ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران

توضیحات محصول

ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي  بيمه عمر در ایران

 


فهرست مطالب  

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 2

1-2) بیان مسئله. 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4) اهداف تحقیق.. 5

1-4-1) اهداف اصلی تحقیق.. 5

1-4-2) اهداف فرعی تحقیق.. 5

1-5) چارچوب نظری 5

1-6) پرسش های تحقیق 6

1-6-1) پرسش های اصلی تحقیق 6

1-6-2) پرسش های فرعی تحقیق 7

1-7) فرضیه های تحقیق 7

1-7-1) فرضیه های اصلی تحقیق 7

1-7-2) فرضیه های فرعی تحقیق 7

1-8) تعاريف نظري و عملياتي متغير هاي تحقيق 8

1-8-1) سطح درآمد و بيمه عمر. 8

1-8-2) مقايسه بيمه عمر و ديگر روش هاي سرمايه گذاري 8

1-8-3 ) ترويج  و شناساندن بيمه عمر در كنار حمايت هاي دولت 9

1-9) قلمرو تحقیق 11

1-9-1) قلمرو موضوعی.. 11

1-9-2) قلمرو مکانی.. 11

1-9-3) قلمرو زمانی.. 11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : مبانی نظری

2) مقدمه. 13

2-1-1) تعریف بیمه. 15

2-1-2) ریشه لغوی بیمه 19 

2-1-3) انواع بیمه 20

2-1-4) مفهوم بیمه عمر. 20

2-1-5)  تاریخچه بیمه عمر. 21

2-1-6) تاریخچه ای از صنعت بیمه در ایران و جهان 23

2-1-7) تاریخچه بیمه های بازرگانی در ایران 26

2-1-8) نگاهي به تاريخچه بيمه عمر در ايران. 27

2-1-9) عوامل موثر بر بيمه عمر 27

2-1-10) موانع پيش روي توسعه بيمه هاي عمر در ايران   28

2-1-10-1) عوامل اقتصادي : 28

2-1-10-2) عوامل ساختاري   28

2-1-10-3)  عوامل اجتماعي   29

2-1-10-4) عوامل فرهنگي    29

2-1-11) جايگاه بيمه عمر در اقتصاد كشور   29

2-1-12) تحليل تاثير تورم و تقاضاي بيمه عمر   30

2-1-12-1) راهكارهاي متداول خنثي سازي اثر تورم در بيمه نامه هاي عمر: 30

2-1-13)  تحليل تاثير بار تكفل و تقاضاي بيمه عمر   33

2-1-14)  تحليل تاثير سطح درآمد و بيمه عمر   34

2-1-15) تحليلي بر تاثير ديگر روش هاي سرمايه گذاري و تقاضاي بيمه عمر 36

2-1-16) فعاليت هاي ترويجي بيمه عمر. 38

بخش دوم : پیشینه تحقیق

2-2-1) تحقیقات داخلی 41

2-2-2) تحقیقات خارجی.. 44

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 48

3-2) فرآيند اجراي تحقيق.. 48

3-3) روش تحقيق.. 49

3-4) جامعه ی آماری.. 49

3-5) حجم نمونه و برآورد آن. 50

3-6) روش گرد آوری اطلاعات... 50

3-7) ابزار اندازه گیری.. 51

3-7-1) پرسشنامه جهت اندازه گيري عوامل اقتصادي و اجتماعي (متغير مستقل) 51

3-7-2) پرسشنامه جهت اندازه گیری تمايل براي تقاضاي بيمه عمر (متغیر وابسته) 51

3-8 تعيين روايي پرسشنامه. 52

3-9) اعتبار و پايايي (اعتبار پذيري) پرسشنامه. 52

3-7 ) روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 53

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1) مقدمه. 56

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 56

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق   59

4-4) آزمون فرضیات تحقیق: 66

4-4-1) فرضیه های اصلی 66

4-4-2) فرضیه های فرعی 67

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 ) مقدمه. 71

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 71

5-3) نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش... 72

5-4) پيشنهادات مبتني بر نتیجه آزمون فرضيات پژوهش 74

5-5 ) پيشنهادات برای محققين آتي 75

5-6) محدوديتهاي تحقيق.. 75

منابع  و ماخذ 77

ضمائم 81

 


فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

 جدول 2-1) نماگرهاي جمعيت كشور در سال هاي 85-1365 33

جدول 2-2) نماگرهاي جواني و سالمندي جمعيت كشور در سالهاي 85- 1365. 33

 جدول 2-3) برآورد جمعيت كشور در سالهاي 88- 1384 34

جدول 3-1) توزيع  سوالات پرسشنامه. 52

جدول3-2) آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق.. 53

جدول4-1) توصیف جنسيت پاسخ دهندگان. 56

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان. 57

جدول4-3) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان. 58

 جدول4-4) توصیف متغیر درآمد پايين.. 59

جدول4-5) توصیف متغیر قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري.. 60

 جدول4-6) توصیف متغیر عوامل اقتصادي.. 61

 جدول4-7) توصیف متغیر عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و با حمايت        دولت 62

جدول4-8) توصیف متغیر ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و      درمان 63

 جدول4-9) توصیف متغیر عوامل اجتماعي 64

 جدول4-10) توصیف متغیر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 65

 جدول4-11) آزمون رگرسيون بين عوامل اجتماعي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 66

 جدول4-12) آزمون رگرسيون بين عوامل اقتصادي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 66

 جدول4-13) آزمون رگرسيون بين سطح پايين درآمد و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر. 67

 جدول4-14) آزمون رگرسيون بين قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 67

 جدول4-15) آزمون رگرسيون بين عدم فرهنگ سازي در جامعه و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه         عمر 68

 جدول4-16) آزمون رگرسيون بين ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه      عمر 69


فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

 نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسيت پاسخ دهندگان 56

 نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 57

نمودار4-3) نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان. 58

نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر درآمد پايين.. 59

نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليت هاي سرمايه      گذاری 60

 نمودار4-6) هیستوگرام  متغیر عوامل اقتصادي 61

  نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و با حمايت  دولت 62

 نمودار4-8) هیستوگرام  متغیر ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين   اجتماعی و درمان 63

 نمودار4-9) هیستوگرام  متغیر عوامل اجتماعي 64

 نمودار4-10) هیستوگرام  متغیر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر 65

 

 

 

 

 

 


فهرست اشکال

عنوان                                                                                                   صفحه

 شکل 1 –1 ) مدل تحلیلی تحقيق – تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

بيمه ي عمر به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري و همچنين، به منظور غلبه بر مشكلات ناشي از مرگ سرپرست خانواده و پيري و كهولت است. در بسياري از كشورها با بيمه هاي عمر، منبع مالي عظيمي دركل جامعه از حق بيمه هاي گرفته شده به دست مي آيد كه ميتوان براي توسعه ي خود صنعت بيمه و يا ديگر بخش ها و خدمات رساني بيشتر استفاده كرد . با وجود پيشرفت همه جانبه ي اين بيمه در كشورهاي توسعه يافته و حتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه، محصولات بيمه ي عمر كه نياز مبرم زندگي امروز است، در سبد مصرفي خانواده هاي ايراني جايگاه مطمئني به دست نياورده است.

پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بيمه ي عمر را بررسي ميكند و مطالعه اي ميداني است كه جامعه ي آماري آن شهرستان رشت است. در اين راستا، با توجه به جدول مورگان و نمونه گیری داده هاي پرسشنامه طراحی شده توسط نویسنده جمع آوري و از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد . يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه فرضيه ها تاييد شد به اين معني كه عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر تاثیر گذار می باشد نيز تاييد گرديد.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول