ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه

توضیحات محصول

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه

فهرست مطالب پايان نامه

 

عنوان                                                                  شماره صفحه     

چكيده ...................................................................................................................1

مقدمه ....................................................................................................................2     

 

فصل اول : كليات

1-1 بيان مساله .......................................................................................................4

پيشينه تحقيق ..........................................................................................................5 

ضرورت انجام ........................................................................................................8 

هدف مطالعه ...........................................................................................................8

1-4-1  هدف آرماني .............................................................................................8

1-4-2  اهداف ويژه ..............................................................................................8

1-5 هدف كاربري .................................................................................................8

1-6 سوالات تحقيق ...............................................................................................9

1-7 فرضيه ............................................................................................................9

1-8 تعاريف و مفاهيم ..........................................................................................10

 

فصل دوم: آشنايي با فرآيند توليد

2-1 آشنايي با محدوده تحت مطالعه ....................................................................18

2-2 تاريخچه صنعت پتروشيمي در ايران  ............................................................18

 

 

 

عنوان                                                                  شماره صفحه

2-3 آشنايي با شركت پليمر آريا ساسول ...........................................................19

2-4 شرح فرايند واحد الفين .............................................................................20

2-5 بخش دي اتانايزر ......................................................................................24

2-5-1 جداسازي برش هاي دوكربنه ...............................................................24

2-5-2 هيدروژناسيون استيلن ..........................................................................25

2-5-3 احيا كاتاليست .....................................................................................26

 

فصل سوم : مواد و روش ها ( روش كار و تحقيق )

3-1 انواع تكنيك هاي بازرسي بر ميناي ريسك ..............................................29

3-1-1 روش كيفي .........................................................................................30

3-1-1-1 رتبه بندي واحدها بر اساس ريسك بالقوه .......................................31

3-1-1-2 احتمال وقوع از كارافتادگي ............................................................32

3-1-1-3 پيامدهاي وقوع از كار افتادگي ........................................................33

3-1-1-4 نتايح ...............................................................................................37

3-1-1-5 تعيين نواحي بحراني كه نيازمند توجه بيشتري در حين بازرسي

 مي باشند .......................................................................................................37

3-1-2 روش كمي .........................................................................................38

3-1-2-1 محاسبه پيامدهاي ازكارافتادگي ......................................................40

3-1-2-1-1 تخمين سرعت خروج سيال .......................................................40

3-1-2-1-2 پيش بيني رفتار نشتي .................................................................40

3.-1-2-1-2-1 تاثيرات اشتغال زا .................................................................40

3-1-2-1-2-2 تاثيرات سميت ......................................................................41

 

 

 

عنوان                                                                  شماره صفحه

3-1-2-1-2-3 تاثيرات زيست محيطي ............................................................41

3-1-2-1-2-4 تاثيرات خسارت مالي ناشي از توقف توليد .............................42

3-1-2-1-3 كاربرد مدل هاي تاثير براي تخمين پيامدها ..................................42

3-1-2-2 مروري بر احتمال وقوع از كار افتادگي ............................................43

3-1-2-3 محاسبه ريسك ................................................................................43

3-1-3 روش نيمه كمي ...................................................................................44

3-1-3-1 آناليز پيامد .......................................................................................45

3-1-3-2 آناليز احتمال ....................................................................................48

3-1-3-3 آناليز ريسك ....................................................................................49

3-2 دليل ارائه متدلوژي بكاررفته در اين تحقيق ...............................................49

3-3 ارائه (روش كار ) متدلوژي بازرسي بر مبناي ريسك بكارگرفته شده

در صنعت مورد مطالعه .....................................................................................50

3-3-1 فلوچارت معرفي روش بكارگرفته شده جهت مديريت بازرسي بر

 مبناي ريسك ...................................................................................................50

3-3-2 عناصر كليدي برنامه مديريت بازرسي بر مبناي ريسك و مراحل

 انجام آن .........................................................................................................51

3-3-2-1 مرحله اول : تشكيل تيم RBI..........................................................52

3-3-2-1-1 تعيين مسئوليت ها .......................................................................53

3-3-2-1-2 آموزش و تائيد صلاحيت پرسنل براي اجراي RBI.....................56

3-3-2-2 مرحله دوم : جمع آوري داده هاي مورد نياز در سيستم

ارزيابي ريسك ...............................................................................................57

3-3-2-2-1 منابع داده هاي خاص سايت( واحدهاي توليدي ) .....................59

 

 

 

عنوان                                                                  شماره صفحه

3-3-2-3 مرحله سوم : فرايند تعيين ريسك تجهيزات .......................................60

3-3-2-3-1 پيامد وقوع از كار افتادگي ............................................................60

3-3-2-3-1-1 فاكتور پيامد ايمني (Csaf)......................................................61

3-3-2-3-1-1-1 پارامتر دما (Ft)...................................................................61

3-3-2-3-1-1-2 پارامتر فشار (Fp)...............................................................61

3-3-2-3-1-1-3 پارامتر سيال (Fi)................................................................62

3-3-2-3-1-1-4 پارامتر اندازه سيال (Fis)....................................................62

3-3-2-3-1-2 فاكتور پيامد آلودگي (Cpol)..................................................63

3-3-2-3-1-3 فاكتور پيامد توليد (Cprod)..................................................64

3-3-2-3-1-3-1 فاكتور تعمير (Frep).........................................................64

3-3-2-3-1-3-2 فاكتور قابليت كاركرد (Fop)............................................65

3-3-2-3-2 احتمال وقوع ازكارافتادگي..........................................................65

3-3-2-4 مرحله چهارم: رتبه بندي تجهيزات بر اساس ميزان

 ريسك (Risk Ranking)............................................................................75

3-3-2-5 مرحله پنجم : برنامه ريزي جهت بازرسي ........................................76

3-3-2-5-1 حداكثر فاصله زماني بازرسي (چه زماني بازرسي انجام پذيرد)....77

3-3-2-5-2 روش هاي بازرسي (چگونه بازرسي انجام پذيرد).......................78

3-3-2-5-3 فهرست اقدامات بازرسي ( چك ليست ) / ارزيابي تفصيلي .......79

3-3-2-6 مرحله ششم : مديريت و كاهش ريسك ..........................................79

3-3-2-7 مرحله هفتم : ارزيابي مجدد ...........................................................80

 

 


 

عنوان                                                                  شماره صفحه

فصل چهارم:نحوه پياده سازي مدل پيشنهاديRIB بر روي واحد مورد مطالعه (درام 406)

مرحله اول : تشكيل تيم RBI..............................................................................82

مرحله دوم : جمع آوري اطلاعات و داده ها .......................................................82

مرحله سوم : تعين ريسك تجهيزات ...................................................................85

مرحله چهارم: رتبه بندي تجهيزات بر اساس ريسك آنها ....................................86

مرحله پنجم : برنامه ريزي جهت بازرسي ..........................................................86

مرحله ششم : مديريت كاهش ريسك ................................................................87

مرحله هفتم : ارزيابي مجدد ..............................................................................88

 

فصل پنجم: نتايج تحقيق

5-1 نتيجه گيري از متدلوژي ارائه شده .............................................................91

 

فصل ششم: تفسير نتايج

6-1 جمع بندي و تفسير كلي نتايج ..................................................................120

6-2 پيشنهادات ...............................................................................................123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                  شماره صفحه

جدول3-1. دسته بندی سیالات.........................................................................................50

جدول3-2. محدوده مربوط به دسته بندی موجودی سیال..................................................50

(جدول 3-3). دسته بندی سطح مقطع تحت تاثیر..............................................................52

(جدول 3-4) تبديل زيرفاكتور ماژول فني به دسته بندي احتمال......................................53

(جدول 3-5)  راهنمای روش لوپ بندی سیستم لوله کشی.............................................64

(جدول 3-6 ). ارزيابي فاکتور دمايي...............................................................................67

(جدول 3-7) ارزيابي فشار..............................................................................................68

(جدول 3-8) : ريسک مقدار نشت اندازه سيال براي مايعات و سيالات اشتعال ناپذير......69

(جدول 3-9) : فاکتور معيار ارزيابي تعمير......................................................................71

(جدول شماره 3-10):  فاکتور قابليت کارکرد................................................................72

(جدول 3-11). work sheet جهت تعيين احتمال خرابي از لحاظ کيفي...................74

(جدول 2-12) فاکتور آسیب پذیری یا تخریب...............................................................77

(جدول 2-13) فاکتور بازرسی......................................................................................78

(جدول 2-14) فاکتور وضعیت......................................................................................80

(جدول 2-15) فاکتور فرایند........................................................................................81

(جدول 3-16) فاکتور طراحی مکانیکی.........................................................................83

(جدول 3-17) فاکتور تجربی .......................................................................................84

(جدول4-1) اطلاعات مورد نیاز، منبع استخراج آنها و اطلاعات مربوط بهD-406  ......94

(جدول4-2 )Data sheet مربوط به D-406.............................................................97


 

عنوان                                                                  شماره صفحه

(جدول 4-3). برنامه بازرسی D-406....................................................................99

(جدول 4-4). اعمال مدیریت کاهش ریسک جهت تغییر بازه زمانی

 بازرسی D-406 از 48 ماه به 72.........................................................................100  

جدول 5-1  نتایج میزان پیامد ازکار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه......................104

جدول 5-2 راهنمای طبقه بندی پیامد ازکارافتادگی..............................................105

جدول5-3  نتایج میزان احتمال از کار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه..................107

جدول5-4 جدول راهنمای احتمال ازکار افتادگی................................................108

جدول 5-5  ماتریس ریسک مورد استفاده در فرآیند ارزیابی ریسک

واحد دی اتانایزر................................................................................................110

جدول5-6  نتیجه ارزیابی ریسک تجهیزات مورد مطالعه......................................110

جدول 5-7 ارتباط بین سطح ریسک و گرید بازرسی...........................................112

جدول5-8 ارزیابی زمان بازرسی بر اساس سطح ریسک و گرید

بازرسی تجهیزات مورد مطالعه............................................................................113

جدول 5-9 مکانیزمهای از کار افتادگی برای تجهیزات مورد مطالعه...................114

جدول 5-10 مکانیزمهای از کار افتادگی برای7 لوپ لوله های مورد مطالعه......119

جدول5-11 ارزیابی ریسک تجهیزات PSV & TSV..........................................124

جدول 5-12 ماتریس توزیع پراکندگی تجهیزات شناسایی شده

در واحد دی اتانایزر بر اساس سطح ریسک انها...............................................125

جدول5-13 طبقه بندی زمانی بازرسی تجهیزات براساس متد

مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک......................................................................126  


 

عنوان                                                                  شماره صفحه

جدول5-14 جدول  برنامه بازرسی اختصاصی جهت کاهش ریسک

تجهیزات و انتقال زمان بازرسی از 2013 به 2015.........................................131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                  شماره صفحه

(نمودار 3-1) گردش کار RBI...........................................................................55

نمودار 5-1 توزیع ستونی تجهیزات بر اساس زمان بازرسی آنها................................129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

فهرست اشكال

 

عنوان                                                                  شماره صفحه

شکل 3-1. طیف روش های RBI  ........................................................................32

شکل3-2. ماتریس کیفی ریسک...............................................................................41

(شکل 3-3) : ماتریس ریسک نیمه کمی..................................................................49

(شکل 3-4) : شماتيک ماتريس RBI......................................................................85

(شکل 3-5) : ارتباط بين درجه ريسک و سطح بازرسي...........................................88

(شکل 4-1) شماتیک نقشه فنی مربوط به D-406...................................................96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

از زمان شروع  بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه خود را پیدا کرده و مطالعات زیادی نیز در این خصوص انجام گردیده است.

تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است و همچنين اين نتايج تاكنون براي تعيين نرخ بيمه مورد استفاده قرار گرفته نشده است

خروجی هاي مهم کلیه مطالعات انجام گرفته در این پژوهش جدای از نوع روش های بکار گرفته شده RBI بشرح ذيل مي باشد.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول