به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی (مطالعه موردی:اداره کل ر

توضیحات محصول

به­کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه­بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی (مطالعه موردی:اداره کل راه و شهرسازی استان یزد)

 


   عنوان                                                 صفحه      

فصل 1: کلیات پژوهش 2

1-1- مقدمه 3

1-2- پرسش اصلی تحقیق 4

1-3- اهداف علمی 4

1-4- اهداف کاربردی 5

1-5- ضروریات خاص انجام تحقیق 5

1-6- بهره­وران 5

1-7- نوع روش تحقیق 6

1-8- روش گرد آوری داده­ها 6

1-9- ابزارهای گردآوری داده­ها 6

1-10- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 7

1-11- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش 7

فصل 2: مروری بر ادبیات موضوع 9

2-1- مقدمه 10

2-2- مراحل اجرای پروژه 11

2-3- مراحل‌ اجرای‌ یک‌ پروژه‌ 12

2-3-1- مرحله‌ نظری 12

2-3-2- مرحله‌ طرح‌ و برنامه‌ریزی 13

2-3-3- مرحله‌ اجرا 14

2-4- مرحله‌ پایانی 15

2-5- قراردادهای عمرانی 16

2-5-1- تعریف قرارداد 17

2-5-2- روش­های اجرای پروژه (از نگاه قراردادی) 17

2-6- مرور مد­ل­های انتخاب پیمانکار 21

2-7- شاخص­هاي انتخاب 36

2-8- رويه­هاي ارزيابي و انتخاب پيمانكاران در كشورهاي مختلف 37

2-8-1- ارزيابي مقدماتي پيمانكاران در هنگ كنگ 37

2-8-2- تعيين صلاحيت اوليه پيمانكاران در تركيه 38

2-8-3- رويكردهاي انتخاب پيمانكار در انگليس 39

2-9- جمع­بندی 40

فصل 3: روش تحقیق 42

3-1- مقدمه 43

3-2- روش انجام تحقیق 43

3-3- مراحل انجام پژوهش 46

3-4- ابزار گردآوری داده‏ها 46

3-5- روایی و پایایی پژوهش 46

3-6- جامعه آماری پژوهش 48

3-7- نمونه آماری 48

3-8- تکنیک‌ها‌ی تصميم‌گيري ریاضیMCDM. 49

3-9- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM. 50

3-10- علم مدیریت فازی 51

3-10-1- اعداد فازی و عملیات جبری 53

3-10-2- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی 54

3-10-3- متغیر‌ها‌ی کلامی 54

3-11- معرفی تکنیک دلفی 55

3-12- مراحل اجرای روش دلفی فازی 58

3-13- معرفي تكنیک AHP 61

3-14- معرفی تکنیک PROMETHEE 65

3-14-2- رتبه بندی کامل PROMETHEE-2 78

3-15- قلمرو مکانی پژوهش 80

3-15-1- پروژه­های عمرانی 81

3-15-2- چشم انداز 84

3-16- جمع‌بندی 85

فصل 4: تجزیه و تحلیل 86

4-1- مقدمه 87

4-2- انتخاب خبرگان: 87

4-3- مراحل اجرا 87

4-3-1- نهایی­سازی معیارهای موثر در ارزیابی و رتبه­بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی 88

4-3-2- وزن­دهی به معیارهای انتخاب شده توسط تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی 119

4-3-3- رتبه­بندی پیمانکاران با روش PROMETHEE فازی 128

4-4- جمع بندی 140

فصل 5: نتیجه گیری وپیشنهادات 142

5-1- مقدمه 143

5-2- نتایج ویافته‌ها‌ی تحقیق 143

5-2-1- نتایج مربوط به تعیین شاخص‌ها‌ی اولویت بندی 143

5-2-2- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی 144

5-3- مزایای الگوریتم پیشنهادی 147

5-4- پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در رتبه­بندی پیمانکاران 148

5-5- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق 148

5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی 149

5-7- جمع بندی 149

 

 

 

فهرست شکل­ها

شکل 3-1 انواع روش­های تصميم‌گيري MADM(آذر، رجب زاده،1381) 51

شکل 3-2 الگوریتم اجرای روش دلفی فازی – منبع: (جعفری و منتظر، 1387) 58

شکل 3-3 تابع ارجحیت 73

شکل 3-4 توابع ارجحیت معمول 74

شکل 3-5 گراف خارج­رتبه ای ارز ش گذاری شده 77

شکل 3-6 جریان خارج­رتبه ای، PROMETHEE 77

 

 

فهرست جدول­ها

جدول 2-1 مشخصات روش­شناسی­های انتخاب پیمانکار (1998، Holt) 26

جدول 2-2 مدل­های انتخاب پیمانکار (2006، Anagnostopoulos and Vavatsikos) 29

جدول 2-3 مقایسه میان مدل­های ارزیابی مقدماتی پیمانکاران (Sawalhi et al.,2007 ) 31

جدول 3-1 ارزیابی 67

جدول 3-2 وز ن های اهمیت نسبی 71

جدول 3-3 پروژه­های راهسازی ملی در دست اقدام (تفویض شده به استان) 81

جدول 3-4 مهم­ترین پروژه­های احداث و بهسازی راه­های اصلی و فرعی در دست اقدام از محل اعتبارات استانی 82

جدول 3-5 مهم­ترین پروژه­های احداث و بهسازی راه روستایی در دست اقدام (از منابع استانی و ملی استانی شده) 83

جدول 3-6 مهم­ترین پروژه­های راهداری در دست اقدام اداره کل راه و شهرسازی استان یزد 84

جدول 4-1 معیارها 88

جدول 4-2 طیف و امتیازبندی پرسشنامه برای شناسایی معیارهای موثردر ارزیابی و رتبه­بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی 90

جدول 4-3 تبدیل امتیازهای قطعی معیارهای به مقادیر فازی 90

جدول 4-4 طیف، امتیاز، عدد فازی و مقدارفازی زدایی شده پرسشنامه 91

جدول 4-5 نتیجه مرحله­ی نخست نظرخواهی از خبرگان 93

جدول 4-6 نتیجه مرحله­ی دوم نظرخواهی از خبرگان 101

جدول 4-7 محاسبه­ی اختلاف نظر در مراحل اول و دوم توزیع پرسشنامه 107

جدول 4-8 محاسبه­ی اختلاف نظر در مراحل دوم وسوم توزیع پرسشنامه 110

جدول 4-9 محاسبه­ی اختلاف نظر در مراحل سوم وچهارم توزیع پرسشنامه 114

جدول 4-10 محاسبه­ی اختلاف نظر در مراحل چهارم وپنجم توزیع پرسشنامه 115

جدول 4-11 تعریف حد قابل قبول برای انتخاب معیارها 116

جدول 4-12 میانگین نهایی معیارها 117

جدول 4-13 طیف 9 گزینه ای ساعتی مورد استفاده در پژوهش- منبع: قدسی­پور (1384) 119

جدول 4-14 ماتریس تلفیق شده­ی نظر خبرگان 121

جدول 4-15 ماتریس مقادیر  Z برای معیارها 123

جدول 4-16 محاسبه مقادیر کلی Z برای معیارها 124

جدول 4-17 وزن نهایی معیار 125

جدول 4-18 وزن نرمال هر معیار 127

جدول 4-19 طیف زبانی ارزیابی (Bilsel et al.2006) 129

جدول 4-20 میانگین نظرات خبرگان 131

جدول 4-21 اطلاعات معیارها 136

جدول 4-22 تابع ترجیحی گزینه  A1 نسبت به گزینه­های دیگر 136

جدول 4-23 تابع ترجیحی گزینه A2 نسبت به گزینه­های دیگر 137

جدول 4-24 تابع ترجیحی گزینه  A3 نسبت به گزینه­های دیگر 137

جدول 4-25 تابع ترجیحی گزینه  A4 نسبت به گزینه­های دیگر 137

جدول 4-26 تابع ترجیحی گزینه  A5 نسبت به گزینه­های دیگر 138

جدول 4-27 تابع ترجیحی گزینهA6   نسبت به گزینه­های دیگر 138

جدول 4-28 شاخص ترجیحی تجمعی گزینه­ها 139

جدول 4-29 جریان رتبه­بندی مثیت و منفی گزینه­ها 139

جدول 4-30 جریان خالص رتبه­بندی 140

جدول 5-1 وزن شاخص­ها 146

 

 

 

 

 

 


 

 

 

چکيده

شتاب روز افزون روند رشد و توسعه و هم­چنین پیچیده­تر شدن پروژه­های صنعتی همگام با پیشرفت علوم و تکنولوژی ، موجب گشته تا مسأله و فرایند انتخاب پیمانکار به عنوان عاملی مهم و کلیدی در ارتباط با موفقیت طرح­های صنعتی محسوب گشته و محققین و صاحبان صنایع رویکردی هرچه تخصصی­تر را در ارتباط با این مقوله در پیش گیرند ، انتخاب پیمانکار شایسته و واجد صلاحیت ، یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره بوده و اولین گام جهت اجرای یک پروزه صنعتی در قالب هزینه، مدت و کیفیت مطلوب می­باشد.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از تکنیک PROMETHEE فازی، انتخاب شایسته­ترین پیمانکار در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد انجام گیرد. در این راستا ابتدا ضمن بررسی گسترده پیشینه موضوع، مهم­ترین معیارها و شاخص­های پیشنهادی شناسایی و دسته­بندی شدند و سپس با کمک تکنیک دلفی فازی معیارها و شاخص­های اصلی تعیین گشته، در گام بعدی با استفاده از روش AHP فازی، وزن معیارهای تصمیم­گیری تعیین گردیده ، سپس نوع تابع ترجیحی هر شاخص و آستانه بی­تفاوتی و آستانه برتری آن مشخص شدند و با استفاده از این مقادیر و با فرض خنثی بودن دیدگاه تصمیم گیرنده در ارتباط  با ریسک با بهره­گیری از روش PROMETHEE  فازی، شرکت­های پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه مورد نظر رتبه­بندی شدند و مناسب­ترین پیمانکار  جهت اجرای پروژه مربوط تعیین گردید.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول