بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مر

توضیحات محصول

بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

فصل اول: كليات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 4

1-3 ضرورت واهمیت تحقیق 8

1-4 اهداف تحقیق 8

1-4-1 هدف کلی 8

1-4-2 اهداف جزئی 8

1-5 فرضیه های پژوهش 9

1-5-1 فرضیه اصلی 9

1-5-2 فرضیه های فرعی 9

1-6 تعاريف واژه ها و اصطلاحات 9

1-6-1 تعاريف نظري 9

1-6-1-1 تأمين مالي 9

1-6-1-2 استقراض 9

1-6-1-3 جریان نقدینگی 10

1-6-1-4 استفاده از سهام رایج 10

1-6-1-5 بهبود عملکرد 10

فهرست مطالب

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

1-6-2 تعاريف عملياتي 11

1-6-2-1 تأمين مالي 11

1-6-2-2 استقراض 11

1-6-2-3 جریان نقدینگی 11

1-6-2-4 استفاده از سهام رایج 11

1-6-2-5 بهبود عملکرد 11

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

2- ادبيات پژوهش 13

2-1 بخش اول: روش های تأمین مالی 13

2-1-1 انواع روشهای تامین مالی 13

2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی 14

2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت 14

2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی 15

2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی) 15

2-1-1-4-1 فاينانس 16

2-1-1-4-2 یوزانس 17

2-1-1-4-3 خطوط اعتباری 17

2-1-1-4-4 وامهای بین المللی 18

فهرست مطالب

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

2-1-1-5 روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری) 18

2-1-1-6 منابع داخلی تأمین مالی 19

2-1-1-7 منابع خصوصی تأمین مالی 19

2-1-1-8 منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام 20

2-1-2 نقش و جايگاه مالی در تأمین مالی بانک ها 20

2-1-2-1 سرمايه و سرمايه‌گذاري 22

2-1-2-2 نقش سرمايه در رشد و توسعه 23

2-1-2-3 اهميت پس‌انداز در تشكيل سرمايه 25

2-1-2-4 عوامل مؤثر بر پس‌انداز 26

2-1-2-3-1 توزيع درآمد 27

2-1-2-3-2 رشد درآمد سرانه 27

2-1-2-3-3 تورم 28

2-1-2-3-4 نرخ بهره 29

2-1-2-5 پويايي راهبر و توسعه 29

2-1-3 نقش و جايگاه نظام مالي در تأمین مالی 30

2-1-3-1 مروري بر ساختار بازار مالي 32

2-1-3-1-1 سيستم مالي 32

2-1-3-1-2 بازار مالي 33

فهرست مطالب

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

2-1-3-2 ساختار بازار مالي در يك نگاه ساده 35

2-1-3-2-1 بازار پول 35

2-1-3-2-1-1 بانك 37

2-1-3-2-1-2 بازار سرمايه 38

2-1-3-2-2 بورس اوراق بهادار 42

2-1-3-2-3 بازار تأمين اطمينان 44

2-1-3-2-3-1 بيمه 45

2-1-4 بررسي نقش و جايگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانكها 46

2-2 بخش دوم: بهبود عملکرد 48

2-2-1 مفهوم عملکرد بانک 49

2-2-1-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات 51

2-2-1-1-2 مهارتهای نیروی انسانی 51

2-2-1-1-3 تنوع خدمات بانکی 51

2-2-1-1-4 کیفیت خدمات بانکی 52

2-2-1-1-5 رضایت مشتریان از کارکنان بانک 53

2-2-1-1-6 مطلوبیت محیط داخلی بانک 53

2-2-1-1-7 مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك ها ومؤسسات مالي 54

2-2-2 استفاده از شاخصهای CAMEL 54

فهرست مطالب

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

2-2-2-1 کفایت سرمایه 55

2-2-2-2 کیفیت داراییها 55

2-2-2-3 کیفیت مدیریت 55

2-2-2-4 درآمدها 56

2-2-2-5 نقدینگی 56

2-2-3 مدیریت ریسک 57

2-2-3-1 ریسک اعتباری 57

2-2-3-2 ریسک نقدینگی 57

2-2-3-3 ریسک نرخ سود مالی 58

2-2-3-4 ریسک توانایی 58

2-2-4 بهینه گزینی 58

2-2-4-1 اندازه بانک 58

2-2-4-2 کنترل هزینهها 59

2-2-4-3 ساختار سپردهها 59

2-2-4-4 بهرهوری کارکنان 59

2-2-4-5 اهرم مالی 60

2-2-4-6 توسعه درآمدهای کارمزد 60

2-2-4-7 رشد 61

فهرست مطالب

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

2-3 بخش سوم: چهارچوب نظري پژوهش 62

2-3-1 مروري بر ادبيات تئوريك پيرامون نقش سرمايه در رشد اقتصادي 62

2-3-4 تئوري رشد آدام اسميت 62

2-3-5 نظريه سايمون كوزنتس 63

2-3-6 نظريه كوزنتس و كلارك 64

2-3-7 نظريه لوئيس 64

2-3-8 نظريه روستو 65

2-3-7 نظريه كينز 66

2-3-7 نظريه ريكاردو 67

2-3-8 ساختار نظام مالي بر اساس حوزه عملكرد بازارهاي مختلف طبق مدل ريكاردو 69

2-3-9 آزمون مدل مکينون شاو  دراقتصاد ايران 69

2-3-9-1 نظريات مكينون شاو، استيگليتز و ساختارگرايان جديد 73

2-3-10 نگرش سنتی 75

2-3-11 نظریه میلر و مودیلیانی (M-M) 75

2-3-12 نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت 76

2-3-13 تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی 76

2-3-14 تئوری ایستا یا پایدار 76

2-3-15 تئوری زمانبندی بازار 77

فهرست مطالب

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

2-3-16 مدل تأمین مالی پویا 77

2-4 تئوری تحقیق 78

2-5 مدل مفهومی پژوهش 79

2-6 بخش پنجم: پيشينه پژوهش 79

2-6-1 تحقيقات انجام شده در ايران 79

2-6-2 تحقيقات انجام شده در خارج از ايران 81

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه 85

3-2 روش پژوهش 85

3-3 جامعه آماري 86

3-4 نمونه و روش نمونه گيري 86

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات 86

3-5-1 پرسشنامه ی تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک 87

3-6 پایایی و روايي 87

3-7 روش تحليل داده ها 88

3-7-1 آمار توصیفی 88

3-7-2 آمار استنباطی 88

3-8 قلمرو پژوهش 89

فهرست مطالب

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

3-8-1 قلمرو موضوعی 89

3-8-2 قلمرو زمانی 89

3-8-3 قلمرو مکانی 89

فصل چهارم: تجزيه و تحليل پژوهش

4-1 مقدمه 91

4-2 توصيف داده ها 91

4-2-1 سن 91

4-2-2 جنسیت 92

4-2-2 سطح تحصیلات 93

4-2-4 سابقه کار 94

4-2-5 توصيف سوالات پرسشنامه 95

4-2-5-1 استقراض 95

4-2-5-2 جریان نقدینگی 96

4-2-5-3 استفاده از سهام رايج 97

4-3 تاثير 98

4-4 بررسي نرمال بودن 99

4-5. تحليل نتايج 101

 

فهرست مطالب

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

5-1 مقدمه 107

5-2 تفسیر یافته ها 108

5-3 نتیجه گیری 110

5-4 محدوديت هاي تحقيق 111

5-4-1 محدوديت هايي كه توسط محقق اعمال مي شود 111

5-4-2 محدوديت هايي كه از اختيار محقق خارج مي باشند 112

5-5 پيشنهاد‌هاي پژوهش 112

5-5-1 پيشنهاد‌هاي بر گرفته از يافته‌هاي پژوهش 112

5-5-2 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی 113

منابع 114

منابع فارسی 115

منابع لاتین 121

پیوست ها 125

 

 

 

 

فهرست جداول

    عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

جدول 3-1 روش های تأمین مالی 87

جدول 4-1 توزيع سنی کارکنان 91

جدول 4-2 توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنس 92

جدول 4-3 توزيع فراوانی سطح تحصیلات کارکنان 93

جدول 4-4 توزيع فراوانی سابقه کار کارکنان 94

جدول 4-5 ميانگين و انحراف استاندارد سوال هاي مربوط به مؤلفه استقراض (107=n) 95

جدول 4-6 ميانگين و انحراف استاندارد سوال هاي مربوط به جریان نقدینگی(107=n) 96

جدول 4-7 ميانگين و انحراف استاندارد سوال هاي مربوط به استفاده از سهام رایج (107=n) 97

جدول 4-8 ميانگين و انحراف استاندارد مولفه روشهای تأمین مالی (107=n) 98

جدول4-9 خلاصه آزمون شاپيرو ويلکز(107=n) 99

جدول 4-10 خلاصه آزمون t جهت سنجش استقراض 102

جدول 4-11 خلاصه آزمون t جهت سنجش جریان نقدینگی 103

جدول 4-12 خلاصه آزمون t جهت سنجش استفاده از سهام رایج 103

جدول 4-13 خلاصه آزمون فريدمن جهت الویت بندی تأثیر هر یک از روشهای مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان(107=n) 104

 

 

فهرست اشکال

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

شكل 2-1 مدل پويايي راهبر و توسعه 29

شكل 2-2 ميزان سرمايه‌گذاري عمومي نسبت به كل سرمايه‌گذاري داخلي (درصد) 1970ـ1989 30

شكل 2-3 سرمايه‌گذاري و پس‌انداز(منبع: لافورت و همكاران، 2008، ص81) 30

شكل2-4 ساختار بازار مالي (منبع: نايد، 2007، ص75) 35

شکل 2-5 نمودار عوامل موثر بر عملکرد بانکها(مبصر، 1388، ص30) 61

شكل 2-6 ساختار نظام مالي بر اساس حوزه عكلگرد بازهارهاي مختلف 69

شکل 2-7 مدل روشهای تأمین مالی (کوهن و توماس، 2006) 78

شکل4-1 نمودار ستونی دامنه سنی کارکنان 92

شکل4-2 نمودار ستونی کارکنان بر اساس جنس 93

شکل4-3 نمودار ستونی کارکنان بر اساس سطح تحصیلات 94

شکل4-4 نمودار ستونی سابقه کار کارکنان 95

شکل4-5 نمودار مقايسه اي ميانگين سوالات مربوط به استقراض 96

شکل4-6 نمودار مقايسه اي ميانگين سوالات مربوط به جریان نقدینگی 97

شکل4-7 نمودار مقايسه اي ميانگين سوالات مربوط به استفاده از سهام رایج 98

شکل4-8 نمودار مقايسه اي ميانگين مولفه هاي روشهای تأمین مالی 99

شکل 4-9 هيستوگرام مربط به مولفه استقراض 100

شکل 4-10 هيستوگرام مربوط به مولفه جریان نقدینگی 100

شکل 4-11 هيستوگرام مربوط به مولفه استفاده از سهام رایج 101

شکل 4-12 نمودار راداري مربوط به ميانگين رتبه ي هر يک از مولفه های روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان 105


چکیده

هدف اساسي اين پژوهش بررسي تأثیر روشهای تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین می باشد. جامعه این پژوهش شامل تمامي کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی در سال 1393 است، که تعداد آنها 147 نفر می باشد. از این جامعه طبق جدول كرجسي و مورگان 107 نفر بعنوان گروه نمونه بصورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شد. روش تحقیق توصيفی از شاخه پيمايشی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ی محقق ساخته تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان بانک می­باشد. که پايايي و روايي مورد تأييد اساتید و خبرگان در زمینه تأمین مالی قرار گرفت اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ 0.81 است. با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که "استقراض"، "جریان نقدینگی" و " استفاده از سهام رایج " بر بهبود عملکرد کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی تاثير گذار است.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول