ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

توضیحات محصول

ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در

واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

 

2-1. جدول: طبقه‌بندی تغییرات محیطی................. 16

2-2. جدول: تغییر رویکرد به مؤلفه‌های سازمانی....... 17

2-3. جدول: سیر تعاریف سازمان یادگیرنده............ 20

2-4. جدول: تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی  25

2-5. جدول: انواع تغییرات سازمانی.................. 49

2-6. جدول: انواع تغییرات.......................... 49

2-7. جدول: مدل های عمده تحول سازمانی.............. 51

2-8. جدول: نوع شناسی استراتژی های تغییر دانفی و استیس    58

3-1. جدول: توزیع سؤالات پرسشنامه برحسب ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر................................. 109

3-2. جدول: تحلیل عاملی پرسشنامه ابعادسازمان یادگیرنده به تفکیک سؤالات.................................................. 113

3-3. جدول: تحلیل عاملی پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده   114

3-4. جدول: شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری متغیر سازمان یادگیرنده.................................................. 114

3-5. جدول: تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه آمادگی برای تغییر به تفکیک سؤالات............................................. 117

3-6. جدول: شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری متغیر آمادگی برای تغییر.................................................. 118

3-7. جدول: تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه آمادگی برای تغییر  118

3-8. جدول: ضریب پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر.................................................. 119

4-1. جدول: توصیف جنسیت پاسخ دهندگان............... 123

4-2. جدول: توصیف سن پاسخ دهندگان.................. 124

4-3. جدول: توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان.............. 125

4-4. جدول: توصیف سنوات خدمت پاسخ دهندگان.......... 126

4-5. جدول: توصیف سمت پاسخ دهندگان................. 127

4-6. جدول: توصیف رتبه علمی پاسخ دهندگان........... 128

4-7. جدول:  توصیف نوع استخدام پاسخ دهندگان........ 129

4-8. جدول:  توصیف متغیر خلق فرصت یادگیری مستمر.... 130

4-9. جدول:  توصیف متغیر ارتقا پرسشگری و گفتمان.... 131

4-10. جدول: توصیف متغیر ترغیب همکاری و یادگیری گروهی 132

4-11. جدول: توصیف متغیر ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک یادگیری 148

4-12. جدول: توصیف متغیر توانمندسازی افراد برای رسیدن به بینش جمعی.................................................. 149

4-13. جدول:  توصیف متغیر ارتباط سازمان با محیط.... 150

4-14. جدول: توصیف متغیر رهبری استراتژیک برای یادگیری 151

4-15.جدول: توصیف متغیر نگرش رفتاری................ 152

4-16. جدول: توصیف متغیر نگرش شناختی............... 153

4-17. جدول: توصیف متغیر نگرش احساسی............... 154

4-18. جدول: توصیف متغیر سازمان یادگیرنده.......... 155

4-19. جدول: توصیف متغیر آمادگی برای تغییر......... 156

4-20. جدول: آزمون کولموگروف- اسمیرنف.............. 157

4-21. جدول: ضریب همبستگی بین سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر.................................................. 158

4-22. جدول: ضریب همبستگی بین خلق فرصت‌های یادگیری مستمر و آمادگی برای تغییر............................................. 159

4-23. جدول: ضریب همبستگی بین ارتقا پرسشگری و آمادگی برای تغییر.................................................. 160

4-24. جدول: ضریب همبستگی بین ترغیب یادگیری تیمی و آمادگی برای تغییر.................................................. 161

4-25. جدول:ضریب همبستگی ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک یادگیری وآمادگی برای تغییر............................................. 162

4-26. جدول: ضریب همبستگی بین توانمندسازی افراد برای بینش جمعی وآمادگی برای تغییر......................................... 163

4-27. جدول: ضریب همبستگی بین ارتباط سازمان با محیط و آمادگی برای تغییر............................................. 164

4-28. جدول: ضریب همبستگی رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر............................................. 165

4-29. جدول: شاخص های برازش مدل تحقیق  در حالت کلی. 167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

4-1.نمودار: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان    123

4-2. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 124

4-3. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان  125

4-4. نمودار:  توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمت پاسخ دهندگان 126

4-5. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به سمت پاسخ دهندگان 127

4-6. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به رتبه علمی پاسخ دهندگان   128

4-7. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به نوع استخدام پاسخ دهندگان 129

4-8. نمودار:  هیستوگرام متغیر خلق فرصت یادگیری مستمر 130

4-9. نمودار:  هیستوگرام  متغیر ارتقا پرسشگری...... 131

4-10. نمودار: هیستوگرام  متغیر ترغیب یادگیری تیمی. 132

4-11. نمودار: هیستوگرام  متغیر ایجاد سامانه‌هایی برای تغییر   133

4-12. نمودار: هیستوگرام متغیرتوانمندسازی افراد برای رسیدن به بینش جمعی.............................................. 134

4-13. نمودار: هیستوگرام  متغیر ارتباط سازمان با محیط 135

4-14. نمودار: هیستوگرام  متغیر رهبری استراتژیک.... 136

4-15. نمودار: هیستوگرام متغیر نگرش رفتاری......... 137

4-16. نمودار: هیستوگرام متغیر نگرش شناختی......... 138

4-17. نمودار: هیستوگرام متغیر نگرش احساسی......... 139

4-18. نمودار: هیستوگرام متغیر سازمان یادگیرنده.... 140

4-19. نمودار: هیستوگرام متغیر آمادگی برای تغییر... 141

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                           صفحه

1-1. شکل: مدل مفهومی تحقیق......................... 9 

2-1. شکل:  شبکه سازمان یادگیرنده.................. 36

2-2. شکل:  سطوح سازمان‌های یادگیرنده............... 45

2-3. شکل:  سطوح تغییر............................. 50

2-4. شکل: الگوی تغییرکرت لوین..................... 52

2-5. شکل:  مراحل الگوی برنامه‌ریزی................. 54

2-6. شکل: مدل تجزیه و تحلیل جریانی................ 59

2-7. شکل: مدل شش خانه‌ای ویس بورد................... 60

2-8. شکل: مدل تطبیق برای تحلیل سازمانی............ 61

2-9. شکل: مدل چارچوب فرهنگی، سیاسی و فنی تیجی..... 62

2-10. شکل: مدل بورک و لیتوین...................... 63

2-11. شکل: مدل ادکارپروسی......................... 65

2-12. شکل: ایجاد آمادگی در سیستم و افراد............ 87

3-1. شکل: ضرایب مسیر در حالت استاندارد............ 111

3-2. شکل: مقدار T  برای ضرایب مسیر................ 112

3-3. شکل: ضرایب مسیر در حالت استاندارد............ 115

3-4. شکل: مقدار T  برای ضرایب مسیر................ 116

4-1. شکل: مدل پایه تحقیق درحالت مفهومی............ 151

4-2. شکل: مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد......... 151

4-3. شکل: مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی‌داری.... 152

 

 

 

 

 

 

 


چکیده

 

چالش‌های پیش روی سازمان ها ناشی از تغییرات محیطی ، نیاز برای برقراری رفتارهای جدید به ویژه آمادگی برای تغییر را درآنها ایجاد نموده ومولفه های سازمان یادگیرنده، پاسخی به این نیازاست. هدف از این مطالعه بررسی بررسی رابطه بین ابعادسازمان یادگیرنده وآمادگی برای تغییردرواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می باشد. 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول