بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراس

توضیحات محصول

بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی  بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

 

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

Contents

چکیده 1

1-1مقدمه. 1

1-2 بیان مساله. 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4 اهداف تحقیق. 5

1-5 سوالات تحقیق. 5

1-6 فرضیه های تحقیق. 6

1-7 قلمرو تحقیق. 6

1-7-1 قلمرو موضوعی. 6

1-7-2 قلمرو مکانی. 6

1-7-3  قلمرو زمانی. 6

1-8 روش تحقیق. 7

1-8-1 روش و ابزار جمع آوری داده ها 7

1-8-2 جامعه آماری و حجم نمونه. 7

1-8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 7

1-9 تعریف واژه های کلیدی تحقیق. 8

1-9-1  ارزش ویژه برند. 8

1-9-2 برند داخلی. 8

1-9-3 تمایل به برند. 8

1-9-4 دانش برند داخلی. 8

1-9-5 تعهد برند داخلی. 9

1-10 تعاریف عملیاتی : 9

1-10-1 ارزش ویژه برند. 9

1-10-2  برند داخلی(واژه کاربردی در کلیه سوالات تحقیق ) 10

1-10-3 تمایل به برند(واژه کاربردی در 1و2و3و4و5) 10

1-10-4  دانش برند داخلی (واژه کاربردی در سوال 8) 10

1-10-5 تعهد برند داخلی (سوال 2 و 7) 11

1-10-6 هویت برند داخلی(واژه سوال 11) 11

1-10-7 ارتباط با برند داخلی(واژگان سوال 9 و 11) 11

1-10-8  برند گذاری در صنعت بانکداری.. 12

1-11 خلاصه فصل. 12

2-1 مقدمه. 14

2-2 بیان نظری موضوع. 16

2-3 برند. 16

2-4 عملکرد برند. 17

2-5 ارزش ویژه برند. 18

2-6 برند، عملکرد برند و برندسازی داخلی. 20

2-7  نظریه هدف گذاری.. 21

2-8 سختی هدف.. 22

2-9 شفافیت هدف.. 22

2-10  اثرات برندسازی داخلی. 23

2-11  اعتماد برند. 25

2-12 ارتباط برند. 26

2-13 وجهه برند. 27

2-14 ویژگی های برند جهانی. 28

2-15  ارزش ویژه برند. 28

2-16 کیفیت درک شده 29

2-17 وفاداری به برند. 29

2-18 آگاهی از برند تجاری.. 30

2-19  تداعی برند. 30

2-20 ویژگی های فردی موثر بر برند. 31

2-21  تمایل به تجربه. 31

2-22 ارزش لذت جویانه. 32

2-23  برون گرایی. 32

2-24 پژوهش های داخلی. 36

جدول  2-1 خلاصه‌ای از نتایج پژوهش‌های پیشین. 41

مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر مبتنی بر تلفیق نتایج حاصل از مطالعات اسچمیدت  (2010) و  منهرت  و ترز (2008) و چرناتونی و وکوتام (2006) اقتباس شده است که براین اساس فرضیه های این تحقیق ارایه شده است. 42

2- 25 خلاصه. 43

3-1 مقدمه. 45

3-2  روش شناسی پژوهش... 45

3-3 فرایند کلی تحقیق. 45

3-4 جامعه آماری و نمونه آماری.. 46

3-5 قلمرو تحقیق. 46

3-5-1 قلمرو موضوعی. 46

3-5-2 قلمرو مکانی. 46

3-5-3 قلمرو زمانی. 46

3-6 روش جمع آوری داده ها 46

3-7  ابزار جمع آوری داده ها 47

3-7-1  بررسی روایی ابزار جمع آوری داده ها 47

3-7-2 بررسی پایایی (اعتبار) ابزار جمع آوری داده ها 48

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها 49

3-9 خلاصه. 49

4-1 مقدمه. 51

4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 52

4-3 آمار استنباطی تحقیق. 57

4-3-1 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 57

4-4 آزمون فرض آماری : 58

4-5 خلاصه. 68

5-1 مقدمه. 71

5-2 تفسیر نتایج تحقیق. 71

5-2-1 نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی (دموگرافیک) 71

5-2-2 تفسیر نتایج فرضیات تحقیق. 72

5-2-2-1 یافته های فرضیه اول. 72

5-2-2-2 یافته های فرضیه دوم 72

5-2-2-3  یافته های فرضیه سوم 73

5-2-2-4 یافته های فرضیه چهارم 73

5-2-2-5  یافته های فرضیه پنجم. 73

5-2-2-6  یافته های فرضیه ششم. 74

5-2-2-7 یافته های فرضیه هفتم. 74

5-2-2-8  یافته های فرضیه هشتم. 75

5-2-2-9  یافته های فرضیه نهم. 75

5-2-2-10 یافته های فرضیه دهم. 75

5-2-2-11 یافته های فرضیه یازدهم. 76

5-3  مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین. 76

5-4  پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 77

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 77

5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی. 77

5-5 محدودیت های انجام تحقیق. 78

5-6 خلاصه. 78

منابع فارسی. 79

منابع لاتین. 81

Abstract 103

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                         صفحه

جدول  2-1 خلاصه‌ای از نتایج پژوهش‌های پیشین    ..........................................................................................................................41

جدول 3-1 جدول سوالات متناظر با فرضیه ..................................................................................................................................... 47

جدول 3-2 جدول کرونباخ.................................................................................................................................................................. 49

جدول 4-1 فراوانی جنسیت     ..................................................................................................................................................     52

جدول 4-2 فراوانی تاهل        .................................................................................................................................................      53

جدول 4-3 فراوانی تحصيلات  ..............................................................................................................................................        54

جدول 4-4 فراوانی سن          ..............................................................................................................................................        55

جدول 4-5 فراوانی درآمد .......................................................................................................................................................        56

جدول 4-6 آزمون کلوگوروف – اسمیرنوف .........................................................................................................................         57

جدول 4-7 آزمون دوجمله ای فرضیه اول ...............................................................................................................................       58

جدول 4-8 آزمون دوجمله ای فرضیه دوم ........................................................................................................................................ 59

جدول 4-9 آزمون دوجمله ای فرضیه سوم ........................................................................................................................................ 60

جدول 4-10 آزمون دوجمله ای فرضیه چهارم ................................................................................................................................... 61

جدول 4-11 آزمون دوجمله ای فرضیه پنجم ..................................................................................................................................... 62

جدول 4-12 آزمون دوجمله ای فرضیه ششم .................................................................................................................................... 63

جدول 4-13 آزمون دوجمله ای فرضیه هفتم ......................................................................................................................................           64

جدول 4-14 آزمون دوجمله ای فرضیه هشتم .................................................................................................................................... 65

جدول 4-15 آزمون دوجمله ای فرضیه نهم ........................................................................................................................................           66

جدول 4-16 آزمون دوجمله ای فرضیه دهم ............................................................................................  67

جدول 4-17 آزمون دوجمله ای فرضیه یازدهم .........................................................................................  68

فهرست نمودار 

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار 4-1 نمودار درصد فراوانی جنسیت .........................................................................................................................           52

نمودار 4-2 تأهل .................................................................................................................................................................           53

نمودار 4-3 نمودار درصد فراوانی تحصيلات .....................................................................................................................           54

نمودار 4-4 نمودار درصد فراوانی سن ................................................................................................................................           55

نمودار4-5 درصد فراوانی درآمد .........................................................................................................................................           56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال 

عنوان                                                                                                   صفحه

 

شکل 2-1الگوی نظریه هدف گذاری................................................................................................................................................. 24

شکل 2-2 مدیریت ارزش ویژه برند .........................................................................................................................................       31

شکل2-3 مدل مفهومی تحقیق .......................................................................................................................................................   42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

اهمیت ارزش ویژه برند و برند سازی در پژوهش های علمی بسیاری مورد تأکید بوده است.. برندسازي در دو سطح داخلي و خارجي انجام مي گيرد. برندسازي خارجي مربوط به مشتريان بيروني سازمان ها می باشد  و برندسازي داخلي كه با ظهور مفهوم بازاريابي داخلي در دهه هاي اخير مورد توجه واقع شده است، تأكيد بر كاركنان به عنوان مشتريان درون سازمان است. در این تحقیق به موضوع بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی  بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی پرداخته شده است. هدف از ین تحقیق بررسی رابطه بین عوامل فردی درون سازمانی با ارزش ویژه برند می باشد در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است  .جامعه آماری مدیران و معاونین و سرپرستان بانک ملی استان خراسان رضوی می باشد که حجم نمونه انتخابی 163 نفرمی باشد  داده های پژوهش از طریق پرسشنامه به صورت حضوری توسط محقق جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده  از نرم افزار های excel و نرم افزار spss  استفاده گردید. پس از تحلیل داده ها  کلیه فرضیات پشنهادی مورد تأیید قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان می دهد  عوامل فردی درون سازمانی  بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی تاثیر دارد .

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول