ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه

توضیحات محصول

ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول. 4

1-1-مقدمه. 4

1-2- بيان مسأله. 5

1-3-اهميت وضرورت تحقيق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1-هدف اصلي.. 7

1-4-2-اهداف فرعي.. 7

1-5-فرضیه های تحقیق.. 8

1-5-1-فرضیه اصلي.. 8

1-4-2-فرضيه هاي فرعی: 8

1-6-تعریف متغیرهای تحقیق.. 8

1-6-1-هوش فرهنگی.. 8

1-6-2- هوش فرهنگی فراشناختی.. 9

1-6-3- هوش فرهنگی شناختی.. 9

1-6-4- هوش فرهنگی انگیزشی.. 9

1-6-5- هوش فرهنگی رفتاری.. 9

1-6-6- عملکرد. 10

1-6-7- ارزیابی عملکرد. 10

1-7-قلمرو تحقیق.. 10

1-7-1-قلمرو مکانی.. 10

1-7-2-قلمرو زمانی.. 10

1-8-  روش تحقیق.. 10

1-9-  روش گردآوری اطلاعات... 10

1-10-  ابزار گردآوری اطلاعات... 11

1-11-  جامعه آماری.. 11

فصل دوم. 13

مقدمه. 13

بخش اول: ارزيابي عملكرد. 14

2-1- مقدمه. 14

2-2-  عملكرد. 14

2-3- ارزيابي عملكرد. 20

2-4- فلسفه ارزيابي عملكرد. 21

2-5- اهداف ارزيابي عملكرد. 21

2-6- فرآيند ارزيابي عملكرد. 24

2-7- معيارها و شاخص ها 27

2-8- چه كسي عملكرد را ارزيابي مي كند. 28

2-9- روش ها متداول ارزیابی عملکرد. 30

2-10- مسائل موجود درارزیابی عملکرد. 35

2-11-مقدمه. 41

2-12-فرهنگ... 42

2-13- فرهنگ و رفتار سازمانی.. 43

2-14-مفهوم هوش... 44

2-15- هوش چند وجهی.. 46

2-16- هوش فرهنگی.. 48

2-17- ابعاد هوش فرهنگی.. 52

2-17-1- هوش فرهنگی شناختی.. 55

2-17-2- هوش فرهنگی فراشناختی.. 57

2-17-3- هوش فرهنگی انگیزشی.. 59

2-17-4- هوش فرهنگی رفتاری.. 62

2-18- جنبه های فرآیندی هوش فرهنگی.. 64

2-19- انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی.. 66

2-20- مقایسه هوش فرهنگی با مدل های دیگر هوش... 68

2-20-1-  هوش عمومی یا ضریب هوشی: 68

2-20-2- هوش اجتماعی: 68

2-20-3- هوش عاطفی: 69

2-21- مراحل ایجاد و تکامل هوش فرهنگی.. 70

2-21-1- فعال سازی مجدد محرک های بیرونی.. 70

2-21-2- شناسایی هنجارها و انگیزه های فرهنگی دیگر به منظور یادگیری بیشتر در مورد آنها 71

2-21-3- تطبیق هنجارها و قوانین فرهنگی دیگر در ذهن خود فرد. 71

2-21-4- تحلیل هنجارهای فرهنگی مختلف به رفتارهای جایگزین.. 71

2-21-5- پیشتازی در رفتار فرهنگی از طریق تشخیص علایم و نشانه های متغیر که دیگران درک نمی کنند. 72

2-22- پرورش هوش فرهنگی.. 73

2-23- ويژگي هاي مورد نياز براي هوش فرهنگي.. 75

2-23-1- قضاوت هاي همراه با تعمق.. 75

2-23-2- هويت چند ديدگاهي.. 75

2-23-3- اهميت شرايط و موقعيت... 76

2-23-4- شايستگي زبان شناختي.. 76

2-24-تمايزهاي مفهومي هوش فرهنگي با ساير مفاهيم مشابه. 76

2-24-1- شخصيت... 76

2-24-2- سواد فرهنگي.. 77

2-24-3-شايستگي فرهنگي.. 78

بخش سوم: هوش فرهنگي و عملكرد. 79

2-25- ارتباط هوش فرهنگي با عملكرد. 79

بخش چهارم: پيشينه تحقيق.. 81

2-26- پيشينه تحقيق.. 81

2-26-1- پيشينه تحقيقات داخلي.. 81

2-26-2- پيشينه تحقيقات خارجي.. 82

بخش پنجم: چارچوب مفهومي.. 85

2-27- چارچوب مفهومي.. 85

بخش ششم: مرکز مدیریت حوزه های  علمیه. 87

2-28- مرکز مدیریت حوزه های علمیه. 87

فصل سوم. 89

3-1- مقدمه. 89

3-2- فرآیند اجرای تحقیق.. 89

3-3- روش تحقیق.. 91

3-4- متغیرهای تحقیق.. 91

3-4-1- متغیر مستقل.. 91

3-4-2-  متغیر وابسته. 91

3-5- ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها 91

3-6- روایی و پایانی پرسشنامه. 94

3-6-1- تعیین روایی پرسشنامه. 94

3-6-2- تعیین پایانی پرسشنامه. 94

3-7- جامعه آماری.. 95

3-8- روش نمونه گیری.. 95

3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمونهای آماری مورد استفاده 97

فصل چهارم. 99

4-1- مقدمه. 99

4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پژوهش... 100

4-2-1- سن.. 100

4-2-2- میزان تحصیلات... 101

4-2-3- سابقه خدمت... 102

4-2-4- سِمت(پست) سازمانی.. 104

4-2-5- وضعیت تاهل.. 105

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 106

4-3-1- آزمون همبستگی اسپیرمن.. 106

4-3-1-1- آزمون فرضیه اصلی.. 107

4-3-1-2- آزمون فرضیات فرعی.. 108

4-3-1-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 108

4-3-1-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 109

4-3-1-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم. 110

4-3-1-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم. 111

4-3-2- آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. 112

4-3-3- آزمون کولموکروف – اسمیرنف... 113

4-3-4- آزمون میانگین یک جامعه آماری.. 114

4-3-4-1- وضعیت هوش فرهنگی فراشناختی.. 114

4-3-4-2- وضعیت هوش فرهنگی شناختی.. 114

4-3-4-3- وضعيت هوش فرهنگي انگيزشي.. 115

4-3-4-4- وضعيت هوش فرهنگي رفتاري.. 115

4-3-4-5- وضعيت هوش فرهنگي.. 115

4-3-4-6- وضعيت عملكرد. 116

فصل پنجم. 119

5-1- مقدمه. 119

5-2- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی.. 119

5-2-1- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن.. 119

5-2-2- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن.. 119

5-2-3- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون کولموکروف - اسمیرنف... 120

5-2-4- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری.. 120

5-3- ارائه پیشنهادها برمبنای یافته های تحقیق.. 120

5-4- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 121

5-5-محدودیتهای تحقیق.. 121

منابع و مآخذ. 123

منابع فارسی: 123

منابع لاتین: 125

ضمائم و پیوست ها 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست جداول

 

جدول 3-1) شکل کلی و امتیازبندی پرسشنامه تحقیق................................................................ 92

جدول 3-2) جدول شماره سوالات مربوط به هر متغیر و ابعاد آنها............................................ 93

جدول 3-3) آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر..........................................................................  95

جدول 3-4) علائم آماری ...........................................................................................................  96  

جدول1-4) توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخگویان................................................................. 100

جدول2-4) توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان...................................... 101

جدول 3-4) توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان........................................  103

جدول 4-4) توزیع فراوانی مربوط به سِمت(پست) سازمانی پاسخ دهندگان............................ 104

جدول 5-4) توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان......................................... 105

جدول 6-4) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اصلی.............................................. 107

جدول 7-4) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی اول........................................ 108

جدول 8-4) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی دوم.........................................109

جدول 9-4) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی سوم.......................................110

جدول 10-4) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی سوم.....................................111

 جدول 11-4) اولویت بندی ابعاد هوش فرهنگی برحسب میانگین رتبه با استفاده ازآزمون فریدمن.........  112

جدول 12-4) معنی داری آزمون فریدمن ابعاد هوش فرهنگی................................................. 112

جدول 13-4) جدول بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرهای تحقیق........................................ 113

جدول 14-4) وضعيت ميانگين و انحراف معيار متغيرها.........................................................  116

جدول 15-4) نتايج آزمون ميانگين يك جامعه آماري متغيرها................................................  117

 

 

 


 

فهرست نمودارها

 

نمودار2-1) ابعاد عملكرد بر اساس نظر Walker و Stott ..........................................................  15

نمودار 2-2) ابعاد عملكرد از نظر هرسي و بلا نچارد .................................................................  15

نمودار 2-3) نمونه ای ازتوزیع نرمال............................................................................................ 34

نمودار1-4) توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان........................................ 101

نمودار2-4) توزیع درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ...................... 102

نمودار3-4) توزیع درصد فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان................................. 103

نمودار4-4 : توزیع درصد فراوانی مربوط به سِمت(پست) سازمانی پاسخ دهندگان.................. 105

نمودار5-4 : توزیع درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان............................... 106

 

 


فهرست اشکال

 

شکل 2-1) ابعاد هوش فرهنگی از نظر Ang  و Earley........................................................... 52

شکل  2-2) ابعاد هوش فرهنگی از نظر Thomas و Inkson...................................................... 54

شکل 2-3) سیر تکامل هوش فرهنگی............................................................................................. 73

شکل 2-4) چاچوب مفهومی .......................................................................................................... 86 

 

 

 

 

چکیده

با در نظر گرفتن اینکه جهان هر چه بیشتر به هم پیوسته می شو و سازمانها هر چه بیشتر چند ملیتی شده و از نظر فرهنگی متنوع تر می شوند ، حیاتی و ضروری است که افراد دانش و مهارتهایی داشته باشند تا به صورت موثر با چالش ها و مقتضیات یک جامعه جهانی روبرو شوند. نتیجه محیط های متنوع از نظر فرهنگی این است که افراد با ارزشها ، فرضیات و خواسته ها و انتظاراتی مواجه هستند که اصولاً متفاوت از ارزشها و فرضیات خودشان است. این اعتقاد وجود دارد که هوش فرهنگی توضیح می دهد که چرا بعضی افراد در هدایت محیط های متفاوت از نظر فرهنگی نسبت به افراد دیگر ، ماهرتر هستند.

به عنوان یک حوزه جدید و روبه رشد تحقیق ، هوش فرهنگی به عنوان یک عامل مهم برای عملکرد و تعامل موثر در داخل و در میان محیط های مختلف از نظر فرهنگی ظهور پیدا کرده است.

در همین راستا تحقیق تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه به عنوان نهادی در سطح بین المللی فعالیت می کند ، انجام پذیرفته است.

داده ها از 86 نفر از کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور سنجش هوش فرهنگی از سوالات پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط Ang و برای سنجش عملکرد از سوالاتی که بر اساس بررسی ادبیات موجود در زمینه عملکرد تدوین شده بود ، استفاده گردید و هر دو دسته سوالات در قالب یک پرسشنامه در اختیار اساتید قرار گرفت و روایی آن تایید گردید و پایایی آن با استفاده از نرم افزار SPSS  ، 953/0 به دست آمد.

نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین هوش فرهنگی و عملکرد ، ابعاد هوش فرهنگی(فراشناختی، شناختی، انگیرشی، رفتاری) و عملکرد ارتباط وجود دارد. اولویت ابعاد هوش فرهنگی کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن اینگونه بدست آمد: هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی. بر مبنای نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری ، هوش فرهنگی ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی ، هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری و عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه در حد مطلوبی قرار داشت.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول