پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

توضیحات محصول

پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

 

عنوان                                                                                                                                    صفحهفصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه 21-2- اهمیت موضوع 21-3- بیان مسأله 31-4- سوالات تحقیق 61-5- چارچوب نظری تحقیق 61-6- فرضیه¬های تحقیق 71-7- اهداف تحقیق 71-8- قلمرو تحقیق 81-8-1- قلمرو مکانی 81-8-2- قلمرو زمانی 81-8-3- قلمرو موضوعی 81-9- تعریف واژگان تخصصی 81-10-      خلاصه فصل.............................................................................................................................................................91-11- ساختار کلی تحقیق 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق2-1- مقدمه 122-2- تبلیغات 122-2-1- وظایف تبلیغات 132-2-1-1- جلب توجه 132-2-1-2- ایجاد علاقه 142-2-1-3- تحریک تمایل 142-2-1-4- سوق دادن به خرید 142-2-2- اثر بخشی تبلیغات 152-2-2-1- اندازه¬گیري ورودي¬ها 152-2-2-2- اندازه¬گیري خروجی¬ها 152-2-2-3- اندازه¬گیري فرآیندها 162-3- اینترنت و بازاریابی 162-3-1- تعاملی بودن 172-3-2- کنترل مصرف¬کنندگان 172-3-3- شخصی¬سازی 182-3-4- ظرفیت اطلاعاتی 182-3-5- تجارت الکترونیک 182-4- تبلیغات اینترنتی 192-4-1- ویژگی¬های مهم تبلیغات اینترنتی 222-4-2- محدوديت‌هاي تبليغات اينترنتي 232-4-3- انواع روش¬های تبلیغات اینترنتی 232-5- نگرش 262-5-1- عناصر نگرش 292-5-2- نحوه شکل¬گیری نگرش 302-5-3- نگرش نسبت به تبلیغات اینترنتی 302-6- اعتماد 332-6-1- اعتماد و اعتبار به عنوان ساختارهایی مستقل 342-6-2- سه بعد موجود در ذات اعتماد به تبلیغات 352-7- پاسخ رفتاری 362-7-1- کلیک تبلیغات 372-7-2- خرید اینترنتی 382-8- جامعه مجازی 392-9- مروری بر مطالعات صورت گرفته 402-9-1- پژوهش‏های خارجی 402-9-2- پژوهش‏های داخلي 44
فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق3-1- مقدمه 483-2- روش تحقیق 483-3- متغیرهای تحقیق و الگوی مفهومی تحقیق 483-4- مراحل انجام تحقیق 503-5- جامعه و نمونه آماری 523-5-1- تعیین حجم نمونه و روش نمونه¬گیری 523-6- ابزار سنجش 533-6-1-     تدوین پرسشنامه ....................................................................................................................................................543-7- روایی پرسشنامه 573-8- پايايي پرسشنامه 583-9- روش¬های تجزیه و تحلیل داده¬ها 583-10- تحلیل عامل اکتشافی 593-10-1- پیش شرط¬های تحلیل عامل اکتشافی 593-11- مدل¬سازی معادلات ساختاری 603-11-1- برازش مدل 623-11-1-1- برازش مدل اندازه¬گیری 623-11-1-2- معیارهای ارزیابی برازش بخش ساختاری 633-11-1-3- معیارهای ارزیابی برازش کلی مدل 643-11-2- آزمون فرضیه¬ها 653-11-2-1- بررسی ضرایب معناداری z  یا t-values یا p-values 653-11-2-2- بررسی ضرایب استاندارد شده بار عاملی مربوط به مسیرهای هر یک از فرضیه¬ها 65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها4-1- مقدمه 674-2- ویژگی¬های جمعیت¬شناختی پاسخگویان و جامعه¬ آماری 674-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 674-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 694-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 704-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد 714-2-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حدود میزان استفاده از اینترنت در طول هفته 734-2-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت زمان آغاز خرید اینترنتی 754-3- بررسی توزیع نرمال داده¬های تحقیق 764-3-1- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال نگرش به تبلیغات اینترنتی 764-3-2- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال اعتماد به تبلیغات اینترنتی 774-3-3- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال کلیک تبلیغات اینترنتی 774-3-4- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال خرید اینترنتی 774-4- تحلیل عامل اکتشافی 784-4-1- تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد شناختی اعتماد 784-4-2- تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد احساسی اعتماد 804-4-3- تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد رفتاری اعتماد 824-5- آزمون مدل مفهومی تحقیق 834-5-1- برازش مدل¬های اندازه¬گیری 834-5-2- برازش مدل¬های ساختاری 854-5-3- برازش کلی مدل 874-5-4- آزمون فرضیه 874-5-4-1- نتیجه آزمون فرضیه 87
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات5-1- مقدمه 925-2- بررسی نتایج تحقیق 925-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 935-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 935-2-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم 935-2-4- نتایج حاصل از فرضیه چهارم 945-3- جنبه های نوین پژوهش.........................................................................................................................................94         5-4-           خلاصه و نتیجه-گیری 945-5- محدودیت 955-6- پیشنهادات تحقیق 955-6-1- پیشنهادات کاربردی 955-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 96فهرست منابعالف) منابع فارسی 98ب) منابع لاتین 101ضمائمالف) پرسشنامه............................................................................................................................107ب) جدول های مربوط به نتایج آزمون های آماری....................................................................................111

 

چکیده

در عصر حاضر به دنبال پیشرفت فناوری و اطلاعات، رقابت بین کسب و کارها نیز شدت یافته است. چگونگی ارائه برندها، محصولات یا خدمات برای اینکه مورد توجه بیشتر مصرف­کنندگان قرار گرفته و متمایز بودن آنها برجسته گردد تا افراد مجذوب آنان گردند و یا تمایل به خرید آنان داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است. به علاوه با نوآوری­های به وجود آمده در فناوری و توسعه اینترنت، تجارت الکترونیک رونق بسیاری پیدا کرده است. با توجه به این امر، تبلیغات به ویژه در بستر اینترنت، عامل مهم و تاثیرگذاری در تجارت الکترونیک می­باشد. بدین ترتیب، تحقیق حاضر به موضوع پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کاربران جامعه مجازی ایرانیان است و حجم نمونه 385 نفر می­باشد. نمونه­گیری به روش در دسترس انجام شد. کلیه داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شد. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است و جهت بررسی روایی سازه از شاخص AVE  استفاده گردید که نشان دهنده برخورداری پرسشنامه از روایی مناسب بوده است. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16 و Warp PLS 3 انجام شد. نتایج نشان داد که بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و اعتماد به تبلیغات اینترنتی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. همچنین بین اعتماد به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات، کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی نیز رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. اما بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات رابطه­ای یافت نشد. براساس نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاد می­شود که با کنترل متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش به تبلیغات اینترنتی و ایجاد نگرش مثبت­تر نسبت به آن، اعتماد مشتریان را افزایش داده تا از این طریق علاقه به کلیک کردن برای دیدن تبلیغات اینترنتی در آنها افزایش یابد و از این طریق میزان خرید اینترنتی که به طور معمول هزینه کمتری را برای شرکت­ها و مشتریان دارد، نیز بیشتر گردد.

 


 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول