مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بيمه و بانک

توضیحات محصول

مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بيمه و بانک)

 

جدول ‏2‑1: مفهوم سازي شراكت و فرايند‌ها.. 23

جدول ‏2‑2: شراكت‌ها و تملیک‌های انجام شده طی سال‌های 2000-1990   24

جدول ‏2‑3: انگيزه‌های سازمان‌ها براي ورود به شراكت‌های استراتژيك   29

جدول ‏2‑4: ديدگاه‌های كليدي انگيزه‌های شكل­گيري شراكت.. 46

جدول ‏2‑5: اهداف شرکت‌ها از ورود به شراکت.. 49

جدول ‏2‑6: مدل و تئوری مرتبط با شراكت‌های استراتژیک واجزای آن   76

جدول ‏2‑7: نكات ارزيابي هدف استراتژیک در شكل‌گيري رابطه   86

جدول ‏2‑8: نكاتي پیرامون نوع رابطه در شراکت­های استراتژیک   90

جدول ‏2‑9: انتخاب معيارهاي ارزيابي براساس فعاليت‌هاي كنترلي مديريت   96

جدول ‏2‑10: الگوهای رایج در خصوص شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه   128

جدول ‏2‑11: عوامل کلیدی موفقیت در شراکت استراتژیک در حوزه بانک- بیمه   131

جدول ‏2‑12: اهم مزایای ایجاد شده در قالب شراکت استراتژیک بانک و بیمه   136

جدول ‏2‑13: تحقيقات تجربي كليدي در مورد اثر شراكت‌‌های استراتژیک بر عملكرد.. 144

جدول ‏3‑1: طیف نمونه مورد مطالعه در روش دلفی.. 160

جدول ‏3‑2: یافته‌های آماری مربوط به معیارهای مورد مطالعه در روش دلفی (دور اول).. 160

جدول ‏3‑3: مولفه­های پیشنهادی مدل در روش دلفی (دور اول)   162

جدول ‏3‑4: یافته‌های آماری مربوط به معیارهای مورد مطالعه در روش دلفی (دور دوم).. 164

جدول‏3‑5: نتایج حاصل از آزمون تی برای مقایسه میانگین‌های دو نمونه مستقل.. 166

جدول ‏3‑6: ارتباط میان سوالات، مولفه‌ها و متغیرهای تحقیق   174

جدول ‏3‑7: آماره‌های آزمون کرونباخ.. 181

جدول ‏3‑8: نتايج مربوط به روش تصنيف (دو نيمه كردن).. 182

جدول ‏4‑1: وضعيت جنسيت و تأهل نمونه پژوهش.. 196

جدول ‏4‑2: تاثیر جنسیت بر سطح شراکت استراتژیک و عملکرد سازمانی   199

جدول ‏4‑3: تاثیر سطح تحصیلات بر سطح شراکت استراتژیک و عملکرد سازمانی   199

جدول ‏4‑4: ماتريس چرخش يافته عاملي متغيرها.. 201

جدول ‏4‑5: نتایج مربوط به آزمون کولموگروف - اسمیرنوف.. 204

جدول ‏4‑6: شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی – متغیرهای برونزا   210

جدول ‏4‑7-تحليل کوواريانس بين ابعاد شراکت استراتژیک.. 211

جدول ‏4‑8- برآورد میانگین و بار عاملي شاخص‌ها و سنجه­ها.. 212

جدول ‏4‑9: شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی – متغیرهای درونزا   216

جدول ‏4‑10- برآورد میانگین و بار عاملي شاخص‌ها و سنجه­ها   217

جدول ‏4‑11: همبستگي ميان متغير‌های مستقل و وابسته.. 222

جدول ‏4‑12: ضرایب همبستگی مربوط به متغير‌های مداخله­گر.. 223

جدول‏4‑13: نتایج حاصل از آزمون تی برای ارزیابی اثر متغیرهای مداخله­گر   226

جدول ‏4‑13: شاخص‌های برازش مدل نهایی تحقیق.. 228

جدول ‏4‑14: نتایج مربوط به تست‌های چند متغیره.. 229

جدول ‏4‑15: نتایج مربوط به تست‌های اثرات میان متغیرها.. 230

جدول ‏4‑16: خلاصه نتایج مربوط به فرضیات تحقیق.. 234

جدول ‏5‑1: خلاصه نتایج مربوط به فرضیات تحقیق.. 239

فهرست نمودارها

نمودار ‏2‑1: انگیزه‌های ورود به شراكت‌های استراتژیک.. 26

نمودار ‏2‑2: چارچوب مفهومی تئوری هزینه معاملات ویلیامسون   33

نمودار ‏2‑3: اشتراک دیدگاه مبتنی بر منابع و هزینه معاملات   38

نمودار ‏2‑4: مدل چرخه تشكيل شراکت استرات‍ژيك وعوامل موثر بر آن   71

نمودار ‏2‑5: عوامل موثر بر موفقیت یک سازمان در شراکت استراتژیک   73

نمودار ‏2‑6: طبقه­بندی شراکت­های استراتژیک.. 74

نمودار ‏2‑7: فرآیندهای اصلی شراکت استراتژیک.. 80

نمودار ‏2‑8: توسعه برنامه ارزيابي شراکت.. 83

نمودار ‏2‑9: نماي كلي از سیر تكاملی اندازه­گيري عملكرد.. 118

نمودار ‏2‑10: پیشرانه­های مطرح در خصوص شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه.. 132

نمودار ‏2‑11: فراوانی شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه به تفکیک مناطق جغرافیایی.. 134

نمودار ‏2‑12: چرخه عمر الگوی شراکت استراتژیک.. 135

نمودار ‏2‑13: مدل مفهومي تحقيق.. 151

نمودار ‏3‑1: لایه‌های تحقيق.. 156

نمودار ‏3‑2: مراحل انجام تحقيق.. 157

نمودار ‏4‑1: مراحل تجزيه و تحليل داده‌ها.. 195

نمودار‏4‑2-توزيع تحصيلي پاسخ­دهندگان.. 197

نمودار ‏4‑3-توزيع سني پاسخ­دهندگان.. 198

نمودار ‏5‑1: الگوی نهایی تحقیق.. 241

فهرست اشکال

شکل ‏4‑1: مدل تخمين سازه شراکت استراتژیک.. 206

شکل ‏4‑2: مدل تخمين استاندارد سازه شراکت استراتژیک.. 208

شکل ‏4‑3: مدل اعداد معنی‌داري سازه شراکت استراتژیک.. 209

شکل ‏4‑4: مدل تخمين سازه­های درونزا.. 213

شکل ‏4‑5: مدل تخمين استاندارد سازه­های درونزا.. 214

شکل ‏4‑6: مدل اعداد معنی‌داري سازه­های درونزا.. 215

شکل ‏4‑7: مدل تخمين تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله­گر   219

شکل ‏4‑8: مدل تخمين استاندارد تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله­گر.. 220

شکل ‏4‑9: مدل تخمين مولفه­های تحقیق با ورود متغیرهای مداخله‌گر– مدل نهایی.. 224

شکل ‏4‑10: مدل تخمين استاندارد مولفه­های تحقیق با ورود متغیرهای مداخله‌گر.. 224

شکل ‏4‑11: مدل ضرایب معنی­داری مولفه­های تحقیق با ورود متغیرهای مداخله‌گر– مدل نهایی.. 225

 

1.1     مقدمه

در حال حاضر موفقیت در محیط بازرگانی جهانی مستلزم داشتن سازمان­هایی با ساختارهایی نو همراه با طرز تفکر مدیریتی کاملاً متمایز است زیرا فشارهاي جهانی بنگاه­هاي بزرگ جهان را وادار به تجدیدنظر در مورد راهبردهاي سنتی جهانی خود کرده است و این واقعیت آنها را در معرض دگرگونی دائمی قرار داده است، در این شرایط تعدادي از بنگاه­ها کامیاب و جمعی دیگر براي بقا در حال تلاش بوده اند (رحمان سرشت،1386). طی دهه گذشته، شرکت­ها از تمام صنایع و تمام دنیا نوعی از شراکت­هاي استراتژیک را جهت تکمیل نقاط قوت و افزایش میزان رقابت پذیري خود در بازاهاي داخلی و بین المللی برگزیده­اند (تامپسون و استریکلند[1]، 2005). امروزه استفاده از این انواع مختلف این مشارکت­ها رونق زیادي یافته است زیرا شرکت­ها بدین وسیله می‌توانند بر شبکه­هاي فعالیت، ارتباطات و شبکه­هاي رایانه اي خود را بیفزایند (دیوید،1997). بسیاري از شرکت­ها دریافته اند که این همکاری­ها به منظور مدیریت ریسک در بازارهاي نامطمئن، تسهیم هزینه­هاي بسیار زیاد سرمایه گذاري و تزریق نوعی روحیه کارآفرینی برای کسب­وکارهایی که در دوران بلوغ خود به سر می‌برند بسیار مفید هستند (بمفورد، ارنست و فوبینی[2]، 2004). شرکت­ها اغلب با تصمیمات دشوار در مورد تعیین حیطه فعالیت­هایی رو به رو هستند که باید در داخل خود انجام دهند و این که آیا این فعالیت­ها را به تنهایی و به عنوان یک کار مخاطره­آمیز، منفردانه انجام دهند یا به طور مشترك با همکاري یک یا چند شریک به انجام رسانند (شیلینگ،2008). ارزیابی همزمان محیط خارج و سیماي شرکت امکان شناسایی دامنه­اي

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول