بررسی و رتبه¬بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو (مورد مطالعه : دان

توضیحات محصول

بررسی و رتبه­بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو (مورد مطالعه : دانشگاه ایلام)

 

عنوان                                                                                                                               صفحه

 

فصل اول...................................................................................................................................1

کليات تحقيق............................................................................................................................1

1-1 مقدمه.................................................................................................................................1

1-2 بیان مسئله..........................................................................................................................1

1-3 اهميت وضرورت تحقيق....................................................................................................3

1-4 اهداف تحقیق....................................................................................................................4

1-4-1 اهدف کلی................................................................................................................... 4

1-4-2 اهداف جزئی.................................................................................................................4

1-5 سؤالات تحقیق...................................................................................................................4

1-5-1 سؤالات کلی ................................................................................................................4

1-5-2 سؤالات جزئی...............................................................................................................5

1-6  قلمرو تحقيق.....................................................................................................................5

1- 7   روش­شناسی تحقیق.........................................................................................................5

1-8 کاربرد نتایج تحقیق............................................................................................................6

1-9 متغیرهای تحقیق.................................................................................................................7

1- 10 تعریف متغیرها................................................................................................................7

1-10-1 تعریف مفهومی متغیرها................................................................................................7

1-10-2 تعريف عملياتي متغيرها................................................................................................8

1-11 تعریف واژه­ها..................................................................................................................9

فصل دوم ...............................................................................................................................10

ادبیات و پیشینه تحقیق.............................................................................................................10

2-1 مقدمه..............................................................................................................................10

2-2 تعریف بازاریابی..............................................................................................................10

2-3 آمیخته بازاریابی...............................................................................................................12

2-4 تعریف و مفهوم تصمیم­گیری...........................................................................................13

2-5- رفتار مصرف­کننده.........................................................................................................15

2-5-1  گرایش خریدار  ........................................................................................................16

2-6  خدمات........ ..... ...........................................................................................................19

2-6-1 تعریف خدمات...........................................................................................................19

2-6-2  ویژگی­های خدمات ..................................................................................................20

2-6-3  انواع خدمات .............................................................................................................21

2-6-4  آمیخته­ی بازاریابی خدمات.........................................................................................22

2-7  بازاریابی در آموزش عالی.............................................................................................. 24

2-8- آمیخته بازاریابی در آموزش عالی.................................................................................. 24

2-9  اجزای آمیخته بازاریابی مؤثر در انتخاب دانشگاه توسط دانشجو.....................................  25

2-9-1 محصول(خدمت).........................................................................................................25

2-9-2  قیمت.........................................................................................................................29

2-9-3  ترفیع..........................................................................................................................33

2-9-3-1 تبلیغات...................................................................................................................34

2-9-3-2 پیشبرد فروش..........................................................................................................35

2-9-3-3  روابط عمومی.........................................................................................................35

2-9-3-4 فروش شخصی........................................................................................................36

2-9-3-5 بازاریابی مستقیم......................................................................................................36

2-9-4  مکان..........................................................................................................................37

2-9-5  افراد (اساتید وکارکنان دانشگاه) ................................................................................39

2-9-6  شواهد فیزیکی............................................................................................................40

2- 9- 7 عملیات یا فرآیند.......................................................................................................41

2-10 پژوهش­های داخلی........................................................................................................43

2-11  پیشینه خارجی..............................................................................................................43

2-12  مطالعه مروری دانشگاه ایلام..........................................................................................51

2-13 نتیجه‌گیری و ارائه مدل مفهومی تحقیق...........................................................................53 

فصل سوم................................................................................................................................55

روش تحقیق............................................................................................................................55

3-1  مقدمه.............................................................................................................................55

3-2   روش­شناسی تحقیق........................................................................................................55

3-3  فرایند تحقیق...................................................................................................................56

3-3-1 جامعه آماری مورد مطالعه............................................................................................56

3-3-2  نمونه­یآماری............................................................................................................56

3-3-3- روش نمونه­گیری.......................................................................................................56

3-3-4- روش تعیین حجم نمونه..............................................................................................56

3-4  منابع و روش­های گردآوری اطلاعات.............................................................................57

3-4-1  مطالعات کتابخانه­ای...................................................................................................57

3-4-2  مطالعات میدانی..........................................................................................................57

3-5  تحلیل پرسشنامه..............................................................................................................57

3-6  قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه......................................................................................58

3-7   تعیین اعتبار یا روایی پرسشنامه........................................................................................59

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها...........................................................................................59 

3-8- 1 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف..............................................................................60

3-8-2 مدل الگوسازی معادلات ساختاری...............................................................................60

3-8-3  معیارهای برازش.........................................................................................................60

3-9  خلاصه فصل .................................................................................................................63

فصل چهارم.............................................................................................................................64

تجزیه و تحلیل داده‌ها..............................................................................................................64

4-1 مقدمه..............................................................................................................................64

4-2تجزیه و تحلیل داده‌ها........................................................................................................64

4-2-1تحلیل‌های توصیفی.......................................................................................................64

4-2-1-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسیت..............................................................65

4-2-1-2 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب دانشکده............................................................66

4-2-1-3 توزيع فراواني پاسخگويان براساس مقطع تحصیلی....................................................66

4-2-1-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بومی یا غیربومی.................................................67

4-2-1-5 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن....................................................................68

4-2-1-6  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب  دوره­های آموزشی شبانه و روزانه.....................68

4-2-1-7 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیرهای مفهوم نهفته­ی آمیخته بازاریابی............69

4-3  استاندارسازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق..................................................................69

4-3-1 تحلیل عاملی تأییدی آمیخته¬های بازار........................................................................70

4-3-2- تحلیل عاملی تأییدی مفهوم نهفته¬ی آمیخته بازاریابی................................................72

4-4- آزمون نرمال بودن داده­ها...............................................................................................74

4-4-1 محاسبه چولگي و کشيدگي ........................................................................................74

4-4-2 آزمون شاپيرو­-ويلک يا آزمون کولموگروف-اسميرنوف............................................74

4-5  نتایج حاصل از بررسي، تجزيه و تحليل سؤالات...............................................................75

4-5-1 نتایج حاصل از بررسي سؤال اول تحقیق.......................................................................75

4-5-2 نتایج حاصل از بررسي سؤال دوم تحقیق.......................................................................76

4-5-3 نتایج حاصل از بررسي سؤال سوم تحقیق......................................................................77

4-5-4 نتایج حاصل از بررسي سؤال چهارم تحقیق...................................................................77

4-5-5 نتایج حاصل از بررسي سؤال پنجم تحقیق.....................................................................78

4-5-6 نتایج حاصل از بررسي سؤال ششم تحقیق.....................................................................79

4-5-7  نتایج حاصل از بررسي سؤال هفتم تحقیق....................................................................80

4-5-8 رتبه­بندی اجزای آمیخته...............................................................................................80

4-6 تحلیل براساس ویژگی جمعیت شناختی............................................................................85

4-6-1 تأثیر جنسیت بر هرکدام از متغیرها................................................................................85

4-6-2 تأثیر سن بر هرکدام از متغیرها......................................................................................86

4-6-3  تأثیر دانشکده بر هرکدام از متغیرها..............................................................................86

4-6-4 تأثیر بومی و غیر بومی بودن  بر هرکدام از متغیرها.........................................................87

4-6-5 تأثیر دوره­های آموزشی روزانه و شبانه بر هرکدام از متغیرها..........................................87

4-6-6 تأثیر تحصیلات بر هرکدام از متغیرها............................................................................88

4-7خلاصه فصل.....................................................................................................................89

فصل پنجم...............................................................................................................................90

نتیجه­گیری و پیشنهادات..........................................................................................................90

5-1  مقدمه.............................................................................................................................90

5-2 نتایج حاصل از بررسی سؤالات پژوهش...........................................................................90

5-2-1 نتایج حاصل از سؤال اول.............................................................................................90

5-2-2 نتایج حاصل از سؤال دوم.............................................................................................91

1- 1- مقدمه:

     با توجه به رقابت فزاینده در محیط آموزش عالی برای جذب بیشتر دانشجویان، دانشگاه­های جهان از روش­های پیشرفته­ی بازاریابی استفاده می­کنند. در ایران هنوز دانشگاه­ها به طور جدی به این امر نپرداخته­اند؛ با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به بررسی تأثیر آمیخته­های بازاریابی بر انتخاب دانشگاه توسط دانشجو می‌پردازیم. از طرفی هر تحقیق برای رسیدن به نتایج مطلوب و قابل اطمینان ملزم به رعایت اصول و چارچوب‌های از پیش تعریف شده است. در این تحقیق نیز، محقق با رعایت این چارچوب نتایج را در پنج فصل تدوین کرده که فصل اول شامل کلیات تحقیق و فصل بعدی در برگیرنده مبانی نظری موجود در مورد موضوع تحقیق و پیشینه است. در فصل سوم روش‌شناسی تحقیق مطرح شده و در فصل بعدی نیز یافته­های تحقیق بیان شده است. در خاتمه نیز نتایج تحقیق و بر مبنای آن پیشنهاداتی جهت استفاده دانشگاه­ها از جمله دانشگاه ایلام و محققان آتی ارائه شده است.

 

 

 


 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول