ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مد

توضیحات محصول

ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت

پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve)

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 بيان مسأله پژوهش-- 3

1-3 ضرورت انجام پژوهش-- 6

1-4 اهداف پژوهش-- 7

1-4-1 هدف اصلي- 7

1-4-2 اهداف فرعي- 8

1-5 فرضیه های پژوهش-- 8

1-5-1 فرضیه اصلی- 9

1-5-2 فرضیه های فرعی- 9

1-6 تعاريف نظری (مفهومی) و عملياتي واژگان- 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه 14

2-2 بخش اول: ادبيات نظری پژوهش-- 14

2-2-1 مفهوم آموزش-- 14

2-2-2 تعریف آموزش-- 15

2-2-3 مدل های گوناگون از مراحل و فرآیندهای آموزش-- 15

2-2-3-1 مدل های ساده و خطی- 15

2-2-3-2 مدل (training and development lead body) T.D.L.B- 16

2-2-3-3 مدل رویکرد سیستمی به آموزش-- 17

2-2-4 آموزش حین کار 18

2-2-4-1 تعاریف آموزش حین کار در ایران- 18

2-2-5 تفاوت آموزش حین کار و ضمن خدمت-- 22

2-2-6 آموزش ضمن خدمت-- 22

2-2-6-1 مفهوم آموزش ضمن خدمت-- 22

2-2-6-2 تعاریف آموزش ضمن خدمت-- 23

2-2-6-3 تاریخچه آموزش ضمن خدمت-- 24

2-2-6-4 ماهیت آموزش ضمن خدمت-- 25

2-2-6-5 اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت کارکنان- 26

2-2-6-6 ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت-- 27

2-2-6- 7 ویژگی ها و اصول اساسی آموزش ضمن خدمت در سازمان- 28

2-2-6-8 مزایای آموزش ضمن خدمت کارکنان- 31

2-2-6-9 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان- 33

2-2-7 عملکرد سازمانی- 34

2-2-7-1 تعریف عملکرد و عملکرد سازمانی- 34

2-2-8 عوامل مؤثر بر عملکرد فردی- 35

2-2-9 معیارهای ارزشیابی عملکرد 35

2-2-9 نظریه های ارزشیابی عملکرد 36

2-2-9-1 نظریه اول- 36

2-2-9-2 نظریه دوم 37

2-3 بخش دوم: تجارب ایران و کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار  39

2-3-1 تجارب ایران در برگزاری دوره های آموزش حین کار 39

2-3-1-1 دلایل برگزاری آموزش های حین کار در ایران- 39

2-3-1-1-1 دلایل برگزاری آموزش های حین کار غیر خاص (عام) 39

2-3-1-1-2 دلایل برگزاری آموزش های حین کار خاص (تخصصی و موردی) 40

2-3-1-2 نتایج اولیه پیرامون چگونگی برگزاری آموزش حین کار (توسط وزارت صنایع و معادن) 41

2-3-2 تجارب کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار 43

2-3-2-1آموزش حین کار در مالزی- 43

2-3-2-2آموزش حین کار در سنگاپور 44

2-3-2-3 آموزش حین کار در هنگ کنگ-- 46

2-3-2-4آموزش حین کار در ژاپن- 46

2-3-3 انجمن آموزش شغلی (VTC) 47

2-3-4پیش بینی نیازهای آینده نیروی انسانی- 47

2-3-5 نقش دولت در آموزش های شغلی- 48

2-3-6 مدل اچیو- 48

2-3-6-1 مراحل تدوین مدل اچیو- 48

2-3-7 مدل های بیانگر عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی- 55

2-3-7-1 مدل هرسی و گلد اسمیت-- 55

   2-3-7-2 مدل اینسورث و اسمیت-- 56

2-4 بخش سوم: معرفي شركت پارس خودرو 56

2-4-1توليدات شركت پارس خودرو از بدو تأسیس-- 57

2-4-2 اهداف استراتژيك شركت پارس خودرو- 57

2-4-3 تولیدات و تحولات شرکت در سال‌های مختلف-- 58

2-4-4 محصولات فعلی شرکت-- 60

2-4-5 مشخصات سالن رنگ متمركز- 61

2-5 جمع بندی مبانی نظری- 61

2-6 بخش چهارم: پژوهشها و بررسي هاي پيشين- 62

2-6-1 پیشینه پژوهش در ایران- 62

2-6-2 پیشینه پژوهش در خارج- 67

2-6-3 جمع بندی پیشینه پژوهش-- 75

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه 77

3-2روش پژوهش-- 78

3-3 مدل پژوهش-- 81

3-4 جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه 82

3-5 ابزار گردآوری داده ها و چگونگی تهیه آن- 84

3-6 روایی ابزار سنجش-- 88

3-7 پایایی ابزار سنجش-- 91

3-8 تحلیل عاملی تأییدی- 94

3-8-1 نرم افزار ليزرل- 96

3-8-2 تجزيه و تحليل عاملي تأييدي- 98

3-8-3 نيکويي برازش مدل- 98

3-9 مدل معادلات ساختاری- 100

3-9-1 شاخص بنتلر- بونت-- 100

3-9-2 شاخص تاکر- لویز- 101

3-9-3 شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب(RMSEA): 101

3-9-4 شاخص نیکویی برازش(GFI) 101

3-9-5 شاخص ریشه میانگین مجذورات باقیمانده(RMR): 101

3-9-6 روش کمترین مربعات جزئی- 101

3-9-7 آزمون همبستگی- 102

3-9-8 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف-- 103

3-9-9 آزمون فرض ضریب همبستگی- 103

3-10 ملاحظات اخلاقی- 104

فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه 106

4-2 روش های توصیفی و تحلیل آن- 106

4-2-1 جمعیت شناختی پاسخ دهندگان- 106

4-3 تحلیل پرسش های مربوط به پاسخ دهندگان- 109

4-4 داده های توصیفی پرسشنامه 109

4-5 تحليل آماري داده هاي جمع آوري شده 112

4-5-1 آزمون فرض تصادفي بودن نمونه هاي انتخاب شده 112

4-6 تأیید ساختار مدل پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي- 113

4-6-1تحلیل استنباطی یافته‌ها 113

4-6-2 مدل معادلات ساختاري- 114

4-7 آزمون نرمال بودن مؤلفه های الگو- 115

4-8 تحلیل عاملی تأییدی- 116

4-8-1 مدل اندازه گیری متغیر ارزیابی عملکرد 116

4-8-1-1 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر ارزیابی عملکرد 116

4-8-1-2 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر ارزیابی عملکرد 120

4-8-2 مدل اندازه گیری متغیر کیفیت-- 123

4-8-2-1 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر کیفیت-- 123

4-8-2-2 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر کیفیت-- 126

4-8-3 مدل اندازه گیری متغیر آموزش حین کار 128

4-9 مدل سازی معادلات ساختاری- 130

4-9-1 آزمون فرضیه های پژوهش-- 132

4-9-1-1 آزمون فرضیه های اصلی پژوهش-- 132

4-9-1-2 آزمون فرضیه های فرعی پژوهش-- 133

4-10رتبه بندی مؤلفه های پژوهش-- 139

فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها

5-1 مقدمه 141

5-2 خلاصه پژوهش-- 141

5-3 یافته های پژوهش-- 141

5-4 تفسیر فرضیات پژوهش-- 143

5-5 محدودیت های پژوهش-- 153

5-5-1 محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر- 153

5-5-2 محدودیت های در اختیار پژوهشگر- 153

5-6 پیشنهادهای کاربردی- 153

5-7 پیشنهادها برای پژوهش های آتی- 155

پیوست ها (پرسشنامه و خروجی های نرم افزار لیزرل) 156

فهرست منابع فارسی و لاتین- 183

چکیده انگلیسی- 188

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل (2-1) مدل اچیو- 48

شكل (3-1) فرايند انجام پژوهش-- 78

شکل (3-2)مدل مفهومی پژوهش-- 81

شکل 4-1 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر ارزیابی عملکرد در حالت استاندارد 117

شکل 4-2 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر ارزیابی عملکرد در حالت معناداری   119

شکل 4-3 مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های ارزیابی عملکرد در حالت استاندارد 121

شکل 4-4 مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های ارزیابی عملکرد در حالت معناداری   122

شکل 4-5 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر کیفیت در حالت استاندارد 123

شکل 4-6 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر کیفیت در حالت معناداری- 125

شکل 4-7 مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های کیفیت در حالت استاندارد 126

شکل 4-8 مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های کیفیت در حالت معناداری   127

شکل 4-9 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر آموزش حین کار در حالت استاندارد 128

شکل 4-10 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر آموزش حین کار در حالت معناداری   129

شکل 4-11 مدل در حالت استاندارد 130

شکل 4-12 مدل اعداد معناداري- 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول 

جدول 2-1 تمایز آموزش کارکنان از آموزش و پرورش عمومی- 30

جدول 2-2 نتایج حاصله از پژوهش هاپکینز- 69

جدول 2-3 خلاصه نتایج حاصله از پژوهش در حوزه آموزش حین کار  72

جدول 3-1 تركيب سؤالات پرسشنامه 86

جدول 3-2 طیف لیکرت------------------------------------- 88

جدول 3-3 متغیرها، تعداد سؤال ها و ضریب پایانی---------------------- 92

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سن   106

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک مدرک تحصیلی   107

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه خدمت   108

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک نوع استخدام  108

جدول 4-5 داده های توصیفی پرسشنامه 110

جدول 4-6 خروجي1 آزمون ران- 112

جدول 4-7 خروجي2 آزمون ران- 112

جدول 4-8 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش    115

جدول 4-9 میزان برازش مدل- 132

جدول 4-10 ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: میزان کیفیت) 132

جدول 4-11 ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: کاهش نمرات منفی استاندارد خودرو) 133

جدول 4-12 ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: کاهش نمرات منفی استاندارد خودرو (AVES)) 134

جدول 4-13 ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: کاهش دوباره کاری) 134

جدول 4-14 ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: توانایی آنان (در انجام وظایف محوله) 135

جدول 4-15 ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: توانایی آنان (وضوح نقش برای آنان) 135

جدول 4-16 ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: حمایت سازمانی پرسنل) 136

جدول 4-17 ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: انگیزه آنان (در انجام وظایف محوله) 137

جدول 4-18 ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: میزان بازخور آنان (از خود)) 137

جدول 4-19 ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: بازخورد اعتبار در مورد آنان) 138

جدول 4-20 ضرایب مسیر،  آماره‌ی  t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: تناسب محیطی) 138

 

جدول4-21 رتبه بندی مؤلفه های پژوهش-- 139


چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve) مي‌باشد. روش پژوهش به صورت پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای - میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. ابزار گردآوری این مطالعه پرسشنامه پژوهشگر  ساخته و اچیو بود که حاصل مبانی نظری پژوهش است. جامعه آماري اين پژوهش را کلیه مدیران،  کارشناسان و سرپرستان سالن رنگ شرکت پارس خودرو تشكيل مي­دهد،  که تعداد آنها 437 نفر می باشد و از فرمول کوکران 205 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. برای تعيين روايي پرسشنامه‌ها از روش روايي محتوايي توسط 10 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه استفاده گرديده است و همچنین براي تعيين پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است و ضریب .9 آلفای کرونباخ برای کل گویه های پرسشنامه نشان داد که ابزار جمع آوری داده ها از پايايي بالایی لازم برخوردار مي‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و lisrel استفاده گردیده است. در نهایت  با توجه به ضرایب مسیر(b) و آماره ی t در سطح اطمینان .99 تمامی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفه است.و در نهایت پيشنهادها و راهکارهايي براي بهبود و ارتقاي عملکرد آموزش حین کار (ojt) و کیفیت خودروی سواری ارائه گرديده است.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول