بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌های استان قم

توضیحات محصول

بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌های استان قم

 

 

فهرست مطالب                 

عنوان

صفحه

فصل اول كليات تحقيق................................................................................................................................................ 

1

1-1- مقدمه ......................................................................................................................................................................

2

1-2- بيان مسئله ..............................................................................................................................................................

8

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق ......................................................................................................................................

13

1-4- اهداف تحقيق .......................................................................................................................................................

18

1-4-1- هدف اصلي تحقيق...........................................................................................................................................

18

1-4-2- اهداف فرعي تحقيق...........................................................................................................................................

18

1-5- سؤال‌هاي تحقیق .................................................................................................................................................

19

1-6- فرضيات تحقیق......................................................................................................................................................

20

1-6-1- فرضيه اصلي.......................................................................................................................................................

20

1-6-2- فرضيه‌هاي فرعي................................................................................................................................................

21

1-7- پيشينه تحقيق...........................................................................................................................................................

22

1-8- متغيرهاي تحقيق .....................................................................................................................................................

24

1-8-1- متغير مستقل........................................................................................................................................................

24

1-8-2- متغير وابسته........................................................................................................................................................

24

1-9- روش تحقيق...........................................................................................................................................................

25

1-10- قلمرو تحقيق ........................................................................................................................................................ 

25

1-11- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي طرح........................................................................................................

26

1-12- تعاريف عملياتي پژوهش .....................................................................................................................................

27

فصل دوم ادبیات تحقیق ............................................................................................................................................ 

29

2-1- مقدمه.......................................................................................................................................................................

30

2-2-  مفهوم و تعاريف تجاري‌سازي................................................................................................................................

33

2-3- تاريخچه تجاري‌سازي تحقيقات دانشگاهي............................................................................................................

41

2-4- اهميت تجاري‌سازي نتايج تحقيق ....................................................................................................................... .

45

2-5- روند تجاري‌سازي دانش .......................................................................................................................................

47

2-6- فرآيند تجاري‌سازي ...............................................................................................................................................

49

2-7- انواع تجاري‌سازي .................................................................................................................................................

66

2-8- روش‌هاي تجاري‌سازي .........................................................................................................................................

66

2-9- مدل‌ها و الگوهاي تجاري‌سازي ............................................................................................................................

69

2-10-  مراحل تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي ............................................................................................................

86

2-11-  موانع انتقال تجاري‌سازي..................................................................................................................................... 

92

2-12-  ساختار نوآوري...................................................................................................................................................

105

2-13- كارآفريني ............................................................................................................................................................

109

2-14- سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته.................................................................................................................

112

2-15- بررسي روند تجاري‌سازي در بخش دانشگاهي كشور ايران ................................................................................

121

فصل سوم: روش‌شناسي تحقیق.......................................................................................................................................

124

3-1- مقدمه............................................................................................................................................................

125

3-2- روش تحقيق...........................................................................................................................................................

126

3-3- جامعه آماري...........................................................................................................................................................

130

3-4- روش نمونه‌گيري و حجم نمونه..............................................................................................................................

130

3-4-1- تعيين حجم نمونه.............................................................................................................................................

131

3-5- روش جمع‌آوري اطلاعات....................................................................................................................................

131

3-6- ابزارهاي گردآوري ................................................................................................................................................

132

3-6-1- پرسشنامه ...........................................................................................................................................................

132

3-6-2- مقياس ليكرت....................................................................................................................................................

132

3-7- متغيرهاي پژوهش..................................................................................................................................................

133

3-7-1- متغير مستقل در پژوهش حاضر...........................................................................................................................

133

3-7-2- متغير وابسته در پژوهش حاضر...........................................................................................................................

134

3-8- روايي......................................................................................................................................................................

134

3-9- پايايي.......................................................................................................................................................................

135

3-10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها..........................................................................................................................

136

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها..............................................................................................................................

138

4-1- مقدمه.....................................................................................................................................................................

139

4-2- تجزيه و تحليل يافته‌ها ..........................................................................................................................................

140

4-2-1- آمار توصيفي ......................................................................................................................................................

140

4-3- آمار استنباطي ........................................................................................................................................................

159

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها................................................................................................................................

199

5-1- مقدمه.......................................................................................................................................................................

200

5-2- خلاصه تحقيق.........................................................................................................................................................

201

5-3- نتايج به دست آمده از آمار توصيفي.......................................................................................................................

202

5-3-1-نتايج مبتني بر ويژگي‌هاي جمعيت شناختي ........................................................................................................

202

5-3-2- نتايج بدست آمده از پاسخ به فرضيه‌ها..............................................................................................................

203

5-3-2-1- فرضيه‌هاي مربوط به عوامل درون سازماني....................................................................................................

203

5-3-2-2- فرضيه‌هاي مربوط به عوامل برون سازماني.....................................................................................................

204

5-4- نتايج به دست آمده از آمار استنباطي ....................................................................................................................

205

5-4-1- بررسي رابطه عوامل درون سازماني با مؤلفه‌هاي جمعيت شناختي بوسيله آزمون من‌ويتني................................

205

5-4-2- بررسي رابطه عوامل برون سازماني با مؤلفه‌هاي جمعيت شناختي بوسيله آزمون من‌ويتني.................................

205

5-4-3- نتايج مبتني بر فرضيات تحقيق ..........................................................................................................................

206

5-5- پيشنهادهاي محقق در راستاي موضوع پژوهش ......................................................................................................

212

5-6- محدوديت‌هاي تحقيق..............................................................................................................................................

215

پيوست.............................................................................................................................................................................

216

منابع و مآخذ......................................................................................................................................................................

231

فهرست فارسي..................................................................................................................................................................

232

فهرست انگليسي................................................................................................................................................................

235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان

صفحه

2-1- سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته ..................................................................................................................

119

3-1- ترتيب امتيازبندي پرسشنامه ....................................................................................................................................

132

3-2- ترتيب سؤالات پرسشنامه براساس هر يك از متغيرهاي تحقيق..............................................................................

133

3-3- آماره پايايي...............................................................................................................................................................

136

4-1- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان بر حسب جنسيت ...........................................................................

141

4-2- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات................................................................

142

4-3- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان برحسب رشته تحصيلي..................................................................

144

4-4- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه پشتيباني مالي و انساني دانشكده از محققين .................................................................

145

4-5- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه وجود اهداف و برنامه‌هاي مدون در دانشگاه..................................................................

147

4-6- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه ايجاد رابطه مؤثر بين محققين و بازار............................................................................

148

4-7- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه آموزش تخصصي پژوهشگران........................................................................................

149

4-8-  فراواني پاسخ‌ها به فرضيه تدوين قوانين و مقررات حمايتي از پژوهش.................................................................

150

4-9- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه ايجاد فرهنگ كارآفريني هماهنگ با تجاري‌سازي...........................................................

151

4-10- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه تشويق و ترغيب بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري ...................................................

152

4-11- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه حفاظت و صيانت دولت از دارايي‌هاي فكري پژوهشگران.......................................

154

4-12- ميانگين و انحراف معيار متغيرها (فرضيه‌هاي فرعي عوامل درون سازماني)..........................................................

155

4-13- ميانگين و انحراف معيار متغيرها ( فرضيه‌هاي فرعي عوامل برون سازماني)..........................................................

156

4-14- ميانگين سؤالات پرسشنامه.....................................................................................................................................

158

4-15- بررسي توزيع داده‌ها توسط آزمون كولموگوروف- اسميرنوف و شاپيرو- ويلك.................................................

160

4-16- ارزش‌گذاري و ميانه پاسخ به سؤالات...................................................................................................................

161

4-17- نرماليتي با آزمون كولموگورف- اسميرنوف تك نمونه‌اي.....................................................................................

162

4-18- رتبه‌ها برحسب فرضيه‌هاي درون سازماني با توجه به جنسيت پاسخگويان..........................................................

163

4-19- آماره آزمون فرضيه‌هاي درون سازماني..................................................................................................................

164

4-20- رتبه‌ها برحسب فرضيه‌هاي درون سازماني با توجه به مقطع تحصيلي پاسخگويان ..............................................

165

4-21- آماره آزمون فرضيه‌هاي درون سازماني ( آزمون كروسكال‌وايس).........................................................................

166

4-22- رتبه‌ها برحسب فرضيه‌هاي درون سازماني با توجه به رشته تحصيلي پاسخگويان................................................

167

4-23- آمار آزمون فرضيه‌هاي درون سازماني....................................................................................................................

168

4-24- رتبه‌ها بر حسب فرضيه‌هاي برون سازماني با توجه به جنسيت پاسخگويان..........................................................

169

4-25-  آماره آزمون فرضيه‌هاي برون سازماني..................................................................................................................

170

4-26- رتبه‌ها بر حسب فرضيه‌هاي برون سازماني با توجه به مقطع تحصيلي پاسخگويان...............................................

171

4-27-  آماره آزمون فرضيه‌هاي برون سازماني..................................................................................................................

172

4-28-  رتبه‌ها بر حسب فرضيه‌هاي برون سازماني با توجه به رشته تحصيلي پاسخگويان..............................................

173

4-29- آماره آزمون فرضيه‌هاي برون سازماني...................................................................................................................

174

4-30- تست نرماليتي.........................................................................................................................................................

175

4-31- رتبه‌ها.....................................................................................................................................................................

176

4-32- آماره آزمون ..........................................................................................................................................................

177

4-33- تست نرماليتي.......................................................................................................................................................

178

4-34- رتبه‌ها.....................................................................................................................................................................

179

4-35- آماره آزمون ..........................................................................................................................................................

180

4-36- تست نرماليتي.........................................................................................................................................................

181

4-37- رتبه‌ها.....................................................................................................................................................................

182

4-38- آماره آزمون ...........................................................................................................................................................

183

4-39- تست نرماليتي.........................................................................................................................................................

184

4-40- رتبه‌ها.....................................................................................................................................................................

185

4-41- آماره آزمون ...........................................................................................................................................................

186

4-42- تست نرماليتي.........................................................................................................................................................

187

4-43- رتبه‌ها.....................................................................................................................................................................

188

4-44- آماره آزمون ...........................................................................................................................................................

189

4-45- تست نرماليتي.........................................................................................................................................................

190

4-46- رتبه‌ها.....................................................................................................................................................................

191

4-47- آماره آزمون ...........................................................................................................................................................

192

4-48- تست نرماليتي.......................................................................................................................................................

193

4-49- رتبه‌ها.....................................................................................................................................................................

194

4-50- آماره آزمون ...........................................................................................................................................................

195

4-51- تست نرماليتي.........................................................................................................................................................

196

4-52- رتبه‌ها.....................................................................................................................................................................

197

4-53- آماره آزمون ...........................................................................................................................................................

198

 

 


فهرست اشکال

عنوان

صفحه

2-1- نمايش مدل فرآيند تجاري‌سازي ايده‌ها ..................................................................................................

50

2-2- مراحل اصلي فرآيند توسعه فناوري جديد...............................................................................................

51

2-3- فرآيند نظري انتقال فناوري از دانشگاه به يك شركت..............................................................................

53

2-4- فرآيند جهاني ايجاد ارزش از طريق ايجاد شركت‌هاي انشعابي ...............................................................

55

2-5- فرآيند انتقال دانش ...................................................................................................................................

56

2-6- فرآيند خطي تجاري‌سازي دانش..............................................................................................................

58

2-7-  فراگرد تجاري‌سازي محصول ...............................................................................................................

60

2-8- مراحل اصلي تجاري‌سازي دستاوردهاي علمي......................................................................................

63

2-9-  فرآيند كلان پژوهش و توليد صنعتي....................................................................................................

66

2-10-  نمايش مدل پلكان تجاري‌سازي.......................................................................................................

69

2-11- انتقال دانش...........................................................................................................................................

70

2-12- مارپيچ سه‌گانه......................................................................................................................................

76

2-13- تجاري‌سازي دانش فيشر ......................................................................................................................

77

2-14- اقتضايي اثربخشي انتقال فناوري............................................................................................................

79

2-15- فعاليت‌‌هاي مرحله‌اي توئيس ................................................................................................................

80

2-16- فراگرد تبديلي توئيس............................................................................................................................

81

2-17- پوياي بازنگري شده ..............................................................................................................................

82

2-18- تجاري‌سازي زوا براساس ابعاد 5s.........................................................................................................

83

2-19- مدل تركيبي تجاري‌سازي مك‌فادزن و همكاران ...................................................................................

84

2-20- عوامل بازدارنده تجاري‌سازي تحقيقات دانشگاهي................................................................................

94

2-21- چارچوب مفهومي تجاري‌سازي دانش ...............................................................................................

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

4-1- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان برحسب جنسيت .................................................................

142

4-2- توزيع فراواني و درصد پراكندگي پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلي.......................................................

143

4-3- توزيع فراواني و درصد پراكندگي برحسب رشته تحصيلي..........................................................................

145

4-4- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه پشتيباني مالي و انساني دانشكده از محققين................................................

146

4-5- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه وجود اهداف و برنامه‌هاي مدون در دانشگاه ................................................

147

4-6- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه ايجاد رابطه مؤثر بين محققين و بازار .....................................................

148

4-7- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه آموزش تخصصي پژوهشگران..................................................................

149

4-8-  فراواني پاسخ‌ها به فرضيه تدوين قوانين و مقررات حمايتي از پژوهش...............................................

150

4-9- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه ايجاد فرهنگ كارآفريني هماهنگ با تجاري‌سازي........................................

152

4-10- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه تشويق و ترغيب بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري...................................

153

4-11- فراواني پاسخ‌ها به فرضيه حفاظت و صيانت دولت از دارايي‌هاي فكري پژوهشگران......

154

4-12- ميانگين و انحراف معيار متغيرها (فرضيه‌هاي فرعي عوامل درون سازماني)..............................................

156

4-13- ميانگين و انحراف معيار متغيرها ( فرضيه‌هاي فرعي عوامل برون سازماني) ....................................

157

 

 

چکیده

   امروزه دانشگاه‌ها علاوه بر پژوهش و آموزش به ایفای نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می‌پردازند. در پژوهش حاضر تلاش شده است با ارائه چارچوبی، فرآیند تجاری‌سازی و نتایج تحقیقات دانشگاهی را توضیح و عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت را در سطح دانشگاه‌های استان قم بررسی و با توجه به اهمیت آنها اولویت‌بندی مي‌نماییم.

   جامعه آماری شامل دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه‌های استان قم به تعداد6100 نفر، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تعداد نمونه آماری تحقیق 349 نفر می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی پیمایشی می‌باشد. نتایج بدست آمده از این پژوهش بر گرفته از یک پرسشنامه 32 سؤالی است که پایایی آن بوسیله روش آلفای کرونباخ به مقدار 813/0 محاسبه و روایی پرسشنامه توسط اساتید محترم تأیید شده است.

   پژوهش حاضر، مشتمل بر هشت فرضیه فرعی در قالب دو بخش کلی عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی بوده که با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق، مشخص گردید که دلایلی برای رد متغیرهای مستقل مطرح شده در فرضیات به عنوان مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت، یافت نشد.


 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول