پروژه رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر

توضیحات محصول

فهرست مطالب

فصل اول (طرح تحقيق)  

مقدمه....................................... 2

بيان مساله.................................. 5

اهداف تحقيق................................. 7

فرضيه هاي تحقيق............................. 7

تعريف اصطلاحات............................... 8

شيوه هاي فرزندپروري......................... 8

مكان كنترل.................................. 9

فصل دوم (پيشينه تحقيق)

گفتار اول: خانواده.......................... 11

مقدمه

ابعاد شيوه هاي فرزندپروري................... 13

بعد «گرم» بودن والدين....................... 13

بعد «كنترل» والدين.......................... 14

جنبه هاي مثبت كنترل والدين.................. 15

جنبه هاي منفي كنترل والدين.................. 17

بعد «تعهد» (دخيل شدن) والدين................ 18

الگوهاي با وم ريند در مورد شيوه هاي فرزندپروري  19

والدين داراي اقتدار منطقي................... 20

والدين استبدادي............................. 21

والدين آزاد گذار............................ 22

والدين افراطي (زياده رو) و والدين و مسالحه كار (سهل انگار)   23

الگوهاي جديد فرزندپروري باوم ريند........... 25

تأثير متقابل كودك و والد بر يكديگر.......... 26

نگرش هاي فرزندپروري عمل فرزندپروري........ 28

گفتار دوم: مكان كنترل

مقدمه....................................... 30

مفاهيم و اصول در نظريه يادگيري اجتاعي راتر.. 30

درك سازه مكان كنترل......................... 33     

تحول شخصيت از ديدگاه راتر................... 35

جنبه هاي منفي احاطه و كنترل................. 37

پيامدهاي شخصي منفي.......................... 38

پيامدهاي منفي بين فردي و اجتماعي............ 39

بررسي مقياس هاي مكان كنترل.................. 39

گفتار سوم: سوابق پژوهشي

الف تحقيقات انجام شده درباره شيوه هاي فرزندپروري درداخل و خارج از كشور............................ 42

ب تحقيقات انجام شده درباره مكان كنترل در داخل و خارج كشور........................................ 46

ج بررسي ارتباط شيوه هاي فرزندپروري و مكان كنترل در گسترة تحقيقات................................. 49

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه....................................... 57

جامعه آماري................................. 57

نمونه آماري................................. 57

روش نمونه گيري.............................. 57

ابزارهاي گردآوري اطلاعات و شاخص هاي روان سنجي 57

پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري بانتون......... 57

روايي....................................... 58

پايايي...................................... 58

نمره گذاري.................................. 58

مقياس مكان كنترل نوويكي استريكلند

روايي....................................... 59

پايايي...................................... 60     

نمره گذاري.................................. 61

روش تحقيق................................... 62

شيوه اجراي تحقيق............................ 62

روشهاي آماري تحليل داده ها.................. 63

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

الف تحليل توصيفي.......................... 65

ب تحليل استنباطي.......................... 71

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

خلاصه تحقيق.................................. 75

بحث و نتيجه گيري............................ 75

محدوديت هاي تحقيق

الف محدوديتهاي خارج از كنترل پژوهشگر...... 77

ب محدوديتهاي در كنترل پژوهشگر............. 78

ارائه پيشنهادها (پيشنهادات)................. 79

كاربردها ................................... 79

منابع....................................... 81

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول