ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه

توضیحات محصول

ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 


 

 

چکیده 1

فصل اول 4

1-1-مقدمه 4

1-2- بيان مسأله 5

1-3-اهميت وضرورت تحقيق 6

1-4- اهداف تحقیق 7

1-4-1-هدف اصلي 7

1-4-2-اهداف فرعي 7

1-5-فرضیه های تحقیق 8

1-5-1-فرضیه اصلي 8

1-4-2-فرضيه هاي فرعی: 8

1-6-تعریف متغیرهای تحقیق 8

1-6-1-هوش فرهنگی 8

1-6-2- هوش فرهنگی فراشناختی 9

1-6-3- هوش فرهنگی شناختی 9

1-6-4- هوش فرهنگی انگیزشی 9

1-6-5- هوش فرهنگی رفتاری 9

1-6-6- عملکرد 10

1-6-7- ارزیابی عملکرد 10

1-7-قلمرو تحقیق 10

1-7-1-قلمرو مکانی 10

1-7-2-قلمرو زمانی 10

1-8-  روش تحقیق 10

1-9-  روش گردآوری اطلاعات 10

1-10-  ابزار گردآوری اطلاعات 11

1-11-  جامعه آماری 11

فصل دوم 13

مقدمه 13

بخش اول: ارزيابي عملكرد 14

2-1- مقدمه 14

2-2-  عملكرد 14

2-3- ارزيابي عملكرد 20

2-4- فلسفه ارزيابي عملكرد 21

2-5- اهداف ارزيابي عملكرد 21

2-6- فرآيند ارزيابي عملكرد 24

2-7- معيارها و شاخص ها 27

2-8- چه كسي عملكرد را ارزيابي مي كند 28

2-9- روش ها متداول ارزیابی عملکرد 30

2-10- مسائل موجود درارزیابی عملکرد 35

2-11-مقدمه 41

2-12-فرهنگ 42

2-13- فرهنگ و رفتار سازمانی 43

2-14-مفهوم هوش 44

2-15- هوش چند وجهی 46

2-16- هوش فرهنگی 48

2-17- ابعاد هوش فرهنگی 52

2-17-1- هوش فرهنگی شناختی 55

2-17-2- هوش فرهنگی فراشناختی 57

2-17-3- هوش فرهنگی انگیزشی 59

2-17-4- هوش فرهنگی رفتاری 62

2-18- جنبه های فرآیندی هوش فرهنگی 64

2-19- انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی 66

2-20- مقایسه هوش فرهنگی با مدل های دیگر هوش 68

2-20-1-  هوش عمومی یا ضریب هوشی: 68

2-20-2- هوش اجتماعی: 68

2-20-3- هوش عاطفی: 69

2-21- مراحل ایجاد و تکامل هوش فرهنگی 70

2-21-1- فعال سازی مجدد محرک های بیرونی 70

2-21-2- شناسایی هنجارها و انگیزه های فرهنگی دیگر به منظور یادگیری بیشتر در مورد آنها 71

2-21-3- تطبیق هنجارها و قوانین فرهنگی دیگر در ذهن خود فرد 71

2-21-4- تحلیل هنجارهای فرهنگی مختلف به رفتارهای جایگزین 71

2-21-5- پیشتازی در رفتار فرهنگی از طریق تشخیص علایم و نشانه های متغیر که دیگران درک نمی کنند. 72

2-22- پرورش هوش فرهنگی 73

2-23- ويژگي هاي مورد نياز براي هوش فرهنگي 75

2-23-1- قضاوت هاي همراه با تعمق 75

2-23-2- هويت چند ديدگاهي 75

2-23-3- اهميت شرايط و موقعيت 76

2-23-4- شايستگي زبان شناختي 76

2-24-تمايزهاي مفهومي هوش فرهنگي با ساير مفاهيم مشابه 76

2-24-1- شخصيت 76

2-24-2- سواد فرهنگي 77

2-24-3-شايستگي فرهنگي 78

بخش سوم: هوش فرهنگي و عملكرد 79

2-25- ارتباط هوش فرهنگي با عملكرد 79

بخش چهارم: پيشينه تحقيق 81

2-26- پيشينه تحقيق 81

2-26-1- پيشينه تحقيقات داخلي 81

2-26-2- پيشينه تحقيقات خارجي 82

بخش پنجم: چارچوب مفهومي 85

2-27- چارچوب مفهومي 85

بخش ششم: مرکز مدیریت حوزه های  علمیه 87

2-28- مرکز مدیریت حوزه های علمیه 87

فصل سوم 89

3-1- مقدمه 89

3-2- فرآیند اجرای تحقیق 89

3-3- روش تحقیق 91

3-4- متغیرهای تحقیق 91

3-4-1- متغیر مستقل 91

3-4-2-  متغیر وابسته 91

3-5- ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها 91

3-6- روایی و پایانی پرسشنامه 94

3-6-1- تعیین روایی پرسشنامه 94

3-6-2- تعیین پایانی پرسشنامه 94

3-7- جامعه آماری 95

3-8- روش نمونه گیری 95

3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمونهای آماری مورد استفاده 97

فصل چهارم 99

4-1- مقدمه 99

4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پژوهش 100

4-2-1- سن 100

4-2-2- میزان تحصیلات 101

4-2-3- سابقه خدمت 102

4-2-4- سِمت(پست) سازمانی 104

4-2-5- وضعیت تاهل 105

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 106

4-3-1- آزمون همبستگی اسپیرمن 106

4-3-1-1- آزمون فرضیه اصلی 107

4-3-1-2- آزمون فرضیات فرعی 108

4-3-1-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول 108

4-3-1-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم 109

4-3-1-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم 110

4-3-1-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم 111

4-3-2- آزمون تحلیل واریانس فریدمن 112

4-3-3- آزمون کولموکروف – اسمیرنف 113

4-3-4- آزمون میانگین یک جامعه آماری 114

4-3-4-1- وضعیت هوش فرهنگی فراشناختی 114

4-3-4-2- وضعیت هوش فرهنگی شناختی 114

4-3-4-3- وضعيت هوش فرهنگي انگيزشي 115

4-3-4-4- وضعيت هوش فرهنگي رفتاري 115

4-3-4-5- وضعيت هوش فرهنگي 115

4-3-4-6- وضعيت عملكرد 116

فصل پنجم 119

5-1- مقدمه 119

5-2- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی 119

5-2-1- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن 119

5-2-2- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن 119

5-2-3- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون کولموکروف - اسمیرنف 120

5-2-4- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری 120

5-3- ارائه پیشنهادها برمبنای یافته های تحقیق 120

5-4- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی 121

5-5-محدودیتهای تحقیق 121

منابع و مآخذ 123

منابع فارسی: 123

منابع لاتین: 125

ضمائم و پیوست ها 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست جداول

 

جدول 3-1) شکل کلی و امتیازبندی پرسشنامه تحقیق................................................................ 92

جدول 3-2) جدول شماره سوالات مربوط به هر متغیر و ابعاد آنها............................................ 93

جدول 3-3) آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر..........................................................................  95

جدول 3-4) علائم آماری ...........................................................................................................  96  

جدول1-4) توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخگویان................................................................. 100

جدول2-4) توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان...................................... 101

جدول 3-4) توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان........................................  103

جدول 4-4) توزیع فراوانی مربوط به سِمت(پست) سازمانی پاسخ دهندگان............................ 104

جدول 5-4) توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان......................................... 105

جدول 6-4) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اصلی.............................................. 107

جدول 7-4) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی اول........................................ 108

جدول 8-4) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی دوم.........................................109

جدول 9-4) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی سوم.......................................110

جدول 10-4) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی سوم.....................................111

 جدول 11-4) اولویت بندی ابعاد هوش فرهنگی برحسب میانگین رتبه با استفاده ازآزمون فریدمن.........  112

جدول 12-4) معنی داری آزمون فریدمن ابعاد هوش فرهنگی................................................. 112

جدول 13-4) جدول بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرهای تحقیق........................................ 113

جدول 14-4) وضعيت ميانگين و انحراف معيار متغيرها.........................................................  116

جدول 15-4) نتايج آزمون ميانگين يك جامعه آماري متغيرها................................................  117

 

 

 


 

فهرست نمودارها

 

نمودار2-1) ابعاد عملكرد بر اساس نظر Walker و Stott ..........................................................  15

نمودار 2-2) ابعاد عملكرد از نظر هرسي و بلا نچارد .................................................................  15

نمودار 2-3) نمونه ای ازتوزیع نرمال............................................................................................ 34

نمودار1-4) توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان........................................ 101

نمودار2-4) توزیع درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ...................... 102

نمودار3-4) توزیع درصد فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان................................. 103

نمودار4-4 : توزیع درصد فراوانی مربوط به سِمت(پست) سازمانی پاسخ دهندگان.................. 105

نمودار5-4 : توزیع درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان............................... 106

 

 


فهرست اشکال

 

شکل 2-1) ابعاد هوش فرهنگی از نظر Ang  و Earley........................................................... 52

شکل  2-2) ابعاد هوش فرهنگی از نظر Thomas و Inkson...................................................... 54

شکل 2-3) سیر تکامل هوش فرهنگی............................................................................................. 73

شکل 2-4) چاچوب مفهومی .......................................................................................................... 86 

 

 

 

 

چکیده

با در نظر گرفتن اینکه جهان هر چه بیشتر به هم پیوسته می شو و سازمانها هر چه بیشتر چند ملیتی شده و از نظر فرهنگی متنوع تر می شوند ، حیاتی و ضروری است که افراد دانش و مهارتهایی داشته باشند تا به صورت موثر با چالش ها و مقتضیات یک جامعه جهانی روبرو شوند. نتیجه محیط های متنوع از نظر فرهنگی این است که افراد با ارزشها ، فرضیات و خواسته ها و انتظاراتی مواجه هستند که اصولاً متفاوت از ارزشها و فرضیات خودشان است. این اعتقاد وجود دارد که هوش فرهنگی توضیح می دهد که چرا بعضی افراد در هدایت محیط های متفاوت از نظر فرهنگی نسبت به افراد دیگر ، ماهرتر هستند.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول