پروژه بررسي مقايسه ي بهداشت رواني در زنان ومردان شاغل

توضیحات محصول

فصل اول ، موضوع پژوهش

مقدمه ......................................... 2

بیان مسئله .................................... 4

موانع اشتغال زنان ............................. 8

1-موانع اجتماعی ............................... 8

2-موانع آموزشی ................................ 8

اهمیت موضوع ................................... 10

اهداف تحقیق ................................... 11

اهداف جزئی .................................... 11

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها................... 12

تعریف عملیاتی بهداشت روانی .................... 12

 

فصل دوم : پیشینه پژوهش

تحقیقات داخل کشور ............................. 15

 

فصل سوم : روش تحقیق

پایایی پرسشنامه................................ 19

 

 

عنوان                                                                                                             صفحه

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها ......................... 21

1-4-آمار توصیفی ............................... 21

1-1-4-توصیف وضعیت پاسخگویان براساس جنسیت ...... 21

2-1-4-توصیف وضعیت تحصیلی پاسخگویان............. 22

3-1-4-توصیف وضعیت سابقه اشتغال پاسخگویان....... 23

4-1-4-توصیف وضعیت سنی پاسخگویان................ 24

2-4-آمار استنباطی ............................. 26

1-2-4-بررسی سوال اول پژوهش .................... 26

2-2-4-بررسی سوال دوم پژوهش .................... 28

3-2-4-بررسی سوال سوم پژوهش .................... 30

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری .............................. 32

منابع و ماخذ .................................. 34

 

خرید این محصول

 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول