پروژه تاثير رنگ بر حافظه كودكان

توضیحات محصول

عنوان                                      صفحه

فصل اول : مقدمه

مقدمه                                       1

بیان مسئله                                  4

هدف پژوهش                                   4

اهمیت موضوع                                 4

فرضیات پژوهش                                5

متغیرهای اساسی پژوهش                            5

تعاریف عملیاتی                                  6

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مفهوم رنگ                                   8

پیدایش رنگها                                    11

دسته بندی رنگها                                 14

رنگ شناسی کودکان                                21

رویت رنگ                                    25

طبیعت رنگها                                     26

آمیزش رنگها                                     27

اختلالات رویت رنگ                             30

فیزیولوژی رنگ                               32

عنوان                                      صفحه

تقویت درک رنگ                               33

حافظه                                       34

رشد حافظه در نوباوگی                            40

حافظه چیست ؟                                42

انواع حافظه                                     46

حافظه کوتاه مدت                                 47

حافظه بلند مدت                                  49

اندازه گیری حافظه (یادآوری با فرایندشناسی بازآموزی)                53

حافظه سازنده                                    56

عوامل موثر بر یادگیری وتقویت حافظه                      57

تداعی اندیشه ها                                 59

درباره فرایند به خاطر سپردن                             61

حافظه و فراگیری                                 63

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

جامعه آماری                                     69

روش تحقیق                                   69

نمونه                                       69

حجم نمونه                                   69

روش نمونه گیری                                  70

عنوان                                      صفحه

ابزار تحقیق                                     70

روش و چگونگی اجرا                           70

روش آماری                                   71

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

جدول شماره 1 و 2 برای گروه رنگی و بازشناسی همراه با نمودار         73

جدول شماره 3 برای گروه سیاه و سفید همراه با نمودار            74

جدول شماره 4 برای بازشناسی گروه سیاه و سفید همراه با نمودار         75

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

خلاصه مطالب                               82

محدودیتهای پژوهش و پیشنهادات

منابع

ضمایم

چکیده  

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول