آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

توضیحات محصول

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

فهرست مطالب

 

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق... 3

1-1- مقدمه فصل.. 4

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 10

1-4- هدف‌های تحقیق.. 13

1-4-1- هدف کلی.. 13

1-4-2- هدف‌های ویژه 14

1-5- سؤال‌های تحقیق.. 14

1-5-1- سؤال کلی.. 14

1-5-2- سؤال ویژه 14

1-6- نوع روش تحقیق.. 15

1-7- نحوه و ابزار گردآوری داده‌ها 15

1-7-1- جامعه آماری و نمونه تحقیق.. 16

1-8- نحوه و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 16

1-9- قلمرو تحقیق.. 17

1-9-1- قلمرو موضوعی.. 17

1-9-2- قلمرو زمانی.. 17

1-9-3- قلمرو مکانی.. 18

1-10- واژگان کلیدی تحقیق.. 18

فصل دوم:  ادبیات موضوع.. 23

2-1- مقدمه. 24

2-2- تاریخچه برون‌سپاری در حوزه شهری شهرداری قم. 24

2-3- ماهیت و مفهوم برون‌سپاری.. 26

2-4- تعاریف برون‌سپاری.. 30

2-5- دلايل عمده برون‌سپاری.. 34

2-5-1- مزایای برون‌سپاری.. 36

2-5-2- معایب برون‌سپاری.. 42

2-6- تفاوت برون‌سپاری، پیمانکاری، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی.. 43

2-6-1- خصوصی‌سازی.. 44

2-6-2- کوچک‌سازی.. 45

2-7- درون‌سپاری.. 46

2-8- برون‌سپاری از دیدگاه بهره‌وری.. 46

2-9- انواع برون‌سپاری.. 49

2-10- فرآیند برون‌سپاری.. 52

2-11- اهمیت ضرورت آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری.. 53

2-12- مفهوم آسیب‌شناسی سازمانی.. 55

2-12-1- کانون‌های آسیب‌زا 58

2-12-2- عوامل ایجادکننده آسیب‌ها 59

2-12-3- کاربرد مدل‌های سازمانی.. 60

2-13- فرآیند آسیب‌شناسی سازمانی.. 62

2-13-1- الگوهای آسیب‌شناسی سازمانی.. 64

2-14- ماهیت آسیب‌شناسی برون‌سپاری خدمات شهری.. 65

2-15- شناسایی فرصت‌ها‌، تهدیدات و شرایط محیطی از دیدگاه اسلام. 69

2-16- مدل SWOT به‌عنوان الگوی تحقیق.. 70

2-16-1- ابزار تحليل SWOT. 72

2-16-2- بررسی محیطی.. 74

2-16-3- نقاط قوت... 78

2-16-4- نقاط ضعف... 78

2-16-5- تهدیدها 79

2-16-6- فرصت‌ها 79

2-17- کاربرد مدل SWOT در آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری.. 79

مروری بر مطالعات گذشته. 82

الف: تحقیقات داخلی.. 82

ب: تحقیقات خارجی.. 92

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش.... 94

3-1- مقدمه. 95

3-2- نحوه اجرای تحقيق.. 95

3-3- روش و ابزار گردآوري داده‌ها 97

3-3-1- اطلاعات کتابخانه‌ای.. 97

3-3-2- روش دلفي- پانل صاحب‌نظران. 98

3-3-3- پرسشنامه. 98

3-3-4- مصاحبه. 98

3-4- روش دلفی به‌عنوان روشی برای انجام تحقیق.. 99

3-5- فرايند طراحي مدل تحقيق.. 102

3-6- سؤال اصلي تحقیق.. 104

3-7- طرح تحقیق.. 104

3-8- روش تعیین پانل خبرگان. 105

3-9- روایی روش دلفی.. 106

3-10- پایایی روش دلفی.. 107

3-11- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات... 109

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 111

4-1- مقدمه. 112

4-2- فهرست ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه. 112

4-3- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور اول. 114

4-4- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور دوم. 117

4-5- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور سوم. 122

4-6- ضریب اهمیت عوامل مدل SWOT.. 126

4-7- محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT.. 130

فصل پنجم: نتایج و راهکارهای تحقیق... 132

5-1- مقدمه. 133

5-2- خلاصه و نتیجه تحقیق.. 133

5-3- مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش‌های قبلی.. 141

5-4- تحلیل و بحث... 142

5-5- تدوین ماتریس SWOT.. 148

5-6- ماتریس تدوین راهبردهای نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم. 149

5-7- پیشنهادهای عملیاتی.. 151

5-8- پیشنهادهایی برای محققان آینده 154

5-9- محدودیت‌های تحقیق.. 154

منابع و مأخذ: 157

پیوست‌ها: 165

 


فهرست جدول‌ها

 

جدول 2-1: مزایا برون‌سپاری.. 41

جدول 2-2: معایب برون‌سپاری.. 42

جدول 2-3: چرخه حیات برون‌سپاری گاتنر. 49

جدول 2-4: انواع برون‌سپاری بر اساس طبقه‌بندی حوزه‌ای.. 50

جدول 2-5: انواع برون‌سپاری بر اساس معیارهای طبقه‌بندی.. 51

جدول 2-6: انواع آسیب‌های سازمانی.. 60

جدول 3-1: مراحل پژوهش... 96

جدول 3-2: خصوصيات و ویژگی‌های اعضاي پانل.. 106

جدول 3-3: آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي عوامل و ابعاد پرسشنامه. 108

جدول 3-4: آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي کل پرسشنامه. 109

جدول 4-1: فهرست متغیرها، ابعاد مؤلفه‌ها و شاخص‌های اولیه. 113

جدول 4-2: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور اول. 115

جدول 4-3: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور دوم. 119

جدول 4-4: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور سوم. 123

جدول 4-5: ضریب اهمیت عوامل.. 127

جدول 5-1: اهم نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت... 149

جدول 5-2: ماتریس عوامل درونی و بیرونی.. 150

 


فهرست شکل‌ها

شکل 2- 1: ارکان اصلی آسیب‌شناسی سازمانی.. 63

شکل 2-2: الگوی جامع مدیریت استراتژیک... 70

شكل 3-1: فرآيند انجام يك پژوهش دلفي.. 102

شکل 4-1: محاسبه امتیازات عوامل چهارگانه مدل SWOT.. 131

شکل 5-1: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی.. 147

 

 

 

چکیده: 

پژوهش حاضر به دنبال بررسی آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری با استفاده از مدل SWOT می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشدخبره شهرداری قم است که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق 30 نفر می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص‌های اولیه از شیوه مصاحبه، منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و جهت گردآوری اطلاعات و داده‌های موردنیاز به‌منظور بررسی نظر خبرگان از پرسشنامه استفاده‌شده است. به‌منظور تائید روایی، از روایی محتوایی (صوری) استفاده شده (استفاده از نظر خبرگان پیرامون موضوع و به‌منظور تائید پایایی (اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده‌شده که میزان آن برای عوامل درونی (متغیر نقاط قوت 854/0، متغیر نقاط ضعف 900/0) و عوامل بیرونی (فرصت‌ها 922/0، تهدیدها 840/0) و برای کل پرسشنامه 892/0 است. به‌منظور بررسی شاخص‌ها از آزمون میانگین پاسخ‌ها و همچنین فریدمن جهت رتبه‌بندی شاخص‌ها استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند در ارزیابی عوامل بیرونی نمره تهدیدها (386) از نمره فرصت‌ها (195) بیشتر است و در ارزیابی عوامل درونی نمره قوت‌ها (327) از نمره ضعف‌ها (182) بیشتر است؛ بنابراین نتایج حاکی از آن است که در ارزیابی عوامل بیرونی، نقاط تهدید بر فرصت‌ها و در ارزیابی عوامل درونی، نقاط قوت بر ضعف‌ها غلبه دارد و همچنین نتایج مصاحبه‌ها با نتایج پرسش‌نامه هم سو است؛ بنابراین، می‌توان گفت در تدوین راهبردها، مطلوب آن است که نظام برون‌سپاری خدمات شهری با بهره‌گیری از قوت‌های درونی و افزایش فرصت‌ها، از عوامل درونی و بیرونی محیط، استفاده لازم را ببرد. همچنین لازم است نظام برون‌سپاری خدمات شهری در صورت امکان راهبردهایی برای کاهش اثرات منفی تهدیدها تهیه و تدوین کند.

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول