: تاثیر گذاری کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد.. 81

4-2-1-5 فرضیه شماره 5: تخصص کاربران سیستم های اطلاعاتی تاثیر معنی داری بر شایستگی های محوری دارد.. 82

4-2-2 بررسی وضعیت شاخص های تحقیق. 83

4-3 مدل معادلات ساختاری. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 

مقدمه. 89

5-1 نتایج آمار توصیفی. 89

5-2 نتایج آمار استنباطی. 89

5-3 نتایج بررسی وضعیت شاخص های تحقیق. 91

5-4 نتایج بررسی مدل معادلات ساختاری. 92

5-5 محدودیت های تحقیق. 93

5-6 پیشنهادات تحقیق. 93

5-6-1 پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق. 93

5-6-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 94

پیوست ها. 95

پرسشنامه. 95

خروجی نرم افزار. 97

منابع و مآخذ. 108

منابع فارسی. 108

منابع غیر فارسی. 109

چکیده انگلیسی. 111

 

فهرست جداول

(جدول 2-1) تئوری های مزیت رقابتی. 32

(جدول 2-2) فهرست شایستگی های پرکاربرد(Epstein & Rankin,2003). 49

(جدول 4-1) بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری. 70

(جدول 4-2) بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری. 71

(جدول 4-4) بررسی وضعیت سابقه کاری در نمونه آماری. 74

(جدول 4-5) بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری. 75

(جدول 4-6) توصیف متغیرهای تحقیق. 77

(جدول 4-7) بررسی رابطه بین سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری. 78

(جدول 4-8) بررسی رابطه بین مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری. 79

(جدول 4-9) بررسی رابطه بین مهارت های فنی در حوزه سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری. 80

(جدول 4-10) بررسی رابطه بین تاثیر گذاری کاربران سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری. 81

(جدول 4-11) بررسی رابطه بین تخصص کاربران سیستم های اطلاعاتی و شایستگی های محوری. 82

(جدول 4-12) بررسي وضعيت شاخص های تحقیق. 83

(جدول 4-13) شاخص های برازش مدل معادله ساختاری. 86

(جدول4-14) ضرائب رگرسیونی مولفه های تحقیق(آزمون فرضیات). 87

 فهرست نمودار

(نمودار 4-1) بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری. 70

(نمودار 4-2) بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری. 71

(نمودار 4-3) بررسی وضعیت سن در نمونه آماری. 73

(نمودار 4-4) بررسی وضعیت سابقه کاری در نمونه آماری. 74

(نمودار 4-5) بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری. 76

(نمودار4-6) مدل معادله ساختاری تحقیق. 85

 

فهرست اشکال

(شکل 1-1) مدل مفهومی. 9

(شکل 2-1) تاثير سطوح مديريت بر منبع اطلاعات و شكل ارائه آن(صرافی زاده و علی پناهی، 1380). 13

(شکل 2-2) ديدگاه مبتني بر منابع و كاركرد راهبرد. 34

(شکل 2- 3)نمونه اي ازچارچوب شایستگی ها. 46

(شکل 2-4) چارچوب نظري شایستگی ها در تحقیق حاضر. 47

 

 

چکیده

امروزه شرکت های بیمه ای نقش مهمی در توزیع منابع مالی ایفا می کنند. در این میان بیمه ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی تلاش می کنند تا حداکثر استفاده را از سیستم های اطلاعاتی بهره برداری نمایند. هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران می باشد. بنابراین جامعه تحقیق شرکت های بیمه ای استان تهران می باشد. تعداد این افراد 800 نفر می باشد که با توجه به استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق 256 نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که بر اساس پرسشنامه و مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق باچا(2012)، این پرسشنامه طراحی و اجرا می گردد. در این تحقیق سرمایه گذاری، مهارت های مدیریتی، مهارت های فنی، تخصص کاربر و تاثیر گذاری کاربر به عنوان متغیر های سیستم اطلاعاتی انتخاب شده است. فرضیات این تحقیق به بررسی ارتباط بین این متغیر ها و شایستگی محوری می پردازد. در این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین متغیر های تحقیق از آزمون های رگرسیونی استفاده شده است. نتایج این تحلیل نشان داد که رابطه معنی داری بین مهارت مدیریتی و سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی با شایستگی محوری وجود دارد.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول