بهینه سازی تنظمات علائم راهنمایی رانندگی ترافیک در شهرهای هوشمند

توضیحات محصول

چکیده فارسی

علائم راهنمایی و رانندگی نقش مهمی در شهرهای هوشمند، برای کاهش ترافیک و تراکم در مناطق شهری را بازی می کند. این مقاله یک چهارچوب بهینه سازی را برای حل و  فصل مشکل تنظیمات علائم ترافیکی بهینه را پیشنهاد می کند. مشکل در سطح بالا با تعیین تنظیمات سیگنال ترافیک برای به حداقل رساندن متوسط زمان سفر رانندگان است،درحالی که هدف مشکل در سطح پایین تر، جهت دستیابی به تعادل شبکه با استفاده از تنظیمات محاسبه شده در سطح بالا می باشد. الگوریتم ژنتیک با ادغام شبیه سازی میکروسکوپی ترافیک با واگذاری ترافیک پویا DTAمشکل را در یک سطح پیچیده حل می کند. مطالعات موردی در یک شبکه ترافیک مصنوعی و یک زیرشبکه ترافیک در دنیای واقعی بوده که با بررسی اثربخشی مدل ارائه شده و روش حل مربوطه انجام شده است. استراتژی های اضافی برای گسترش مدل ارائه شده است و راه حل فرایند در یک منطقه بزرگتر با برنامه های کاربردی در شبکه ترافیک ارائه شده است.

 

لینک این محصول

لینک فایل
 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول