شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

توضیحات محصول

شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

شماره صفحه 

چکیده...........................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات

مقدمه : 3

1-1 : بيان مسأله 4

1-2 : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 6

1-3 : وجوه تمایز پژوهش 7

1-4 : اهداف پژوهش 8

1-5 : سوالات پژوهش 9

1-6 : فرضيه‏هاي پژوهش 9

1-7 : دامنه پژوهش 10

1-7-1 : دامنه زمانی 10 

1-7-2 : دامنه مکانی 10

1-7-3 : دامنه موضوعی 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه : 13

2-1 : پیشینه پژوهش در جهان 14

2-1-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در جهان 14

2-1-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در جهان 22

2-2 : پیشینه پژوهش در ایران 23

2-2-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در ایران 23

2-2-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در ایران 30

2- 3 : مبانی نظری پژوهش 31

2-3-1 : دانش و سيستم حسابداري 31

2-3-2 : انواع حسابداری 33

2-3-3 : مبناهای حسابداری 35

الف – مبنا نقدی 35

ب – مبنا نقدی تعدیل شده 37

ج – مبنا تعهدی 39

د – مبنا نیمه تعهدی 44

ه - مبنا تعهدی تعدیل شده 46

2-4 : مولفه های مستخرجه از پیشینه پژوهش 52

2-5 : حسابداری کمرال 57

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه : 62

3-1 : نوع پژوهش 62

3-2 : جامعه پژوهش 62

3-3 : نمونه پژوهش 63

3-4 : متغیرهای پژوهش 63

3-5 : ابزار گردآوری داده ها 63

3-6 : روایی و پایایی ابزار 64

3-7 : روش گردآوری داده ها 64

3-8 : ابزار و روش تحلیل داده ها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه : 67

4-1 : آمار توصيفي 67

4-1-1 : آمار توصيفي مقطع تحصیلی 67

4-1-2 : آمار توصيفي رشته تحصیلی 67

4-1-3 : آمار توصيفي محل خدمت 68

4-1-4 : آمار توصيفي سابقه کار 68

4-2 : تحليل داده ها 68

4-2-1 : اعتبار داده ها 68

4-2-2 : تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-2-2-1 : موانع مدیریتی 69

4-2-2-2 : موانع فرآیندی 70

4-2-2-3 : موانع مربوط به منابع انسانی 71

4-2-2-4 : موانع مربوط به عوامل فنی سیستم 73

4-2-2-5 : موانع مربوط به قوانین و مقررات 74

4-2-2-6 : موانع حسابداری مدیریت 75

4-2-2-7 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک عوامل 76

4-2-2-8 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه 77

4-2-3 : آمار استنباطی 78

4-2-3-1 : فرضیه اول: عوامل مدیریتی به عنوان مانعی 78

4-2-3-2 : فرضیه دوم: عوامل فرآیندی به عنوان مانعی 78

4-2-3-3 : فرضیه سوم: عوامل مربوط به منابع انساني به عنوان مانعی 79

4-2-3-4 : فرضیه چهارم: عوامل فنی به عنوان مانعی 79

4-2-3-5 : فرضیه پنجم: عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی 80

4-2-3-6 : فرضیه ششم: عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی 80

4-2-3-7 : بین عوامل استقرار سیستم حسابداری تعهدی و واحدهای مختلف 82

4-2-3-8 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب سابقه خدمت 82

4-2-3-9 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب مقطع تحصیلی 83

4-2-3-10 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب رشته تحصیلی 83

فصل پنجم: جمع بندی ، بحث ، تفسیر یافته ها ، نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه : 85

5-1 : جمع بندی مطالب 85

5-2 : بحث و تفسیر یافته ها 87

5-2-1 : بحث در مورد فرضيه فرعی اول . 87

5-2-2 : بحث در مورد فرضيه فرعی دوم 88

5-2-3 : بحث در مورد فرضيه فرعی سوم 88

5-2-4 : بحث در مورد فرضيه فرعی چهارم 89

5-2-5 : بحث در مورد فرضيه فرعی پنجم . 90

5-2-6 : بحث در مورد فرضيه فرعی ششم 91

5-3 : نتيجه گيري 92

5-4  : پيشنهادهای پژوهشگر 92

5-5 : محدودیت های پژوهش 93

5-6 : پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي 94

فهرست منابع 95

منابع فارسی 100

پیوست ها 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست  جداول

عنوان                                                                                                                          شماره صفحه

 

جدول 2-1 : پذیرش حسابداری تعهدی به عنوان مبنای گزارش های مالی. 17

جدول 2-2 : اساس گزارشگری مالی. 19

جدول2-3 : گروه حسابها و حسابهاي کل. 27

جدول2-4 : تأثیر مبانی حسابداری در تحقق اهداف گزارشگری مالی. 48

جدول3-1 : متغیرهای پژوهش.. 63

جدول4-5 : آزمون اعتبار داده هاي بدست آمده 69

جدول4-6 : آمار توصیفی عوامل مدیریتی در آزمودنی ها 70

جدول4-7 : آمار توصیفی عوامل فرآیندی در آزمودنی ها 71

جدول4-9 : آمار توصیفی عوامل فنی سیستم در آزمودنی ها 73

جدول4-10 : آمار توصیفی قوانین و مقررات در آزمودنی ها 74

جدول4-11 : آمار توصیفی حسابداری مدیریت در آزمودنی ها 75

جدول4-12 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها 76

جدول4-13 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه 77

جدول4-14 : آمار استنباطی متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها 81

جدول4-1 : اطلاعات توصيفي بر حسب مقطع تحصیلی كاركنان. 98

جدول4-2 : اطلاعات توصيفي بر حسب رشته تحصیلی كاركنان. 98

جدول4-3 : اطلاعات توصيفي بر حسب محل خدمت كاركنان. 98

جدول4-4 : اطلاعات توصيفي بر حسب سابقه کار كاركنان. 99

 

 

چکیده

از آنجا که به کارگیری حسابداری تعهدی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد ، لذا در این پژوهش به شناسایی موانع استقرار این سیستم حسابداری و ارائه راه کارهاي لازم جهت رفع موانع پرداخته شده است .

این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی است که در سال 1392 انجام گرفته است . جامعة پژوهش، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان می باشد . با توجه به محیط فعالیت پژوهشگر ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است . برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه ساختار یافته با امتیازدهی لیکرت استفاده شده است . در این پژوهش برای تحلیل یافته ها از آزمون پارامتری t تک نمونه و ANOVA استفاده شده است .

میانگین امتیازات بدست آمده در ابعاد مدیریتی 3.1 ، فرآیندی 3.3 ، منابع انسانی 2.8 ، فنی 3.2 ، قوانین و مقررات 3 و حسابداری مدیریت 2.9 می باشد . مطالعه حاضر نشان داد که از مهمترین موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می توان به عوامل مربوط به نیروی انسانی ، قوانین و مقررات و عوامل مربوط به حسابداری مدیریت اشاره کرد . البته در این میان شاخص مدیریتی ، فرآیندی و فنی در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشته اند .

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول