بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌های استان قم

توضیحات محصول

بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌های استان قم

 

 

فهرست مطالب                 

عنوان

صفحه

فصل اول كليات تحقيق................................................................................................................................................ 

1

1-1- مقدمه ......................................................................................................................................................................

2

1-2- بيان مسئله ..............................................................................................................................................................

8

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق ......................................................................................................................................

13

1-4- اهداف تحقيق .......................................................................................................................................................

18

1-4-1- هدف اصلي تحقيق...........................................................................................................................................

18

1-4-2- اهداف فرعي تحقيق...........................................................................................................................................

18

1-5- سؤال‌هاي تحقیق .................................................................................................................................................

19

1-6- فرضيات تحقیق......................................................................................................................................................

20

1-6-1- فرضيه اصلي.......................................................................................................................................................

20

1-6-2- فرضيه‌هاي فرعي................................................................................................................................................

21

1-7- پيشينه تحقيق...........................................................................................................................................................

22

1-8- متغيرهاي تحقيق .....................................................................................................................................................

24

1-8-1- متغير مستقل........................................................................................................................................................

24

1-8-2- متغير وابسته........................................................................................................................................................

24

1-9- روش تحقيق...........................................................................................................................................................

25

1-10- قلمرو تحقيق ........................................................................................................................................................ 

25

1-11- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي طرح........................................................................................................

26

1-12- تعاريف عملياتي پژوهش .....................................................................................................................................

27

فصل دوم ادبیات تحقیق ............................................................................................................................................ 

29

2-1- مقدمه.......................................................................................................................................................................

30

2-2-  مفهوم و تعاريف تجاري‌سازي................................................................................................................................

33

2-3- تاريخچه تجاري‌سازي تحقيقات دانشگاهي............................................................................................................

41

2-4- اهميت تجاري‌سازي نتايج تحقيق ....................................................................................................................... .

45

2-5- روند تجاري‌سازي دانش .......................................................................................................................................

47

2-6- فرآيند تجاري‌سازي ...............................................................................................................................................

49

2-7- انواع تجاري‌سازي .................................................................................................................................................

66

2-8- روش‌هاي تجاري‌سازي .........................................................................................................................................

66

2-9- مدل‌ها و الگوهاي تجاري‌سازي ............................................................................................................................

69

2-10-  مراحل تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي ............................................................................................................

86

2-11-  موانع انتقال تجاري‌سازي..................................................................................................................................... 

92

2-12-  ساختار نوآوري...................................................................................................................................................

105

2-13- كارآفريني ............................................................................................................................................................

109

2-14- سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته.................................................................................................................

112

2-15- بررسي روند تجاري‌سازي در بخش دانشگاهي كشور ايران ................................................................................

121

فصل سوم: روش‌شناسي تحقیق.......................................................................................................................................

124

3-1- مقدمه............................................................................................................................................................

125

3-2- روش تحقيق...........................................................................................................................................................

126

3-3- جامعه آماري...........................................................................................................................................................

130

3-4- روش نمونه‌گيري و حجم نمونه..............................................................................................................................

130

3-4-1- تعيين حجم نمونه.............................................................................................................................................

131

3-5- روش جمع‌آوري اطلاعات....................................................................................................................................

131

3-6- ابزارهاي گردآوري ................................................................................................................................................

132

3-6-1- پرسشنامه ...........................................................................................................................................................

132

3-6-2- مقياس ليكرت....................................................................................................................................................

132

3-7- متغيرهاي پژوهش..................................................................................................................................................

133

3-7-1- متغير مستقل در پژوهش حاضر...........................................................................................................................

133

3-7-2- متغير وابسته در پژوهش حاضر...........................................................................................................................

134

3-8- روايي......................................................................................................................................................................

134

3-9- پايايي.......................................................................................................................................................................

135

3-10- روش تجزيه و تحليل داده‌ها..........................................................................................................................

136

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها..............................................................................................................................

138

4-1- مقدمه.....................................................................................................................................................................

139

4-2- تجزيه و تحليل يافته‌ها ..........................................................................................................................................

140

4-2-1- آمار توصيفي ......................................................................................................................................................

140

4-3- آمار استنباطي ........................................................................................................................................................

159

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها................................................................................................................................

199

5-1- مقدمه.......................................................................................................................................................................

200

5-2- خلاصه تحقيق.........................................................................................................................................................

201

5-3- نتايج به دست آمده از آمار توصيفي.......................................................................................................................

202

5-3-1-نتايج مبتني بر ويژگي‌هاي جمعيت شناختي ........................................................................................................

202

5-3-2- نتايج بدست آمده از پاسخ به فرضيه‌ها..............................................................................................................

203

5-3-2-1- فرضيه‌هاي مربوط به عوامل درون سازماني....................................................................................................

203

5-3-2-2- فرضيه‌هاي مربوط به عوامل برون سازماني.....................................................................................................

204

5-4- نتايج به دست آمده از آمار استنباطي ....................................................................................................................

205

5-4-1- بررسي رابطه عوامل درون سازماني با مؤلفه‌هاي جمعيت شناختي بوسيله آزمون من‌ويتني................................

205

5-4-2- بررسي رابطه عوامل برون سازماني با مؤلفه‌هاي جمعيت شناختي بوسيله آزمون من‌ويتني.................................

205

5-4-3- نتايج مبتني بر فرضيات تحقيق ..........................................................................................................................

206

5-5- پيشنهادهاي محقق در راستاي موضوع پژوهش ......................................................................................................

212

5-6- محدوديت‌هاي تحقيق..............................................................................................................................................

215

پيوست.............................................................................................................................................................................

216

منابع و مآخذ......................................................................................................................................................................

231

فهرست فارسي..................................................................................................................................................................

232

فهرست انگليسي................................................................................................................................................................

 

چکیده

   امروزه دانشگاه‌ها علاوه بر پژوهش و آموزش به ایفای نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می‌پردازند. در پژوهش حاضر تلاش شده است با ارائه چارچوبی، فرآیند تجاری‌سازی و نتایج تحقیقات دانشگاهی را توضیح و عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت را در سطح دانشگاه‌های استان قم بررسی و با توجه به اهمیت آنها اولویت‌بندی مي‌نماییم.

   جامعه آماری شامل دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه‌های استان قم به تعداد6100 نفر، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تعداد نمونه آماری تحقیق 349 نفر می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی پیمایشی می‌باشد. نتایج بدست آمده از این پژوهش بر گرفته از یک پرسشنامه 32 سؤالی است که پایایی آن بوسیله روش آلفای کرونباخ به مقدار 813/0 محاسبه و روایی پرسشنامه توسط اساتید محترم تأیید شده است.

 

235


 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول