اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

توضیحات محصول

پایان نامه 

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس


فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق

ضرورت بحث

اهداف تحقیق

فرضیه ها

روش تحقیق

ساختار تحقیق

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران

مبحث اول : کلیات و مفاهیم

گفتار اول : مفهوم اجرا

گفتار دوم : تعهدات

گفتار سوم: عين تعهد

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات

بند اول: نظرات

بند دوم: نقد و بررسي نظرات

بند سوم:جمع بندي

گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات

مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه

گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ایران

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات

بند اول : ناممكن شدن تعهد

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران

گفتار پنجم: خسارات ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد

مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها)

بنداول : اجرای مستقیم

1- تسلیم

2- پرداخت وجه

3-  تعهد در انتقال مالكيت

4- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل

5- اجراي بدل تعهدات

5-1- تعهدات تخييري

5-2- تعهدات اختياري

6-  اجرا در اسناد تجارتي

بند دوم: اجراي غير مستقيم

1-  ضمانت اجراي مدني

2-  ضمانت اجرای کیفری

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض

4-  وجه التزام

5- محدود كننده ها و معاف كننده ها

6- استثنائات

گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات

بند اول: بطلان

بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و تغيير آن در تعهدات و قراردادها

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات

بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها  و فورس ماژور

گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان

مبحث اول:کلیات و مفاهیم

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین

گفتار سوم : ايجاب و قبول

گفتار چهارم: عین تعهد

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات

گفتار اول : تعهدات

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد

گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات

گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات

مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد

بند اول: تسلیم

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها

گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان

بند اول : عقيم شدن تعهدات

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال

بند سوم: بطلان

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات

گفتار اول: رویه قضایی

بند اول: قرارداد (توافق)

بند دوم: صحت ايجاب

بندسوم: ايجاب از طريق پست

بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد

بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي

بند ششم: جهل

بند هفتم :اشتباه

بند هشتم: اكراه

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس.

بند دهم: عوض

بند یازدهم: وجود عوض

بند دوازدهم: نسبيت قراردادي

بندسیزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي

بند چهاردهم: توافق براي مذاكره

بند پانزدهم: شروط ضمني

بند شانزدهم : تفسير

بند هفدهم: حسن نيت

بند هجدهم: حقوق بشر

بند نوزدهم: اشتباه مشترك

بند بیستم : تغيير اوضاع و احوال

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئوليت

بند بیست و دوم : جبران خسارت

بند بیست و سوم: تدليس

بند بیست و چهارم: سكوت

بند بیست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد

بند بیست و هفتم: جبران خسارت

بند بیست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع

بند بیست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد

بند سی ام: قابليت پيش بيني ضرر

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی

مبحث اول: اجراي عين تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 و اینکو ترمز

گفتار اول: بيع بين المللي كالا 1980

گفتار دوم : اساس اينكو ترمز

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات

گفتار اول: مانع هاي اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي

گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral)

گفتار سوم : موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس

گفتار اول: شباهت ها

گفتار دوم: تفاوت ها

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی

گفتار اول: شباهت ها

گفتار اول: تفاوت ها

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

پیشنهادات

فهرست منابع و ماخذ

هرانسانی در زندگي با تعهدات روبرو است . قوانين ، قضات و حقوقدانان سعي در تنظيم آن دارند . هر گونه مشكل در آن، سبب دعاوي پيچيده مي گردد. اجراي تعهدات همان چيزي است كه مد نظر عقلا است و در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تأثيرگذار است و حقوق و قوانين آن را تنظيم مي نمايد . در صورت خلل در به اجراي تعهدات امکان ایجاد خسارات عظيمي به زيان ديده يا جامعه می باشد. سبب دعاوي، دشمني و كينه ها مي شود. بايد سعي در جلوگيري از اين گونه عهد شكني ها باشد و بايد مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارند ، از بين بروند . ايفاي تعهدات امري مسلم است و هنگامي كه تعهدي شكل مي گيرد ، اجراي آن مهمترين مساله است . (اجراي مستقيم و غير مستقيم) در عدم اجراي عين تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردي كه اجراي آن ناممكن و ممتنع گردد، كه مسئوليت منتفي مي شود که در قانون مدني كشور ما به عنوان قوه قاهره و يا در مورادي تحت عنوان تعذر از آن ياد شده است . علي ايحال تمامي تلاش ما در مجموعه حاضر  اين است كه اجراي تعهدات و موانع آن ، ماهيت اجراي عين تعهد ، بررسي سيستم هاي موجود حقوقي به ويژه كامن لا ، بررسي تطبيقي و پاسخگويي به سؤالات و فرضيه هاي مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتيد ، محققين ، قضات ، وكلا و دانشجويان قرار گيرد . نياز به پژوهش هاي ديگر در اين خصوص امري اجتناب ناپذير مي باشد و اگر سعي در ساده سازي مسائل نموده ام به اين اميد بوده است كه سبب درك بيشتر در خوانندگان گردد .


 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول