بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان

توضیحات محصول

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات

و استراتژی های کسب و کار سازمان

(مورد مطالعه : بانک ملی استان سمنان)

 

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 2

1-2)عنوان تحقیق 3

1-3 ) بیان مسأله 3

1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق 5

1-5) اهداف تحقیق 7

1-6) سوالات تحقیق 8

1-7) فرضیه های تحقیق 8

1-8) قلمرو تحقیق 9

1-9) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-10)  ساختار فصل های پروژه 13

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه 15

2-2) رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها  15

    2 - 2- 1 ) سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 17

    2 - 2- 2) دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک 18

    2 - 2- 3 ) استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات 19

2-2-3-1) عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک 19

2-2-3-2) نتایج مدیریتی 21

    2 - 2- 4 ) استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به چه معناست؟ 26

    2 - 2- 5) چرا به استراتژی فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی نیاز است؟ 28

2-3) همسویی 29

    2 - 3- 1) تعریف همسویی 29

    2 - 3- 2) فواید همسویی 30

    2 - 3- 3) نظریات مخالف همسویی 33

    2 - 3- 4) مشکلات دستیابی به همسویی 34

    2 - 3- 5) چگونه می توان به همسویی دست یافت؟ 35

    2 - 3- 6) بعد از دستیابی به همسویی 38

2-4)  مدل های همسویی 40

    2 - 4- 1) مدلی مفهومی برای همسویی استراتژیک 41

    2 - 4- 2) استراتژی همسویی فناوری اطلاعات 42

    2 - 4- 3) مدل همسوییC4 43

    2 - 4- 4) مدل کلارک 45 

    2 - 4- 5) مدل همسویی بیتام   47

2-4-5-1) مراحل رفع عدم همسویی 48

2-4-5-2) روش همسویی بیتام 49

    2 - 4- 6) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک 49

    2 - 4- 7) مدل همسویی استراتژیک 51

2-4-7-1) استراتژی کسب و کار 52

2-4-7-2) ساختار سازمانی 52

2-4-7-3) استراتژی فناوری اطلاعات 53

2-4-7-4) زیر ساخت های فناوری اطلاعات 54

2-4-7-5) ارتباطات 55

2-4-7-6) دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک 55

    2-4-7-6- 1)دیدگاه اجرای استراتژی 60

2-4-7-7) مفاهیم مدیریتی 61

    2 - 4- 8) مقایسه مدل های همسویی 62

2-5)  چارچوب نظری تحقیق 64

2-6) مروری بر مطالعات گذشته 65

    2 - 6- 1) مطالعات داخلی 66

    2 - 6- 2) مطالعات خارجی 67

2-7) جمع بندی 69

فصل سوم : روش تحقیق

3-1) مقدمه 71

3-2) روش انجام تحقیق 71

3-3) جامعه آماری 72

3-4) نمونه آماری 72

    3 - 4- 1) روش نمونه گیری 73

3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 74

 3-6) مقیاس های اندازه گیری 75

3-7) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 76

    3 - 7- 1) پایایی 76

    3 - 7- 2) روایی 77

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها 81

3-9) جمع بندی 82

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه 84

4-2) آمار توصیفی 85

    4 - 2- 1)پست سازمانی پاسخگویان 85

    4 - 2- 2)وضعیت تحصیلی پاسخگویان 86

    4 - 2- 3)رشته تحصیلی پاسخگویان 87

    4 - 2- 4)وضیعت سابقه کار پاسخگویان 88

    4 - 2- 5)میزان آشنایی با فناوری پاسخگویان 89

4-3) آمار استنباطی 89

    4 - 3- 1) آزمون نرمال بودن متغیر های پژوهش 89

    4 - 3- 2) آزمون فرضیات 90

4-3-2-1) همبستگی بین متغیرهای پژوهش 90

4-3-2-2) بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش 96

4-3-2-3) معادلات ساختاری 99

4-4) جمع بندی 118

فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه 120

5-2) یافته های پژوهش 120

    5 - 2- 1)ویژگی های جمعیت شناختی 120

    5 - 2- 2) نتایج فرضیات تحقیق 121

 5-3) بحث و نتیجه گیری 124

5-4) ارائه پیشنهادات کاربردی 129

5-5) محدودیت های تحقیق 132

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 133

5-7) جمع بندی 134

منابع

    1 )منابع فارسی 136

    2 )منابع لاتین 138

پیوست

    1) پرسشنامه تحقیق 143

    2)خروجی های رایانه ای تحقیق 148

 

1-1-          مقدمه

در یک سازمان چنانچه مدیران اجرایی نیازهای اطلاعاتی خود را ندانند  مدیران بازرگانی از توانایی های فناوری اطلاعات خود بی خبر باشند، پرسنل درگیر با فناوری اطلاعات سازمان هیچ گونه شناخت و دیدی از کسب و کار سازمان نداشته باشند، کل سازمان و بخش های اطلاعاتی آن سازمان به طور کاملا مجزا از یک دیگر فعالیت نمایند و نیاز های یکدیگر را نشناسند و... ، باعث خواهد شد تا بازدهی سرمایه گذاری سازمان در فناوری اطلاعات و همچنین کسب و کار مربوطه بسیار پایین و کم باشد، چرا که اساسا سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده و فناوری به کار گرفته شده نمی تواند گامی در جهت رفع نیازها و مشکلات سازمان بردارد و خود باعث ایجاد هزینه های سربار می شود(علی پور پیجانی، 1389 ه ش،37). میزان همسویی بین این دو مقوله (کسب و کار و فناوری اطلاعات) را در دو بعد استراتژیک و ساختاری، میتوان بررسی و ارزیابی نمود(براون، شارون،1994،69). این ارزیابی به این معنی است که می توان با بررسی میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات سازمان با کسب و کار آن سازمان و همچنین همسویی ساختاری این دو موضوع به بررسی میزان همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان پی برد.


 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول