پروژه تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي در دانشجويان پسر رشته هاي فني و هنر

توضیحات محصول

عنوان                                           صفحه

فصل اول (کليات پژوهش):......................... 1

مقدمه.......................................... 1

بيان مسئله..................................... 5

ضرورت و اهميت پژوهش............................ 7

هدف پژوهش...................................... 9

سئوالات پژوهش................................... 9

فصل دوم (پيشينه پژوهش):....................... 11

هويت جنسي..................................... 12

پيدايي هويت جنسي.............................. 13

نظريه طرحواره جنسي............................ 15

نقش يابي جنسي در اوايل کودکي.................. 17

تاثيرات ژنتيکي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي... 18

تاثيرات محيطي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي.... 19

هويت و رفتار جنسي در اواسط کودکي.............. 25

تاثيرات فرهنگي بر نقش يابي جنسي در اواسط کودکي 26

نقش يابي جنسي در نوجواني...................... 27

هويت جنسي در ميان سالي........................ 30

کليشه ها يا تصورات قالبي جنسيتي چيست؟......... 33

تصورات قالبي جنسي............................. 33

عقايد و رفتارهاي قالبي مربوط به جنسيت در اوايل کودکي 35

عقايد جنسيت کليشه اي در اواسط کودکي........... 36

تصورات قالبي و کليشه اي در مورد زنان.......... 38

ويژگي هاي جنس زن.............................. 38

ويژگي هاي جنس مرد............................. 39

ديدگاه هاي کليشه اي راجع به مردان............. 40

تغييرات نقش هاي مردان......................... 41

عوامل موثر در تفويت تفاوت هاي زن و مرد........ 42

تفاوت هاي زن و مرد از لحاظ خلقي............... 47

نحوه برخورد با فشارهاي روحي و عصبي............ 48

تفاوت هاي مرد و زن در کمک کردن به ديگران...... 49

نظريه طرحواره جنسيتي.......................... 51

سازماندهي طرحواره هاي جنسيتي.................. 51

رشد طرحواره جنسيتي............................ 53

زنان و اقليت هاي قومي......................... 56

حضور کمرنگ زنان در عرصه هاي مديريتي........... 58

وجود نگاه هاي سنتي............................ 60

آيا زنان مي توانند رهبر باشند................. 62

زنان ، جرم ، خلافکاري.......................... 68

شيوه هاي سنجش مردانگي و زنانگي................ 74

مقياس هاي نقش جنسيت مردانه و نقش جنسيت زنانه.. 81

تفسير نره هاي مقياس GM وGF .................. 83

فصل سوم (روش شناسي پژوهش):.................... 85

طرح تحقيق..................................... 86

جامعه آماري................................... 86

نمونه آماري................................... 86

روش نمونه گيري................................ 86

ابزارهاي پژوهش................................ 86

پاياني و اعتبار............................... 88

فصل چهارم(نتايج):............................. 90

الف:توصيف داده هاي آماري...................... 91

ب: تحليل داده آماري........................... 96

فصل پنجم(بحث در نتايج):....................... 104

بحث در نتايج.................................. 108

محدوديت ها.................................... 109

پيشنهادات..................................... 110

منابع ........................................ 111

پيوست......................................... 113

 


چکیده

تحقیق حاضر به مقايسه ويژگيهاي شخصيتي مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته ی فنی مهندسی و رشته ی هنر میپردازد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر دانشگاه هاي سطح شهر تهران هستند که از بين آنها 198 نفر به عنوان نمونه و به طور تصادفی از دو دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران انتخاب شدند.

از مقیاس تکمیلی مردانگی و زنانگی آزمون MMPI-2 به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین دانشجویان رشته ی فنی مهندسی و دانشجویان رشته هنر از نظر میزان زنانگی و مردانگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همین طور بین دانشجویان مجرد و متاهل مورد بررسی تفاوت معنی داری دیده نشد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول