بررسی تاثير برون‌سپاری¬ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

توضیحات محصول

بررسی تاثير برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

 

 

فهرست مطالب

      عنوان                                                                                                             صفحه

  عنوان پایان نامه................................................................................................................................................................ .الف

  بسم الله الرحمن الرحیم....................................................................................................................................................... ب

  صورتجلسه دفاع.................................................................................................................................................................. ج

  سپاسگزاری........................................................................................................................................................................... و

   تقدیم................................................................................................................................................................................... ز

   چکیده................................................................................................................................................................................ ط

   فهرست مطالب.................................................................................................................................................................. ی

فصل اول (کلیات)                                                                                                                            ۱

1-1  مقدمه ........................................................................................................................... ............................................۲

1-2  بیان مسئله.................................................................................................................................................................. ۲

   1-3 ضرورت انجام تحقیق..................................................................................................................................................۳

   1-4روش  تحقیق................................................................................................................................................................۸

فصل دوم (پیشینه تحقیق)                                                                                                                   ۹

2-1 مقدمه....... ...............................................................................................................................................................1۰

2-2 بیان مسئله................................................................................................................................................................1۱

2-3 پیشینه داخلی .........................................................................................................................................................۱۳

2-4پیشینه خارجی ............................................................................................................................................................۱8

2-5بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن ...................................................................۲۰

2-5-1 برون‌سپاری.......................................................................................... ..............................................................................۲۰

2-5-2 سازمان امورمالیاتی.......................................................................................... ................................................................... ۲۴

2-6 انتخاب فرایندهای مالیاتی جهت برون‌سپاری....................................... .........................................................................۳۰

2-6 -1ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد..................................................... ....................................................................................۳۱

2-6 -2 مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران..................................................... .................................................................................۳۱

2-6 -3 ماده 59 قانون سوم توسعه کشور..................................................... .................................................................................۳۴

2-6 -4 اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران..................................................... .............................................................۳۴

2-6 -5 سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی..................................................... .........................۳۴

2-6 -6 ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر انقلاب به قوای 3 گانه.........................................................................۳۵

2-6 -7 دفاتر پیشخوان دولت.........................................................................................................................................................۳۶

2-6 -8 گروه های صاحبان مشاغل................................................................................................................................................۴۰

2-7 عملکرد..................................................................................................................................................................................۴۰

2-7- 1بین برنامه ریزی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد..........................۴۲

2-7- 2بین تحلیل استراتژیک فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد................................۴۴

2-7- 3بین تحلیل هزینه فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد........................................۴۸

2-7- 4بین مذاکرات فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد............................................ ۴۹

2-7- 5بین الزامات پس از قرارداد فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد........................۵۲

2-8 مدل مفهومی.................................................................................................................................................... ۵۶

2-9جمع بندی ........................................................................................ ......................................................................۶۰

فصل سوم (روش شناسی)                                                                                                            ۶۲            

3-1مقدمه.................................................................................................................................................................۶۳

3-2 نوع و روش پژوهش ..................................................................................................................................... ۶۳

3-3معرفی جامعه و نمونه آماری ........................................................................................................................... ۶۳

   ۳ -3-1- جامعه آماری.........................................................................................................................................................۶۳

   3-3-2- نمونه آماری و حجم آن.........................................................................................................................................۶۴

3-4روش و ابزار گردآوری اطلاعات...................................................................................................................................... ۶۴

3-5روایی و پایایی پرسشنامه.....................................................................................................................................۶۶

3-6روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ...........................................................................................................................۶۶

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق)                                                                    ۶۸

4-1 مقدمه ......... ....................................................................................................................................................۶۹

4-2آمار توصیفی ......... .........................................................................................................................................۷۰

4-3آزمون نرمال بودن داده ها ......... ................................................................................................................................۷۶

4-4فرضیه ها......................... ......... .................................................................................................................................۷۷

4-4-1فرضیه اصلی................................................................................................................................................................۷۷

4-4-2فرضیه فرعی اول.........................................................................................................................................................۷۸

4-4-3فرضیه فرعی دوم.........................................................................................................................................................۷۹

4-4-4فرضیه فرعی سوم.......................................................................................................................................................۸۰

4-4-5فرضیه فرعی چهارم....................................................................................................................................................۸۱

4-4-6فرضیه فرعی پنجم .................................................................................................................................................... ۸۲

4-5استاندارد سازی ابزارهای اندازه گیری............................................................................................................ ۸۲

4-6تحلیل عاملی اکتشافی مولفه برون‌سپاری....................................................................................................... ۸۳

4-7مدل اندازه گیری مولفه عملکرد .............................................................................................................................. ۸۸

4-8مدل ساختاری تحقیق ...... .........................................................................................................................................۹۱

فصل پنجم (نتیجه گیری و جمع بندی )                                                                                          ۹۴

5-1مقدمه.... ...... ................................................................................................................................................. ۹۵

5-2نتایج برگرفته از آزمون فرضیه ها...... .............................................................................................................۹۶

5-3پیشنهادات کاربردی...... ............................................................................................................................... ۱۰۰

5-4پیشنهادات برای پژوهش های آتی...... ....................................................................................................... ...۱۰۲

5-5موانع و محدودیت ها......................................................................................................................................۱۰۳

پيوست

منابع فارسی ...................................................................................................................................................... ۱۰۴

 منایع لاتین........................................................................................................................................................... ۱۰۵

  پرسشنامه ............................................................................................................................................................۱۰۷

  چکیده لاتین........................................................................................................................................................۱۱۰

 

فهرست جداول

 

 

    فهرست جداول                                                                                               ­ صفحه

جدول ۲-۱ پیشینه داخلی .........................................................................................................................................................۱۳

 جدول ۲-۲ پیشینه خارجی .....................................................................................................................................................۱۸

 جدول ۳-۱ تقسیم بندی پرسشنامه..........................................................................................................................................۶۵

 جدول ۴-۱ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب پاسخگو ..........................................................................................۷۰

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب جنسیت آنها.......................................................................................۷۱

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  تحصیلات آنها................................................................................۷۲

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  سن  آنها.........................................................................................۷۳

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  سابقه کاری آنها..............................................................................۷۴

جدول ۴-۶ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب  نوع گواهینامه  آنها  ..................................................................... ۷۵

جدول ۴-۷ نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال .........................................۷۶

جدول ۴-۸ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی بین برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان .................... ۷۷

جدول ۴-۹ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی بین برنامه ریزی مقدماتی و عملکرد سازمان ......................................... ۷۸

جدول ۴-۱۰ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی بین تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان.............................. ۷۹

جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه­ی بین تحلیل هزینه برون‌سپاری و عملکرد سازمان ................................. ۸۰

جدول ۴-۱۲ ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ بین مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان ........................................... ۸۱

جدول ۴-۱۳ ضریب همبستگی پیرسون رابطه ­بین الزامات پس از قرارداد برون‌سپاری و عملکرد سازمان ......................... ۸۲   

جدول ۴-۱۴نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه برون سپاری............................................................................. ۸۴

جدول ۴-۱۵ کل واریانس تبیین شده عامل مکنون مؤلفه برون‌سپاری .......................................................................... ۸۴

جدول ۴-۱۶ ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی  ...........................................................................   ۸۵

جدول ۴-۱۷ شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری متغیر برون‌سپاری ................................................................. ۸۷

جدول ۴-۱۸ نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه عملکرد........................................................................... ۸۸

جدول ۴-۱۹ کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی .................................................... ۸۸

جدول ۴-۲۰ ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی ......................................................................... ۹۰

جدول ۴-۲۱ شاخص­هاي برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی ................................................. ۹۱

جدول ۴-۲۲ بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری  .............................................................  ۹۲

جدول ۴-۲۳ شاخص­هاي برازش مدل معادلات ساختاری  .........................................................................................  ۹۳

 

 

 

 

فهرست شکل ها ونمودارها

 

              

شماره و عنوان شکل ها و نمودارها                                                                             صفحه        

شکل  ۲-۱ مدل نگاشت مالیات -فرآیند........................................................................................................................۲۶

شکل  ۲-۲ مدل یکپارچه فرآیند های مالیاتی ...............................................................................................................۲۹

 شکل  ۲-۳ الگوریتم انتخاب فرآیندها    ....................................................................................................................۳۰

شکل  ۲-۴ فرآیند عملکردی سازمان .......................................................................................................................... ۵۷

شکل  ۲-۵ مدل اثرات برون سپاری موفق بر سازمان ................................................................................................ ۵۸

شکل  ۲-۶ مدل مفهومی تحقیق ................................................................................................................................ ۵۹

نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی آزمودنی­ها بر حسب نوع پاسخگویان ............................................................................. ۷۰

نمودار ۴-۲ درصد فراوانی کارمندان  بر حسب جنسیت آنها..................................................................................... ۷۱

نمودار ۴-۳ درصد فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات آنها............................................................................... ۷۲

نمودار ۴-۴ درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب سن آنها......................................................................................... ۷۳

نمودار ۴-۵  درصد فراوانی آزمودنی­ها بر حسب سابقه کاری آنها.............................................................................۷۴

نمودار ۴-۶ معادله خط رابطه­ی تجزیه و تحلیل استراتژیک برون‌سپاری و عملکرد سازمان .................................... ۷۹

نمودار ۴-۷ معادله خط رابطه­ی تجزیه و تحلیل مذاکرات برون‌سپاری و عملکرد سازمان........................................ ۸۱

نمودار ۴-۸ نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون مؤلفه برون‌سپاری......................................................... ۸۵

نمودار ۴-۹ نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون عملکرد سازمان امورمالیاتی.......................................... ۸۹

شکل ۴-۱ مدل اندازه گیری مؤلفه برون‌سپاری فرآیند مالیات بر خودرو در حالت تخمین استاندارد ....................... ۸۶

شکل ۴-۲ مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی در حالت تخمین استاندارد  .................................... ۹۰

شکل ۴-۳ مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد..................................................................................۹۳

 

 

۱-۱مقدمه 

 امروزه، مسائلی چون افزایش فشارهای رقابتی، دشواریهای کسب وکار،محدودیت منابع ،پیچیدگی های تکنولوژیک وتخصصی ترشدن کارها،شتاب تحولات محیطی،عدم اطمینان به آینده،افزایش هزینه ها،بزرگ شدن بیش از اندازه برخی از سازمانها (بویژه در بخش عمومی ) ونیز محدودیت های قانونی سبب شده است تا سازمانها در الگوهای مدیریتی خود تجدید نظر کرده وبرای دست یابی به مزیتهای رقابتی در دنیای کنونی کسب وکار ،به استراتژیهای جدیدی روی آورند. یکی از این استراتژیها تمرکز برشایستگی‌های اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیتها به منابع خارج ازسازمان (برون‌سپاری) است.( چشم براه، مرتضوی،1389: ۹)

ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﻣﻔهوم ﺑﻬﺮه‌وري و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻣـﺮي روﺷﻦ و ﺑﺪﻳﻬﻲاﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ­ﻧﺮخ­ﺑﻬﺮه‌وري،­ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ­در­روشﻫـﺎي­اداره­ﺳـﺎزﻣﺎن­و­در­ﺻﻮرت­ﻟﺰوم­ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨـﺎبﻧﺎﭘـﺬﻳﺮﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ .از ﻧﻈـﺮﻋﻠﻤـﻲ، روشﻫـﺎي ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻞﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻘﻼﻳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ، از آﻧﻬﺎﻛﻤﻚﺑﮕﻴﺮﻧﺪ . ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل تکنیک ﻫﺎ روشﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰاﻳﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از روش­ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺧﺪﻣﺎت،­از­ﺟﻤﻠﻪ­ﺑﺮونﺳﭙﺎري­ﻛـﻪ­در­­آن­­ﺗﻤـﺎم­ﻳﺎ­ﺑﺨﺸﻲ­ازﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي­ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻪ­اﻓﺮاد ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧـﻲ واﮔـﺬارﻣـﻲﺷـﻮد، ﻳﻜـﻲازروشﻫﺎي ﺑﻬﺮه­وري­اﺳﺖﻛﻪ در دو دﻫﻪ­اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است. (پورمعلم ،۱۳۸۹: ۳ )

امروزه تغییرات فراوانی در اداره سازمانها صورت گرفته است وساختار سازمانهاموجب تغییرات درشیوه های مدیریتی گردیده ­است.در این زمان سازمانها برای رسیدن به اثربخشی وکارایی بالا مجبور هستند خود رابا شرایط موجود ومحیط وفق دهند .سازمانهای جدید فعالیتهای اصلی خودراباتوجه به نیروهای کلیدی خود انجام می‌دهند وضمن تجزیه وتحلیل ،فعالیتهایی که به نظر می ­رسد می تواند درخارج از سازمان انجام شود را به نیروهای متخصص خارج از سازمان می سپارد ،به این امید که پیمانکاران ونیروهای خارج از سازمان باتوجه به تخصص مربوطه به لحاظ اقتصادی می توانندآن رابهتر وباهزینه ای کمتر انجام دهند.


 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول