ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری (مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان ار

توضیحات محصول

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

(مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان اردبیل)

 

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                          صفحه

 

چکیده------------------------------------------------------------------ 1

فصل اول. کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه-------------------------------------------------------------- 3

1-2- بیان مسأله------------------------------------------------------------ 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق------------------------------------------------- 5

1-4- چارچوب نظری تحقیق--------------------------------------------------- 5

1-4-1- مبانی نظري تحليل پوششي داده‌ها----------------------------------------- 6

1-5- فرضیه تحقیق---------------------------------------------------------- 8

1-6- اهداف تحقيق--------------------------------------------------------- 8

1-7- تعریف متغیرها-------------------------------------------------------- 8

1-8- قلمرو تحقیق---------------------------------------------------------- 9

فصل دوم. ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 11

2-2- اهداف واحدهای انتفاعی-------------------------------------------------- 12

2-2-1- حداکثر نمودن سود--------------------------------------------------- 12

2-2-2- حداکثر نمودن ثروت-------------------------------------------------- 13

2-3- نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی---------------------------------------- 13

2-4- مفهوم عملکرد شرکت---------------------------------------------------- 14

2-5- ارزیابی عملکرد-------------------------------------------------------- 16

2-5-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد----------------------------------------- 17

2-6- ارتباط پاسخگویی و اندازه‌گیری عملکرد--------------------------------------- 18

2-7- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد----------------------------------- 19

2-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی---------------------------------------------- 21

2-8-1- معیارهای عملکرد حسابداری--------------------------------------------- 21

2-8-1-1- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام---------------------------------------- 21

2-8-1-2- نسبت بازده دارایی‌ها------------------------------------------------ 22

2-8-3- معیارهای عملکرد اقتصادی---------------------------------------------- 23

2-9- سود حسابداری-------------------------------------------------------- 25

2-9-1- اهداف گزارشگری سود حسابداری---------------------------------------- 26

2-9-2- سودمندی سود------------------------------------------------------- 27

2-10- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)---------------------------------------------- 28

2-10-1- محاسبه نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)--------------------------------------- 28

2-10-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)--------------------------------- 29

2-11- تئوری ها و مدل ها---------------------------------------------------- 30

2-11-1- مدل(DEA) پوششي داده‌ها-------------------------------------------- 30

2-12- رتبه بندي با استفاده از مدل ابركارايي---------------------------------------- 30

2-13- پیشینه تحقیق--------------------------------------------------------- 33

2-13-1- تحقیقات داخلی----------------------------------------------------- 33

2-13-2- تحقیقات خارجی---------------------------------------------------- 35

فصل سوم. روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 46

3-2- روش تحقیق---------------------------------------------------------- 47

3-3- جامعه آماری---------------------------------------------------------- 48

3-4-  محاسبه حجم نمونه----------------------------------------------------- 48

3-5- روش گردآوری اطلاعات------------------------------------------------- 48

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها----------------------------------------------- 49

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها---------------------------------------------- 50 

4-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 51

4-2- نتایج تحلیل پوششی داده‌ها------------------------------------------------ 52

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها 

5-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 68

5-2- نتایج تحقیق----------------------------------------------------------- 69

5-3- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق----------------------------------------- 74

5-4- پیشنهادات به محققین آتی------------------------------------------------- 74

5-5- محدودیت های تحقیق--------------------------------------------------- 75

منابع-------------------------------------------------------------------- 76

پیوست------------------------------------------------------------------ 80


«فهرست اشکال»

عنوان                                                                                          صفحه

 

شکل1-1- روش‌هاي پارامتري و غیر پارامتري تحلیل پوششی داده‌ها------------------------ 7


«فهرست جداول»

عنوان                                                                                          صفحه

 

جدول 1-1- نسبت‌های مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد----------------------------- 9

جدول 3-1- نسبت های مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد مالی------------------------- 47

جدول 4-1- نسبت‌های مالی استخراج شده برای شعبه اردبیل----------------------------- 52

جدول 4-2- ورودی و خروجی واحد IDMU -------------------------------------- 57

جدول 4-3- خروجی‌ها و ورودی‌های ADMU ------------------------------------- 60

جدول 4-4- نتایج نهایی مدل‌ها و شاخص RC-------------------------------------- 64

جدول 4-5- رتبه‌بندی نهایی شعبات بر اساس شاخص RC------------------------------ 66

جدول 5-1- ورودی و خروجی واحد IDMU -------------------------------------- 70

جدول 5-2- خروجی‌ها و ورودی‌های ADMU ------------------------------------- 71

جدول 5-3- رتبه بندی نهایی شعبات بر اساس شاخص RC --------------------------- 72

 


«فهرست نمودار»

عنوان                                                                                          صفحه

 

نمودار 2-1- رویکردهای ارزیابی عملکرد------------------------------------------ 19

 

 


چکیده

مسأله اصلی تحقیق: ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می‌پردازد.

هدف اصلی تحقیق: هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها  با استفاده از روش‌های غیرپارامتری(تحلیل پوششی داده‌ها) در بانک کشاورزی استان اردبیل می‌باشد.

سؤال اصلی تحقیق: تا چه اندازه عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل را می‌توان با استفاده از تکنیک غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کرد.

متغیرهای اصلی تحقیق: در این تحقیق نسبته ای مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد شامل نقدينگي، ساختار دارايي، سودآوري، كفايت سرمايه است. 

روش تحقیق: در اين تحقيق از روش تحليل پوششي داده‌ها، از مدل تركيبيDEA- TOPSIS  براي ارزيابي كارايي مالي شعب بانك‌ها و رتبه‌بندي آن‌ها استفاده شده است. اين روش از دو واحد تصميم‌گيري مجازي A واحد تصميم‌گيري و i واحد تصميم‌گيري، براي تعيين بهترين و بدترين ميزان كارايي نسبي هر واحد تصميم‌گيري استفاده خواهيم كرد. از دو مقدار به دست آمده براي كارايي، به كمك روش TOPSIS برای ايجاد يك شاخص به نام نزديكي نسبي(RC) به I واحد تصميم‌گيري استفاده مي‌كنيم. این تحقیق از نظر هدف یا ماهیت کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها به صورت اسناد کاوی بوده است.

جامعه آماری: حجم جامعه آماری این تحقیق جامعه آماري در اين پژوهش، شامل شعب بانک کشاورزی استان اردبیل است.  

روش جمع‌آوری داده‌ها: داده‌های خام مورد نیاز این تحقیق از طریق مراجعه به گزارش‌های مالی شعب بانک کشاورزی اردبیل و از طریق بانک‌‌های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه استخراج می‌گردد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل‌های توصیفی برنامه‌ریزی ریاضی است. اجرای مدل‌ها از طریق نرم‌افزار LINGO صورت خواهد گرفت.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول