بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران

توضیحات محصول

بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران

 


فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: كليات تحقيق 

1-1- مقدمه.. 3

1-2- تشریح و بیان مساله.. 3

1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4– اهداف اساسی تحقیق.. 5

1-5– فرضیه های تحقیق.. 5

1-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 5

1-7- تعریف عملیاتی واژه ها.. 5

1-8– خلاصه فصل.. 8

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق 

2-1- مقدمه.. 10

2-2- مفهوم فرهنگ.. 11

2-3- تعاریف فرهنگ.. 11

2-4 - تعاریف فرهنگ سازمانی.. 11

2-5- عوامل مؤثر در شکل گیری فرهنگ سازمانی.. 15

2-6- کارکردهای فرهنگ سازمانی.. 17

2-7 - سطوح فرهنگ سازمانی.. 17

2-8 - راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی.. 20

2-8-1- سنجش فرهنگ سازمانی.. 21

2-9- مدل های فرهنگ سازمانی.. 22

2-9-1- مدل پارسونز  (AGIL). 22

2-9-2- مدل ویلیام اوچی (تئوریZ).. 23

2-9-3- مدل مک کندی (7s).. 23

2-9-4- مدل شاین.. 24


2-9-5- مدل کندی.. ......................................................................................................24

2-9-6- مدل کوئین و مک گارس .......................................................................................25

2-9-7- مدل جفری سانی فیلد.. 26

2-9-8- مدل کریتنر و کینیکی.. 27

2-9-9- مدل کرت لوین.. 27

2-9-10- الگوی لیت و استرینگر.. 28

2-9-11- دیدگاه بارون و الترز.. 29

2-10- معیارهاي ارزیابی طبقه بندي هاي فرهنگ سازمانی.. 29

2-10-1- سادگی و قابل فهم بودن.. 30

2-10-2- قابلیت به کارگیري روش هاي مختلف تحقیق (کمی/کیفی).. 30

2-10-3- توانایی درك تغییرات فرهنگی.. 30

2-10-4- برخورداري از چارچوب مفهومى.. 31

2-10-5- قابلیت کاربرد در انواع سازمان ها.. 31

2-10-6- شناسایى ویژگی ممتاز.. 31

2-10-7- مدل دنیسون.. 32

2-11- طبقه بندی فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران.. 34

2-11-1- طبقه بندی درویس و میلر.. 34

2-11-2- طبقه بندی دشپند و فرلی.. 36

2-11-3- طبقه بندی رکس.. 36

2-11-4- طبقه بندی چارلز هندی.. 37

2-11-5- طبقه بندی گافی و جونز.. 37

2-11-6 - طبقه بندی دیل و کندی.. 39

2-11-7- طبقه بندی فرن هام و گانتری.. 40

2-11-8- طبقه بندي هافستيد.. 41

2-12- گونه شناسی هاي فرهنگ سازمانی.. 43

2-12-1- گونه شناسی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین.. 44


2-12-2- چهار نوع اصلی فرهنگ سازمانی.. 45

2-13- ارزیابی گونه شناسی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین.. 46

2-13-1- گونه شناسی فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون (1990).. 48

2-13-2- معرفی چهار نوع فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون (1990).. 48

2-14- عملکرد مالی.. 50

2-15- مدل ارزیابی عملکرد.. 52

2-15-1- مدل حسابداری ارزیابی عملکرد.. 52

2-16- مروری بر تحقیقات انجام شده.. 54

2-16-1- پژوهش های داخلی.. 54

2-16-2- پژوهش های خارجی.. 55

2-17- خلاصه فصل.. 56

فصل سوم: روش شناسي تحقيق  

3-1- مقدمه.. 58

3-2- روش پژوهش.. 58

3-3- جامعه آماري.. 58

3-4- نمونه آماری.. 59

3 -5- متغيرهاي پژوهش.. 59

3-5-1-  متغير مستقل.. 59

3-5-2-  متغير وابسته.. 59

3-6- گردآوري داده های پژوهش.. 59

3-7- طيف ليكرت.. 60

3-8- پايايي و روايي پرسشنامه.. 61

3-8-1- روايي پرسشنامه.. 61

3-8-2- پايايي پرسشنامه.. 61

3-9- ضريب آلفاي كرونباخ.. 62

3-10- روش تجزيه تحليل داده ها.. 63


3-10-1- تحلیل همبستگی.. 63

3-10-2- رگرسیون.. 64

3-11- خلاصه فصل.. 65

فصل چهارم: تجزيه و تحليل  

4-1- مقدمه.. 67

4-2- توصیف آزمودنی ها.. 67

4-3- تحلیل داده ها.. 71

4-4- خلاصه فصل.. 78

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات  

5-1- مقدمه.. 80

5-2- خلاصه پژوهش.. 80

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 83

5-4- پیشنهادات.. 83

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 83

5-4-2- پیشنهادات جهت پژوهشهای آتی.. 84

منابع و مآخذ.. 85

ضمیمه الف: پرسشنامه.. 91

ضمیمه ب: لیست شرکت های نمونه.. 94

ABSTRACT.. 95

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1: گام های ثبات و بیرونی و بقا.. 16

جدول2-2: جوانبی در مورد یگانگی درونی.. 16

جدول 2-3: خلاصه ای از مدل ها و طبقه بندی ها در مورد بررسی در فرهنگ سازمانی ........................33

جدول 2-4: مروری بر پژوهش های داخلی.. 54

جدول 2-5: مروری بر پژوهش های خارجی.. 55

جدول 3- 1 : تركيب سؤالات پرسشنامه پژوهش.. 60

جدول 3-2 : پايايي پرسشنامه پژوهش.. 63

جدول 4-1: توصیف آزمودنی ها بر حسب سن.. 68

جدول 4-2: آمار توصیفی آزمودنی ها بر حسب سن.. 68

جدول 4-3: توصیف آزمودنی ها بر حسب تحصیلات.. 69

جدول 4-4: آمار توصیفی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات.. 69

جدول 4-5: توصیف آزمودنی ها بر حسب سابقه کار.. 70

جدول 4-6: آمار توصیفی آزمودنی ها بر حسب تجربه حرفهای.. 70

جدول 4-7: نتایج آزمون کلموگروف - اسمیرنوف.. 71

جدول 4-8: نتیجه آزمون همبستگی متغیر مستقل فرهنگ طایفه ای با متغیر وابسته عملکرد مالی ...............72

جدول 4-9: نتیجه آزمون همبستگی متغیرمستقل فرهنگ سلسله مراتبی با متغیر وابسته عملکرد مالی.. 72

جدول 4-10: نتیجه آزمون همبستگی متغیرمستقل فرهنگ ویژه سالاری بامتغیروابسته عملکرد مالی.. 73

جدول 4-11: نتیجه مدل برای فرهنگ ویژه سالاری با عملکرد مالی.. 73

جدول 4-12:نتیجه برازش رگرسیون فرضیه سوم.. 74

جدول 4-13: ضرایب مدل فرضیه سوم.. 74

جدول 4-14:نتیجه آزمون همبستگی متغیرمستقل فرهنگ بازاری بامتغیروابسته عملکرد مالی.. 75

جدول 4-15: ماتريس همبستگي  بين متغيرهاي تحقيق.. 75

جدول 4-16: نتیجه مدل برای عملکرد مالی.. 76

جدول 4-17: نتیجه برازش رگرسیون با توجه به کلیه متغیرها.. 76

جدول 4-18: ضرایب مدل کل.. 77


فهرست نمودارها

نمودار 4-1: فراوانی آزمودنی ها برحسب سن.. 68

نمودار 4-2: فراوانی آزمودنی ها برحسب تحصیلات.. 69

نمودار 4-4: فراوانی آزمودنی ها برحسب سابقه کار.. 70

 

 

فهرست اشكال 

شکل2-1: انواع فرهنگ سازمانی از نظردرویس و میلر.. 35

شکل2-2:چارچوب ارزشهای رقابتی(کامرون و کوئین، 35:2006).. 45

 


چکیده

هدف این پژوهش تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه کامرون و کویین 2006 و برای سنجش عملکرد مالی از شاخص بازده دارایی با استفاده از داده های موجود در صورت های مالی شرکت ها در دوره 1388 الی 1392 استفاده شده است. روش این پژوهش کاربردی و توصیفی پیمایشی است و نمونه آماری 64 شرکت از شرکت هایی که از لحاظ سرمایه بیشترین سرمایه اولیه را در طبقه بندی گروه صنعت خود    داشته اند انتخاب شده اند. رابطه اجزاي فرهنگ سازمانی با عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدل رگرسیونی مناسب برازش گردید. نتایج نشان داد که به جز ارتباط مثبت و معنادار بین فرهنگ ویژه سالاری با عملکرد مالی، بین فرهنگ سلسله مراتبی، طایفه ای و بازار رابطه معناداری تایید نگردید.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول