بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان

توضیحات محصول

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات

و استراتژی های کسب و کار سازمان

(مورد مطالعه : بانک ملی استان سمنان)

 

 

فصل اول : کلیات تحقیق1-1) مقدمه 21-2)عنوان تحقیق 31-3 ) بیان مسأله 31-4) ضرورت و اهمیت تحقیق 51-5) اهداف تحقیق 71-6) سوالات تحقیق 81-7) فرضیه های تحقیق 81-8) قلمرو تحقیق 91-9) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 91-10)  ساختار فصل های پروژه 13فصل دوم : ادبیات تحقیق2-1) مقدمه 152-2) رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها  15    2 - 2- 1 ) سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 17    2 - 2- 2) دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک 18    2 - 2- 3 ) استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات 192-2-3-1) عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک 192-2-3-2) نتایج مدیریتی 21    2 - 2- 4 ) استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به چه معناست؟ 26    2 - 2- 5) چرا به استراتژی فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی نیاز است؟ 282-3) همسویی 29     2 - 3- 1) تعریف همسویی 29    2 - 3- 2) فواید همسویی 30    2 - 3- 3) نظریات مخالف همسویی 33    2 - 3- 4) مشکلات دستیابی به همسویی 34    2 - 3- 5) چگونه می توان به همسویی دست یافت؟ 35    2 - 3- 6) بعد از دستیابی به همسویی 38 2-4)  مدل های همسویی 40     2 - 4- 1) مدلی مفهومی برای همسویی استراتژیک 41    2 - 4- 2) استراتژی همسویی فناوری اطلاعات 42    2 - 4- 3) مدل همسوییC4 43    2 - 4- 4) مدل کلارک 45      2 - 4- 5) مدل همسویی بیتام  47 2-4-5-1) مراحل رفع عدم همسویی 482-4-5-2) روش همسویی بیتام 49    2 - 4- 6) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک 49     2 - 4- 7) مدل همسویی استراتژیک 51 2-4-7-1) استراتژی کسب و کار 522-4-7-2) ساختار سازمانی 522-4-7-3) استراتژی فناوری اطلاعات 532-4-7-4) زیر ساخت های فناوری اطلاعات 542-4-7-5) ارتباطات 552-4-7-6) دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک 55    2-4-7-6- 1)دیدگاه اجرای استراتژی 60 2-4-7-7) مفاهیم مدیریتی 61     2 - 4- 8) مقایسه مدل های همسویی 62 2-5)  چارچوب نظری تحقیق 64 2-6) مروری بر مطالعات گذشته 65     2 - 6- 1) مطالعات داخلی 66    2 - 6- 2) مطالعات خارجی 67 2-7) جمع بندی 69فصل سوم : روش تحقیق3-1) مقدمه 713-2) روش انجام تحقیق 713-3) جامعه آماری 72 3-4) نمونه آماری 72     3 - 4- 1) روش نمونه گیری 73 3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 74 3-6) مقیاس های اندازه گیری 75 3-7) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 76     3 - 7- 1) پایایی 76     3 - 7- 2) روایی 77 3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها 813-9) جمع بندی 82 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها4-1) مقدمه 844-2) آمار توصیفی 85    4 - 2- 1)پست سازمانی پاسخگویان 85     4 - 2- 2)وضعیت تحصیلی پاسخگویان 86     4 - 2- 3)رشته تحصیلی پاسخگویان 87     4 - 2- 4)وضیعت سابقه کار پاسخگویان 88     4 - 2- 5)میزان آشنایی با فناوری پاسخگویان 89 4-3) آمار استنباطی 89     4 - 3- 1) آزمون نرمال بودن متغیر های پژوهش 89     4 - 3- 2) آزمون فرضیات 90 4-3-2-1) همبستگی بین متغیرهای پژوهش 904-3-2-2) بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش 964-3-2-3) معادلات ساختاری 994-4) جمع بندی 118 فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات5-1) مقدمه 1205-2) یافته های پژوهش 120    5 - 2- 1)ویژگی های جمعیت شناختی 120     5 - 2- 2) نتایج فرضیات تحقیق 121 5-3) بحث و نتیجه گیری 1245-4) ارائه پیشنهادات کاربردی 1295-5) محدودیت های تحقیق 1325-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 1335-7) جمع بندی 134

 

چکيده:

همسويي استراتژي فناوري اطلاعات با استراتژي کسب و کار به عنوان مهم‌ترين بحث پيش روي مديران فناوري اطلاعات و کسب و کار مطرح مي‌باشد.هدف کلي اين پژوهش، بررسي همسويي استراتژيک فناوري اطلاعات در بانک ملي استان سمنان مي‌باشد.روش تحقيق اين پژوهش توصيفي – کاربردي است و براي گردآوري اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌اي و  مطالعات ميداني استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ استفاده و اعتبار پرسشنامه از طريق آزمون آلفاي کرونباخ تائيد شد. جامعه آماري پژوهش شامل 400نفر پرسنل بانک ملي استان که با روش نمونه‌گيري طبقاتي با تخصيص متناسب ،تعداد نمونه‌ها از طريق‌ فرمول كوكران196نفر تعیین و بصورت تصادفي به آنها مراجعه ‌گرديده است نتايج نشان مي‌دهد که با احتمال 95 درصد اطمينان، زيرساختهاي سازمان، زير ساخت‌هاي فناوري اطلاعات و استراتژيهاي سازمان در بانک ملي استان سمنان به درستي تعريف شده است. لیکن نتايج نشان مي‌دهد که استراتژي فناوري اطلاعات در بانک به درستي تعريف نشده است .استراتژي‌هاي سازمان با زير ساخت‌هاي سازمان  تناسب دارند و ميزان اين تناسب متوسط رو به پايين مي‌باشد.همچنين زيرساخت هاي فناوري اطلاعات با استراتژي هاي فناوري اطلاعات تناسب دارد ولي اين تناسب در سطح بسيار پاييني مي‌باشد و بالاخره  استراتژي هاي سازمان با استراتژي‌هاي فناوري اطلاعات يکپارچه هستند.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول